Zakup sprzętu komputerowego do badań ergonomicznych w wirtualnej rzeczywistości (Laboratorium ERGO) Published by Tenders Electronic Daily

Zakup sprzętu komputerowego do badań ergonomicznych w wirtualnej rzeczywistości (Laboratorium ERGO)

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/32720462/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Checking and testing apparatus
    38500000-0
Language

Polish

Contracting authority / owner

Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
Poland
Tel.: +48 426373763
Fax: +48 426369226
E-Mail: jraf@moratex.eu
Website: http://moratex.eu/

assignment

Zakup sprzętu komputerowego do badań ergonomicznych w wirtualnej rzeczywistości (Laboratorium ERGO)

Polska-Łódź: Aparatura kontrolna i badawcza

2022/S 082-220990

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 071-188727)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-505
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Raf
E-mail: jraf@moratex.eu
Tel.: +48 426373763
Faks: +48 426369226
Adresy internetowe:
Główny adres: http://moratex.eu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego do badań ergonomicznych w wirtualnej rzeczywistości (Laboratorium ERGO)

Numer referencyjny: 1/ZP/BI-1/PSI/2022
II.1.2)Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup sprzętu komputerowego do badań ergonomicznych w wirtualnej rzeczywistości (Laboratorium ERGO)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 071-188727

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

1) art. 108 ust. 1 ustawy PZP;

2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,

b. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,

c. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejście w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek określonych w niniejszym punkcie SWZ Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.