Mobiele Telefonie (spraak/data) en Mobiele Data (data only) Published by Tenders Electronic Daily

Mobiele Telefonie (spraak/data) en Mobiele Data (data only)

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/47616957/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Mobile-telephone services
    64212000-5
Language

Dutch

Contracting authority / owner

GGD Flevoland
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Netherlands
E-Mail: inkoop@ggdflevoland.nl
Website: http://www.ggdflevoland.nl

assignment

Het doel van deze aanbesteding is het selecteren en contracteren van één (1) Opdrachtnemer t.b.v. het leveren van abonnementen voor Mobiele telefonie en mobiele data (inclusief de migratie van de huidige abonnementen naar de nieuwe) voor de periode van 2 jaar (24 maanden) vanaf 1 juli 2022, met de optie tot tweemaal (2) verlenging voor de duur van één (1) jaar (12 maanden).
Het doel van deze aanbesteding is het selecteren en contracteren van één (1) Opdrachtnemer t.b.v. het leveren van abonnementen voor Mobiele telefonie en mobiele data (inclusief de migratie van de huidige abonnementen naar de nieuwe) voor de periode van 2 jaar (24 maanden) vanaf 1 juli 2022, met de...
Show more

Nederland-Lelystad: Mobieletelefoondiensten

2022/S 087-237576

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 068-180383)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GGD Flevoland
Nationaal identificatienummer: 58714273
Postadres: Noorderwagenstraat 2
Plaats: Lelystad
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8223 AM
Land: Nederland
Contactpersoon: Miriam Heesen
E-mail: inkoop@ggdflevoland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ggdflevoland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobiele Telefonie (spraak/data) en Mobiele Data (data only)

Referentienummer: 20222/0047
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64212000 Mobieletelefoondiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het selecteren en contracteren van één (1) Opdrachtnemer t.b.v. het leveren van abonnementen voor Mobiele telefonie en mobiele data (inclusief de migratie van de huidige abonnementen naar de nieuwe) voor de periode van 2 jaar (24 maanden) vanaf 1 juli 2022, met de optie tot tweemaal (2) verlenging voor de duur van één (1) jaar (12 maanden).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 068-180383

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 20/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 31/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 20-05-2022

Plaatselijke tijd: 10:30

Te lezen:

Datum: 31-05-2022

Plaatselijke tijd: 10:30

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

tijdschema aangepast in verband met toevoegen 2e ronde nota van inlichtingen