DOSTAWA PODNOŚNIKÓW CIĘŻKICH FIGUR BOJOWYCH TYPU PPC-81 MR LUB RÓWNOWAŻNYCH W LATACH 2022-2024 Published by Tenders Electronic Daily

DOSTAWA PODNOŚNIKÓW CIĘŻKICH FIGUR BOJOWYCH TYPU PPC-81 MR LUB RÓWNOWAŻNYCH W LATACH 2022-2024

Application deadline

10.06.2022, 08:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Targets for shooting practice
    35210000-9
Language

Polish

Contracting authority / owner

3 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Montelupich 3
30-901 Kraków
Poland
Tel.: +48 261137568
E-Mail: k.zborowski@ron.mil.pl
Website: http://www.3rblog.wp.mil.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podnośników ciężkich figur bojowych typu PPC-81 MR lub równoważnych wraz z wyposażeniem w latach 2022-2024.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia.

Description of procurement /scope of services

Zakres zamówienia obejmuje dostawę w latach 2022-2024 podnośników ciężkich figur bojowych typu PPC-81 MR lub równoważnych wraz z wyposażeniem określonym w dokumentach zamówienia (tj. w załączniku nr 4 do SWZ - Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych).2. Rodzaj (asortyment), wymagania co do ilość zamawianego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia tj. formularzu cenowym stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę w latach 2022-2024 podnośników ciężkich figur bojowych typu PPC-81 MR lub równoważnych wraz z wyposażeniem określonym w dokumentach zamówienia (tj. w załączniku nr 4 do SWZ - Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych).2. Rodzaj (asortyment), wymagania...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Miejscem dostaw przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia tj. w załączniku nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Polska-Kraków: Cele strzelnicze

2022/S 093-253594

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 121390415
Adres pocztowy: ul. Montelupich 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 3 Regionalna Baza Logistyczna
E-mail: k.zborowski@ron.mil.pl
Tel.: +48 261137568
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka sektora finansów publicznych (jednostka wojskowa)
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA PODNOŚNIKÓW CIĘŻKICH FIGUR BOJOWYCH TYPU PPC-81 MR LUB RÓWNOWAŻNYCH W LATACH 2022-2024

Numer referencyjny: 80/2022
II.1.2)Główny kod CPV
35210000 Cele strzelnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa podnośników ciężkich figur bojowych typu PPC-81 MR lub równoważnych wraz z wyposażeniem w latach 2022-2024.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostaw przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia tj. w załączniku nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę w latach 2022-2024 podnośników ciężkich figur bojowych typu PPC-81 MR lub równoważnych wraz z wyposażeniem określonym w dokumentach zamówienia (tj. w załączniku nr 4 do SWZ - Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych).

2. Rodzaj (asortyment), wymagania co do ilość zamawianego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia tj. formularzu cenowym stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia w roku 2022 / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w ilości określonych w dokumentach zamówienia.

Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem

Zamawiającego.

Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane wg cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w złożonym wraz z ofertą formularzu cenowym.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W zakresie powyższego warunku Zamawiający nie określa wymagań, których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie powyższego warunku Zamawiający nie określa wymagań, których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie powyższego warunku Zamawiający nie określa wymagań, których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono w dokumentach zamówienia tj. projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu http://platformazakupowa.pl w siedzibie Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest niepubliczne i nastąpi przy użyciu platformy zakupowej (http://platformazakupowa.pl).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w:

a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

(Zamawiający będzie weryfikował powyższą przesłankę w oparciu o oświadczenie JEDZ w części IV sekcja D - Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym.)

oraz

b) w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich

państwach członkowskich.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4), 8), 9), 10) ustawy Pzp;

Zamawiający wykluczy z postępowania, z zastrzeżeniem – odpowiednio - art. 109 ust. 3 oraz art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę wobec którego zachodzi

co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podstawy wykluczenia określone w ppkt. 1) oraz ppkt. 2) nie mogą zachodzić wobec żadnego z wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zamawiający nie będzie badał, czy zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy do wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu względem wykonawcy z zastrzeżeniem przesłanek wykluczenia wskazanych

w ppkt. 1).

2 Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający w prowadzonym postępowaniu może najpierw dokonać badania i oceny złożonych ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału

w postępowaniu.

3. Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), obowiązany będzie złożyć wyłącznie Wykonawca, którego oferta

została najwyżej oceniona.

5. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu (w zakresie danego zadania), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w dokumentach zamówienia tj. w Rozdziale VII SWZ. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

6. Oferta Wykonawcy musi zawierać: druk oferta, formularz cenowy, pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Sposób jej złożenia został opisany w dokumentach zamówienia.

8. Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) - art. 505–590

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2022