“BC-CL-12 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes” Published by Tenders Electronic Daily

“BC-CL-12 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes”

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/35587219/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • General construction work for pipelines
    45231100-6
Language

Romanian

Contracting authority / owner

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
Strada: Henri Coanda, nr. 2
600302 Bacau
Romania
Tel.: +40 234550023/ +40 234208801-19
Fax: +40 234551175/ +40 234550023
E-Mail: achizitii@apabacau.ro
Website: www.apabacau.ro

assignment

Executie lucrari aferente contractului “BC-CL-12 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes” NOTA:-Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile .Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Executie lucrari aferente contractului “BC-CL-12 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes” NOTA:-Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor...
Show more

România-Bacău: Lucrări generale de construcţii de conducte

2022/S 089-245470

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 063-166935)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
Număr naţional de înregistrare: RO 27429315
Adresă: Strada: Henri Coanda, nr. 2
Localitate: Bacau
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600302
Țară: România
Persoană de contact: Nina Chiper In atentia: Daniela Costras/Claudia Calin
E-mail: achizitii@apabacau.ro
Telefon: +40 234550023/ +40 234208801-19
Fax: +40 234551175/ +40 234550023
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.apabacau.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

“BC-CL-12 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes”

Număr de referinţă: 27429315_2022_PAAPD1349065
II.1.2)Cod CPV principal
45231100 Lucrări generale de construcţii de conducte
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Executie lucrari aferente contractului “BC-CL-12 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes”

NOTA:

-Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile .

Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/05/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 063-166935

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.2)
În loc de:

Cerinta – cifra de afaceriCifra de afaceri medie anuala, calculata pe ultimii trei ani financiari (2018, 2019, 2020) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 40.000.000 lei (sau echivalent). In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind "cifra de afaceri” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare.Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru exercițiul financiar respectiv. - Se va completa si prezenta DUAE - Criterii de selectie" –Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara. Subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare:- Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, din care sa rezulte cifra de afaceri medie anuala, sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit) din care sa rezulte informatiile solicitate.Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formularului nr. 6 si Formularului 6A, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transm. acestora de catre tert/tertii sustinatori, cat si documente edificatoare cu privire la resursele economicofinanciare care urmează a fi efectiv puse la dispoziţie ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie sectoriala, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia/acestora).Prin angajamentul ferm (Formularului nr. 6 si Formularului 6A), terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea si prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune.

A se citi:

Cerinta – cifra de afaceriCifra de afaceri medie anuala, calculata pe ultimii trei ani financiari (2019, 2020, 2021) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin: 40.000.000 lei (sau echivalent).In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind "cifra de afaceri” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare.Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru exercițiul financiar respectiv.Modalitatea de indeplinire:Se va completa si prezenta DUAE - Criterii de selectie" – Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara. Subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”.Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare:- Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, din care sa rezulte cifra de afaceri medie anuala, sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit) din care sa rezulte informatiile solicitate. Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite,daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate,conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formularului nr. 6 si Formularului 6A, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuireconform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transm. acestora de catre tert/tertii sustinatori, cat si documente edificatoare cu privire la resursele economico-financiare care urmează a fi efectiv puse la dispoziţie ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie sectoriala, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia/acestora).Prin angajamentul ferm (Formularului nr. 6 si Formularului 6A), terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea si prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinereaeconomica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune.

Numărul secţiunii: III.1.6
În loc de:

Oferta. va const. in fav. entit. contr. o gar. de particip. în cuantum de 418.800 lei. Gar. de particip. se constit. in conf. cu prev. art.42 din HGnr.394/2016 pt. aprob. Norm. metod. de aplic. a preved. referit. la atrib. contra. de achiz. sect/acord-cadru din Legea nr.99/2016,prin instrum. de garant. emis de o insti. de credit din România sau din alt stat sau de o soc. de asig., în cond. legii-Formularul nr.2. In cazul in care ofert. opteaza pentru constit. gar. de particip. prin viram. bancar, suma afer. garant. treb. virata in cont. SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, nr. RO66RNCB0026118227670001, deschis la BCR suc.Bacau, cod fiscal RO27429315.Per. de valab. a gar. pentr. participare: 6 luni de la term. limita de primire a ofert. Instrum. de gar. trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de particip. se va exec. necond. ,resp. la prima cerere a benefic., pe baza decl. acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Instrum. de gar. trebuie:sa contina in clar denum. entit. contr. in favoarea careia s-a constituit;sa faca referire expresa la proced. organiz. de entit. contract;sa fie constit. in cuantumul precizat mai sus;-sa aiba inscrisa per. de valab. pentru care a fost constit., care trebuie sa coresp. cu cea inscrisa mai sus;-sa cont. parafa lizibila a institut. emiten. si/sau semn. autorizata;In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de particip. trebuie constit. in numele asocierii si sa ment. ca acopera in mod solidar toti memb. grupului de op. econ. Garantia de particip. emisa in alta limba decat româna va fi insotita de trad. autorizata in limba rom. .Dovada constituirii gar. de particip. va fi trans. în form. electr.(scan.în format .jpg sau .pdf, rez.minim200dpi)in SEAP,sect. „Doc. de calificare”, pâna la data si ora-limita de dep. a ofert.Pentru o eval. si rap. unitare ale cumtum.gar. de part., echiv.pentru o gar.de partic. depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publ. Anunt d... detalii pe www.e-licitatie.ro

