Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Bukowej 1,2,4 oraz 3,5,6 w Katowicach Published by Tenders Electronic Daily

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Bukowej 1,2,4 oraz 3,5,6 w Katowicach

There are changes or additional information to this announcement. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Bukowej 1,2,4 oraz 3,5,6 w Katowicach (10.05.2022 20:19)

Application deadline

07.06.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Construction work
  45000000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice
Poland
Tel.: +48 571665821
Fax: +48 327358255
E-Mail: Elzbieta.Hendel@tauron-cieplo.pl
Website: https://swoz.tauron.pl

assignment

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Bukowej 1, 2, 4 oraz 3, 5, 6 w Katowicach - w ramach projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" (dalej także Obiekt) w zakresie: sieci cieplnej, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych, modułów przyłączeniowych bez liczników ciepła c.o. oraz liczników ciepła c.o., w tym również poprzez dostawę urządzeń, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przekazanie Obiektu Zamawiającemu do użytkowania.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Bukowej 1, 2, 4 oraz 3, 5, 6 w Katowicach - w ramach projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”,...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Bukowej 1,2,4 oraz 3,5,6 w Katowicach - w ramach projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" (dalej także Obiekt) w zakresie: sieci cieplnej, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych, modułów przyłączeniowych bez liczników ciepła c.o. oraz liczników ciepła c.o., w tym również poprzez dostawę urządzeń, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przekazanie Obiektu Zamawiającemu do użytkowania.Postępowanie stanowi część zamówień dotyczących wykonania robót budowlano-montażowych dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn. „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej". Łączna wartość tych postępowań przekracza kwotę 5 382 000,00 EUR.Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Projekcie Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), w szczególności poprzez: Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy (Załącznik nr 1 do Projektu Umowy) oraz Dokumentację techniczną (Załącznik nr 2 do Projektu Umowy). - podanie ciepła do budynków: do 30.09.2022 roku;- przekazanie pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego oraz modułu przyłączeniowego: do 01.08.2022 roku;- całkowite zakończenie i odbiór końcowy: do 30.12.2022 roku.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Bukowej 1,2,4 oraz 3,5,6 w Katowicach - w ramach projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”,...
Show more

Others CPV Codes
 • District heating
  09323000-9
 • Heat-exchange units
  42511100-2
 • Site preparation and clearance work
  45111200-0
 • Construction work for pipelines, communication and power lines
  45231000-5
 • District-heating mains construction work
  45232140-5
 • Heat-transfer station construction work
  45232142-9
 • Various surface works
  45233200-1
 • Electrical installation work
  45310000-3
 • Plumbing and sanitary works
  45330000-9
 • District heating
  09323000-9
 • Heat-exchange units
  42511100-2
 • Site preparation and clearance work
  45111200-0
 • Construction work for pipelines, communication and power lines
  45231000-5
 • District-heating mains construction work
  45232140-5
Show more
Project adress

Region (NUTS code): PL22A Katowicki
Rejon ul. Bukowa od nr 1 do nr 6 w Katowicach

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2022/S 082-222354

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: TAURON Ciepło sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 954-273-20-17
Adres pocztowy: ul. Grażyńskiego 49
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-126
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Hendel
E-mail: Elzbieta.Hendel@tauron-cieplo.pl
Tel.: +48 571665821
Faks: +48 327358255
Adresy internetowe:
Główny adres: https://swoz.tauron.pl
Adres profilu nabywcy: https://swoz.tauron.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swoz.tauron.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Bukowej 1,2,4 oraz 3,5,6 w Katowicach

Numer referencyjny: PZP/TC/02460/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Bukowej 1, 2, 4 oraz 3, 5, 6 w Katowicach - w ramach projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" (dalej także Obiekt) w zakresie: sieci cieplnej, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych, modułów przyłączeniowych bez liczników ciepła c.o. oraz liczników ciepła c.o., w tym również poprzez dostawę urządzeń, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przekazanie Obiektu Zamawiającemu do użytkowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09323000 Węzeł cieplny lokalny
42511100 Wymienniki ciepła
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45232142 Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rejon ul. Bukowa od nr 1 do nr 6 w Katowicach

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Bukowej 1,2,4 oraz 3,5,6 w Katowicach - w ramach projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" (dalej także Obiekt) w zakresie: sieci cieplnej, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych, modułów przyłączeniowych bez liczników ciepła c.o. oraz liczników ciepła c.o., w tym również poprzez dostawę urządzeń, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przekazanie Obiektu Zamawiającemu do użytkowania.

