Dostawa spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS w mikroobjętościach dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS w mikroobjętościach dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Application deadline

30.05.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Spectrometers
    38433000-9
Language

Polish

Contracting authority / owner

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Poland
E-Mail: ewa.rola@ug.edu.pl
Website: https://ug.edu.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS w mikroobjętościach, zwanego dalej „sprzętem”, dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38433000-9 (spektrofotometry).3. Zamówienie obejmuje dostawę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii UG, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pok. A309.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS w mikroobjętościach, zwanego dalej „sprzętem”, dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38433000-9 (spektrofotometry).3. Zamówienie...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS w mikroobjętościach, zwanego dalej „sprzętem”, dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38433000-9 (spektrofotometry).3. Zamówienie obejmuje dostawę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii UG, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pok. A309.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ.6. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt wymieniony w załączniku nr 1a do SWZ na okres 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 4 do SWZ.7. Zamawiający informuje, że zakup będzie finansowany z Narodowego Centrum Nauki, tytuł projektu: „Współpraca pomiędzy pozacytoplazmatycznym systemem kontroli jakości białek i translokonem Sec w procesie eksportu białek u bakterii Helicobacter pylori”, nr umowy UMO-2020/39/B/NZ2/00359
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS w mikroobjętościach, zwanego dalej „sprzętem”, dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38433000-9 (spektrofotometry).3. Zamówienie...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL634 Gdański
Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii UG, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pok. A309

Polska-Gdańsk: Spektrometry

2022/S 081-217357

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Rola, Uniwersytet Gdański, Dział Procedur Zakupowych, 80-309 Gdańsk
E-mail: ewa.rola@ug.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ug.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS w mikroobjętościach dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Numer referencyjny: 5750.291.1.56.2022.ER
II.1.2)Główny kod CPV
38433000 Spektrometry
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS

w mikroobjętościach, zwanego dalej „sprzętem”, dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38433000-9 (spektrofotometry).

3. Zamówienie obejmuje dostawę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii UG, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pok. A309.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii UG, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pok. A309

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS

w mikroobjętościach, zwanego dalej „sprzętem”, dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38433000-9 (spektrofotometry).

3. Zamówienie obejmuje dostawę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii UG, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pok. A309.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ.

6. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt wymieniony w załączniku nr 1a do SWZ na okres

12 miesięcy.

Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 4 do SWZ.

7. Zamawiający informuje, że zakup będzie finansowany z Narodowego Centrum Nauki, tytuł projektu: „Współpraca pomiędzy pozacytoplazmatycznym systemem kontroli jakości białek i translokonem Sec

w procesie eksportu białek u bakterii Helicobacter pylori”, nr umowy UMO-2020/39/B/NZ2/00359

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Limit detekcji musi wynosić przynajmniej 3 ng/µl (dsDNA) przy długości drogi optycznej 0,5 mm / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalne stężenie badanej próbki nie jest mniejsze niż 5900 ng/µl przy długości drogi optycznej 0,2 mm / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że zakup będzie finansowany z Narodowego Centrum Nauki, tytuł projektu: „Współpraca pomiędzy pozacytoplazmatycznym systemem kontroli jakości białek i translokonem Sec

w procesie eksportu białek u bakterii Helicobacter pylori”, nr umowy UMO-2020/39/B/NZ2/00359

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://platformazakupowa.pl/pn/ug) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej platforma) pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/ug.

***

Ofertę Wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem systemu (platformy) platformazakupowa.pl.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań

dla systemów teleinformatycznych, w języku polskim, na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1

do SWZ.

Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug.

***

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zastosuje postanowienia art. 139 Pzp tj.

Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków

udziału w postępowaniu.

***

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 108 ust. 1 Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4, Pzp.

***

Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu

wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik

nr 2 do SWZ. Oświadczenie JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci

elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do

reprezentowania Wykonawcy), na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7

z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia.

***

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, przed

wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków

dowodowych wskazanych w pkt 3 rozdz. VII SWZ.

***

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

***

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące

przedmiotowego zamówienia zawarte są w SWZ (dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ug).

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SWZ, podstawy wykluczenia

podane są w rozdz. VI SWZ, informacja dot. oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp oraz wykaz podmiotowych

środków dowodowych zawarte są w rozdz. VII SWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz. XVI

SWZ. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisane są w

rozdz. IX SWZ, a Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz. VII

SWZ.

***

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga, aby

w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ

(załącznik nr 2 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz

podał nazwy (firmy) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

***

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz. XXII SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Pzp czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/04/2022