Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem autobusów zeroemisyjnych Published by Tenders Electronic Daily

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem autobusów zeroemisyjnych

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/54629278/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electric buses
    34144910-0
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Malczyce
Malczyce
55-320 Malczyce
Poland
Tel.: +49 713179066
Fax: +49 713179617
E-Mail: b.kropska@malczyce.wroc.pl
Website: http://www.malczyce.wroc.pl/

assignment

Część 1:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 nowych autobusów zeroemisyjnych o długości 8,5 - 9,5 m oraz ładowarki plug-in o mocy min. 40 kW.Część 2:Dostawa i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu płaskim pokrytym papą Urzędu Gminy w Malczycach, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce o mocy min 9,5kWp; na dachu skośnym pokrytym blachodachówką Żłobka Publicznego w Malczycach ul. Klonowa 1 lub na dachu szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej 6, 55-320 Malczyce o mocy min 9,5kWp oraz na dachu pokrytym blachodachówką na Malczyckich Usługach Komunalnych w Malczycach ul.1 maja 5C o mocy min 39,5kWp wykonanie oraz instalacje na gruncie: 49,9kWp na działce nr 656/13, 49,9kWp na działce nr 656/16, 49,9kWp na działce nr 656/17, 49,9kWp na działce nr 656/18. Łączna moc mikroinstalacji fotowoltaicznych składających się na przedmiot zamówienia wynosi ok 300kWp lecz nie może być mniejsza niż 261,1kWp.
Część 1:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 nowych autobusów zeroemisyjnych o długości 8,5 - 9,5 m oraz ładowarki plug-in o mocy min. 40 kW.Część 2:Dostawa i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu płaskim pokrytym papą Urzędu Gminy w Malczycach, ul. Traugutta 15, 55-320...
Show more

Polska-Malczyce: Autobusy elektryczne

2022/S 086-232830

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 073-194667)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Malczyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 9131501629
Adres pocztowy: Malczyce
Miejscowość: Malczyce
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-320
Państwo: Polska
E-mail: b.kropska@malczyce.wroc.pl
Tel.: +49 713179066
Faks: +49 713179617
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malczyce.wroc.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem autobusów zeroemisyjnych

Numer referencyjny: RRP.272.01.04.2022.A
II.1.2)Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Część 1:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 nowych autobusów zeroemisyjnych o długości 8,5 - 9,5 m oraz ładowarki plug-in o mocy min. 40 kW.

Część 2:

Dostawa i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu płaskim pokrytym papą Urzędu Gminy w Malczycach, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce o mocy min 9,5kWp; na dachu skośnym pokrytym blachodachówką Żłobka Publicznego w Malczycach ul. Klonowa 1 lub na dachu szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej 6, 55-320 Malczyce o mocy min 9,5kWp oraz na dachu pokrytym blachodachówką na Malczyckich Usługach Komunalnych w Malczycach ul.1 maja 5C o mocy min 39,5kWp wykonanie oraz instalacje na gruncie: 49,9kWp na działce nr 656/13, 49,9kWp na działce nr 656/16, 49,9kWp na działce nr 656/17, 49,9kWp na działce nr 656/18.

Łączna moc mikroinstalacji fotowoltaicznych składających się na przedmiot zamówienia wynosi ok 300kWp lecz nie może być mniejsza niż 261,1kWp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 073-194667

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 2
Zamiast:

Część nr 2:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli:

a) udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej trzy Zamówienia, z których każde polegało na dostawie wraz z montażem (lub budowie) instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 99kWp. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie;

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

Powinno być:

Część nr 2:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli:

a) udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej trzy Zamówienia, z których każde polegało na dostawie wraz z montażem (lub budowie) instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 99kWp. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie;

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: