Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiekta Published by Tenders Electronic Daily

Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiekta

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/79081727/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Repair and maintenance services
    50000000-5
Language

Polish

Contracting authority / owner

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
ul. Rynek Główny 35
31-011 Kraków
Poland
Tel.: +48 126192306
E-Mail: przetargi@muzeumkrakowa.pl
Website: https://www.muzeumkrakowa.pl/

assignment

Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw:systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Polska-Kraków: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2022/S 084-227445

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 073-195698)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 382698540
Adres pocztowy: ul. Rynek Główny 35
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-011
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Kendziak
E-mail: przetargi@muzeumkrakowa.pl
Tel.: +48 126192306
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.muzeumkrakowa.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiekta

Numer referencyjny: ZP-271-11/22
II.1.2)Główny kod CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw:

systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 073-195698

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto.

3.Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania

warunków udziału w postępowaniu.

4.O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 273 ust. 1

ustawy Pzp, tj.:

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5. Oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego:

1) Do oferty Wykonawca dołączyć ma aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym

przez Zamawiającego w rozdziale V. Oświadczenie to składane jest w formie Jednolitego Dokumentu (Jednolity

Europejski dokument zamówienia zwane dalej JEDZ).

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy

jest umocowana do jego reprezentowania.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do

tych dokumentów;

3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,

potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu, o ile

uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych.

4) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów – o ile zachodzi.

Powinno być:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto.

3.Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania

warunków udziału w postępowaniu.

4.O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 273 ust. 1

ustawy Pzp, tj.:

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5. Oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą:

1) Do oferty Wykonawca dołączyć ma aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym

przez Zamawiającego w rozdziale V. Oświadczenie to składane jest w formie Jednolitego Dokumentu (Jednolity

Europejski dokument zamówienia zwane dalej JEDZ).

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy

jest umocowana do jego reprezentowania.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do

tych dokumentów;

3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,

potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu, o ile

uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych.

4) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów – o ile zachodzi.

5)oświadczenie o dodatkowych podstawach wykluczenia – wg wzoru stanowiącego zał. nr 10 do SWZ. Oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: