ReactEU-100_Rozmrazovač plazmy Published by Tenders Electronic Daily

ReactEU-100_Rozmrazovač plazmy

There are changes or additional information to this announcement. ReactEU-100_Rozmrazovač plazmy (20.05.2022 20:18), ReactEU-100_Rozmrazovač plazmy (16.05.2022 20:09)

Application deadline

07.06.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Medical equipments
    33100000-1
Language

Czech

Contracting authority / owner

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
36001 Karlovy Vary
Czechia
Tel.: +420 354225114
E-Mail: jaroslav.bednar@kkn.cz
Website: http://kkn.cz

assignment

Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Rozmrazovač plazmy“ zahrnuje dodávku 1 ks rozmrazovače plazmy pro KKN, nemocnici v Karlových Varech.

Description of procurement /scope of services

Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Rozmrazovač plazmy“ zahrnuje dodávku 1 ks rozmrazovače plazmy pro KKN, nemocnici v Karlových Varech.

Project adress

Region (NUTS code): CZ041 Karlovarský kraj
Místem plnění je Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Česko-Karlovy Vary: Zdravotnické přístroje

2022/S 091-249693

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Národní identifikační číslo: 26365804
Poštovní adresa: Bezručova 1190/19
Obec: Karlovy Vary
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
PSČ: 36001
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Bednář
E-mail: jaroslav.bednar@kkn.cz
Tel.: +420 354225114
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://kkn.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00005305
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00005305
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: akciová společnost založená a vlastněná Karlovarským krajem
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ReactEU-100_Rozmrazovač plazmy

II.1.2)Hlavní kód CPV
33100000 Zdravotnické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Rozmrazovač plazmy“ zahrnuje dodávku 1 ks rozmrazovače plazmy pro KKN, nemocnici v Karlových Varech.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 100 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Rozmrazovač plazmy“ zahrnuje dodávku 1 ks rozmrazovače plazmy pro KKN, nemocnici v Karlových Varech.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 100 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 120
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Zdravotnická technika ReactEU - Karlovy Vary, projekt I, (reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016269)

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 07/06/2022
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/06/2022
Místní čas: 10:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/ u příslušné veřejné zakázky.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/05/2022