Odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Główczyce Published by Tenders Electronic Daily

Odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Główczyce

Application deadline

30.05.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Refuse and waste related services
    90500000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Główczyce
ul. Kościuszki 8
76-220 Główczyce
Poland
Tel.: +48 598114974
E-Mail: a.pienkowska@glowczyce.pl
Website: http://ug.glowczyce.ibip.pl/public/

assignment

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Główczyce od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z miejsc użyteczności publicznej i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Główczyce od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z miejsc użyteczności publicznej i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu...
Show more

Lots 1

Job / name

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Description of procurement /scope of services

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 993 Mg2. Opakowania ze szkła 170 Mg3. Opakowania z tworzyw sztucznych 221 Mg4. Papier i tektura 25 Mg5. Bioodpady 254 Mg

Others CPV Codes
  • Household-refuse disposal services
    90513100-7
Project adress

Gmina Główczyce

Lots 2

Job / name

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Description of procurement /scope of services

Prognozowana ilość odpadów komunalnych budynku Urzędu Gminy1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 15 Mg2. Opakowania ze szkła 0,5 Mg3. Opakowania z tworzyw sztucznych 3 Mg4. Papier i tektura 4 MgPrognozowana ilość odpadów wielkogabarytowych – zbiórka objazdowa Odpady wielkogabarytowe 80 MgPrognozowana ilość odpadów z punktu selektywnej zbiórki:1. Papier 5 Mg2. Opakowania z tworzyw sztucznych 0,500 Mg 3. Szkło 0,500 Mg4. Opony 16 Mg5. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 70 Mg6. Bioodpady 5 Mg7. Wielkogabaryty 70 Mg8. Materiały izolacyjne 1,5 Mg9. Baterie i akumulatory 0,05 Mg10. Odpady wielomateriałowe 0,05 Mg 11. Zużyte leki i chemikalia 0,005 Mg12. Odpady elektryczne i elektroniczne 8 Mg13. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki 0,005 Mg
Prognozowana ilość odpadów komunalnych budynku Urzędu Gminy1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 15 Mg2. Opakowania ze szkła 0,5 Mg3. Opakowania z tworzyw sztucznych 3 Mg4. Papier i tektura 4 MgPrognozowana ilość odpadów wielkogabarytowych – zbiórka objazdowa Odpady wielkogabarytowe...
Show more

Others CPV Codes
  • Urban solid-refuse disposal services
    90513200-8
Project adress

Gmina Główczyce

Polska-Główczyce: Usługi związane z odpadami

2022/S 082-221333

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Główczyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 2212042
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 8
Miejscowość: Główczyce
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andżelika Pieńkowska
E-mail: a.pienkowska@glowczyce.pl
Tel.: +48 598114974
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ug.glowczyce.ibip.pl/public/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/glowczyce
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Główczyce

Numer referencyjny: ZP.271.05.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Główczyce od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z miejsc użyteczności publicznej i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 157 142.05 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Główczyce

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 993 Mg

2. Opakowania ze szkła 170 Mg

3. Opakowania z tworzyw sztucznych 221 Mg

4. Papier i tektura 25 Mg

5. Bioodpady 254 Mg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 880 655.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Główczyce

II.2.4)Opis zamówienia:

Prognozowana ilość odpadów komunalnych budynku Urzędu Gminy

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 15 Mg

2. Opakowania ze szkła 0,5 Mg

3. Opakowania z tworzyw sztucznych 3 Mg

4. Papier i tektura 4 Mg

Prognozowana ilość odpadów wielkogabarytowych – zbiórka objazdowa

Odpady wielkogabarytowe 80 Mg

Prognozowana ilość odpadów z punktu selektywnej zbiórki:

1. Papier 5 Mg

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 0,500 Mg

3. Szkło 0,500 Mg

4. Opony 16 Mg

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 70 Mg

6. Bioodpady 5 Mg

7. Wielkogabaryty 70 Mg

8. Materiały izolacyjne 1,5 Mg

9. Baterie i akumulatory 0,05 Mg

10. Odpady wielomateriałowe 0,05 Mg

11. Zużyte leki i chemikalia 0,005 Mg

12. Odpady elektryczne i elektroniczne 8 Mg

13. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki 0,005 Mg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 276 486.85 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, jeżeli wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b -9c i następne ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.) prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

b) wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, (BDO, Dział VII) w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia – zgodnie z art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.699).

Warunek dotyczy części nr 1 i części nr 2.

UWAGA

Wykonawca musi zapewnić posiadanie uprawnień wynikających z odpowiednich zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów przez cały okres realizacji zamówienia.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b – 9c i następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.,

2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 i 50 ust. 1 pkt 5 lit b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z 2022 r. poz. 699) w zakresie poniższych kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

• w zakresie części nr 1- 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

• w zakresie części nr 2 -100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

- w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku wykonawców składających ofertę w zakresie części nr 1 i w zakresie części nr 2 przedmiotowego zamówienia zamawiający informuje, iż łączna wartość polis nie może być mniejsza niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych)

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje:

• co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych – warunek dotyczy części nr 1 i części nr 2, oraz

• co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych – warunek dotyczy części nr 1 i części nr 2.

W przypadku wykonawców składających ofertę w zakresie części nr 1 i w zakresie części nr 2 przedmiotowego zamówienia zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca wykazał te same pojazdy dla części nr 1 i części nr 2.

b) Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,

• w zakresie części nr 1- co najmniej dwóch usług w zakresie odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych, w tym odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie odpadów (frakcji: szkła, tworzyw sztucznych, papieru, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych) w ciągu następujących po sobie (kolejnych) dwunastu miesięcy w ilości 500 Mg/rok każda z nich oraz załączy dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

• w zakresie części nr 2- co najmniej dwóch usług w zakresie odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na terenie miejsc użyteczności publicznej oraz PSZOK, w tym odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie odpadów (frakcji: szkła, tworzyw sztucznych, papieru, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych) w ciągu następujących po sobie (kolejnych) dwunastu miesięcy w ilości 80 Mg/rok każda z nich oraz załączy dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

c)Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej ilością 8 osób w tym 4 kierowców posiadających uprawnienia wymagane przepisami prawa do kierowania pojazdami stanowiących potencjał techniczny wykonawcy, o którym mowa w pkt. 4, oraz 4 osoby w posiadające uprawnienia do obsługi urządzeń kategorii UDT IIŻ – warunek dotyczy części nr 1 i części nr 2.

Zamawiający nie dopuszcza wykazania tej samej osoby jako osoby kierowcy i jednocześnie osoby do obsługi urządzeń kategorii UDT IIŻ.

W przypadku wykonawców składających ofertę w zakresie części nr 1 i w zakresie części nr 2 przedmiotowego zamówienia zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca wykazał te same osoby dla części nr 1 i części nr 2.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

4) wykaz wyposażenia dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

5) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dotyczy osób wskazanych w warunku.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych warunkach umów (załączniki do SWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Otwarcie ofert nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert i ich odczytanie. Odbędzie się ono siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Główczyce ul. Kościuszki 8, 76-220 Główczyce

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Przewidywany termin I-II kwartał rok 2023.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w następujących kwotach:

1) część nr 1 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 50.000,00 zł (słownie zł.: pięćdziesiąt tysięcy 00/100),

2) część nr 2 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 8.000,00 zł (słownie zł.: osiem tysięcy 00/100),

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-626
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Prawa zamówień publicznych tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 Prawa zamówień publicznych, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 Prawa zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Prawa zamówień publicznych czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

(a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

(b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022