Postępowanie stanowi część zamówień dotyczących wykonania robót budowlano-montażowych dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn. „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej". Łączna wartość tych postępowań przekracza kwotę 5 382 000,00 EUR.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Projekcie Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), w szczególności poprzez: Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy (Załącznik nr 1 do Projektu Umowy) oraz Dokumentację techniczną (Załącznik nr 2 do Projektu Umowy).

- podanie ciepła do budynków: do 30.09.2022 roku;

- przekazanie pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego oraz modułu przyłączeniowego: do 01.08.2022

roku;

- całkowite zakończenie i odbiór końcowy: do 30.12.2022 roku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.07.02-00-0006/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie przewiduje się:

1) zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

2) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

3) zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c) Pzp.

Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 Pzp

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykl. z art. 108 ust. 1 PZP, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 PZP, z zastrz. art. 393 ust. 4 PZP i spełniający warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej - wymagania opisano w pkt III.1.3 ogłoszenia.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

1) informacja z KRK w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawiona nie wcześniej niż 6 mcy przed jej złożeniem

2) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 mce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 mce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ub. społ. lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ub. społ. lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

4) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (U. z dn.16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dop. do udziału w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dop. do udziału w Postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności inf. zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczącym zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP dotyczącym naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych f) art. 7 ust. 1 U. z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

6) odpis lub inf. z KRS lub z CEIDG, w zakr. art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP sporządzone nie wcześniej niż 3 mce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewid.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował: a) co najmniej dwie budowy lub przebudowy przyłączy ciepłowniczych wraz z zabudową węzłów cieplnych, a łączna wartość wykazywanych prac wynosi co najmniej 160.000,00 PLN netto lub b)co najmniej dwie budowy lub przebudowy przyłączy ciepłowniczych ORAZ co najmniej dwie zabudowy węzłów cieplnych a łączna wartość wykazywanych prac wynosi co najmniej 160 000,00 PLN netto.

Budowy mogły być realizowane w ramach jednego lub więcej zamówień.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa poniżej winien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć na wezwanie w trybie art. 126. ust. 1 Pzp następujące dokumenty:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenia między Stronami dokonywane będą zgodnie z Projektem Umowy załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 PZP. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z art. 125 ust. 4 PZP). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza zostanie zawarta Umowa zgodnie z Projektem Umowy załączonym do SWZ. Poza przypadkami zmian Umowy przewidzianymi bezpośrednio w Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadkach wskazanych w Projekcie Umowy (par. 20).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Platforma Zakupowa Grupy TAURON.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza w Systemie w zakładce „Protokoły z otwarcia” informacje zgodne z art. 222 ust. 5 PZP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z SWZ-pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w języku polskim i składa poprzez platformę zakupową Grupy Tauron za pomocą formularzy elektronicznych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl/, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu do postępowania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja” - w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt 3.8. oraz 4.2.2.2 SWZ. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techn. urządzeń informat. dla Wykonawców składających oferty za pośrednictwem Platformy dostępne tutaj: (link: https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów wymienionych w sekcji III.1.1 pkt 4 składa pśd zgodnie z pkt 3.6 SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 118 ust. 1 PZP,

składa Zamawiającemu dowód na to, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118

ust. 1 Pzp przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowe środki dowodowe wymienione w sekcji III.1.1 pkt 4 ogłoszenia na wezwanie Zamawiającego. Oferta musi zawierać:

1)Wypełniony Formularz Oferty w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej.

2)Wypełnione i podpisane Oświadczenie (wg Załącznika nr 1 do SWZ)

3)Wypełniony i podpisany Harmonogram Rzeczowo - Terminowo – Finansowy stanowiący Załącznik nr 1a do SWZ

4)Dowód potwierdzający, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby

5)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt 3.9.3. SWZ

6)Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru)

7)Pełnomocnictwo dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON do złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę)

8)JEDZ

9)Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy

Podmiot będący nierezydentem, któremu zostanie udzielone Zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce (wymagane będzie również przedstawienie aktualnego, ważnego w okresie obowiązywania umowy certyfikatu rezydencji). Jeżeli Wykonawca występuje w Postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami (konsorcjum), przedmiotowe oświadczenie składa każdy z konsorcjantów.

Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Więcej informacji w pkt 1.9 SWZ.

Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula dostępna jest tutaj: https://www.tauron-cieplo.pl/rodo/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow-i-ich-pracownikow-wspolpracownikow

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy PZP (art. 505–590 ustawy PZP). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022