A se citi:

Ofertantul va constitui in favoarea entitatii contractante o garantie de participare în cuantum de 418.800 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:a. Scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;b. Asigurare de garanţii emisă:- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formularul nr.2 din sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire.In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., nr. RO66 RNCB 0026 1182 2767 0001, deschis la Banca Comerciala Romana sucursala Bacau, cod fiscal RO 27429315.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor.Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Instrumentul de garantare trebuie: - sa contina in clar denumirea entitatii contractante in favoarea careia s-a constituit;- sa faca referire expresa la procedura organizata de entitatea contractanta;- sa fie constituita in cuantumul precizat mai sus;- sa aiba inscrisa perioada de valabilitate pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituitain numele asocierii si sa mentioneze ca acoperain mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat româna va fi insotita de traducerea autorizata in limba româna.Dovada constituirii garantiei de participare va fi transmisă în format electronic (scanata în format .jpg sau .pdf, rezolutie minim 200 dpi), in SEAP, sectiunea „Documente de calificare”, pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii Anuntului de participare. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din preţul contractului, fără TVA, şi se constituie conform art. 45 şi 46 din HG 394/2016 si conform Clauzei 15.1 din Conditiile generale din Documentatia de atribuire (DA), printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, autorizată să emită asemenea garanţii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societăţi) cotată cel puţin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent, avand forma si continutul prezentat in (Formularul nr. 11), instrumentul de garantare devenind anexă la contract sau daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata.Garanția de Bună Execuție va fi irevocabilă și va prevedea că plata Garanției de Bună Execuție se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Antreprenorului în conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garanția de Bună Execuție a unei asocieri sau a unui consorțiu va fi emisă în numele asocierii sau consorțiului.Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului sectorial. Garanția de Bună Execuție trebuie să aibă o valabilitate cel puțin egală cu Durata contractului.

Numărul secţiunii: VI.3
În loc de:

Ofertantii au obligatia sa pregateasca oferta conform instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.-Ofertantii pot sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta.- Entitatea contractanta poate organiza o sedinta de informare si vizita la amplasamentele contractului . Operatorii economici interesati sa participe la vizitarea amplasamentelor vor informa, în scris Entitatea contractanta, asupra intentiei de a participa, cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Pentru vizitarea amplasamentelor, Entitatea contractanta va stabili data exacta, care va fi facuta publica in sectiunea “Lista clarificari,notificari, decizii” a anuntului de participare.-Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.-Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.-Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana.-Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.-Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari”. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro-Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia/ mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei.-În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute Entitatea contractanta poate solicita direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute si poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative;-Ofertanţii (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, vor transmite documentele în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română.- In cazul in care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.- Deoarece incepand cu 08.04.2019 in SEAP a fost integrat Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti vor completa individual DUAE in SEAP, conform instructiunilor ANAP si a Ghidului de utilizare; Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE”–Ghid de completare DUAE”. In vederea respectarii prevederilor legale cu privire la semnatura electronica, dupa completarea acestuia in SEAP, formularul DUAE va fi printat in format PDF, va fi semnat cu semnatura electronica si incarcat in SEAP, alaturi de documentele ofertei.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

A se citi:

-Ofertantii au obligatia sa pregateasca oferta conform instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.-Ofertantii pot sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta.- Entitatea contractanta poate organiza o sedinta de informare si vizita la amplasamentele contractului . Operatorii economici interesati sa participe la vizitarea amplasamentelor vor informa, în scris Entitatea contractanta, asupra intentiei de a participa, cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Pentru vizitarea amplasamentelor, Entitatea contractanta va stabili data exacta, care va fi facuta publica in sectiunea “Lista clarificari,notificari, decizii” a anuntului de participare.-Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.-Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.-Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana.-Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro. -Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari”. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro -Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia/ mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei.-În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute Entitatea contractanta poate solicita direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute si poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative; -Ofertanţii (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, vor transmite documentele în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română.- In cazul in care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.- Deoarece incepand cu 08.04.2019 in SEAP a fost integrat Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti vor completa individual DUAE in SEAP, conform instructiunilor ANAP si a Ghidului de utilizare; Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE”–Ghid de completare DUAE”. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

VII.2)Alte informații suplimentare:

-