DAS Schoolmeubilair Voortgezet Onderwijs Published by Tenders Electronic Daily

DAS Schoolmeubilair Voortgezet Onderwijs

Application deadline

31.07.2029, 10:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • School furniture
    39160000-1
Language

Dutch

Contracting authority / owner

O.S.G. De Hogeberg
Haffelderweg 40
1791 AS Den Burg
Netherlands
E-Mail: das@onderwijsinkoopgroep.nl
Website: http://www.dehogeberg.nl

assignment

Welkom op de DAS voor de levering van Schoolmeubilair voor Voortgezet Onderwijs voor O.S.G. De Hogeberg. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair voor voortgezet onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.
Welkom op de DAS voor de levering van Schoolmeubilair voor Voortgezet Onderwijs voor O.S.G. De Hogeberg. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair...
Show more

Description of procurement /scope of services

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle schoolmeubilair voor voortgezet onderwijs dat nodig is voor een organisatie als OSG de Hogeberg met 752 leerlingen en 100 medewerkers (2018).

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Den Burg: Schoolmeubilair

2021/S 146-385853

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: O.S.G. De Hogeberg
Nationaal identificatienummer: 141813999
Postadres: Haffelderweg 40
Plaats: Den Burg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1791 AS
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS Onderwijs Inkoop Groep
E-mail: das@onderwijsinkoopgroep.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dehogeberg.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/18e32aae2c60795bec56d76045557937
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/18e32aae2c60795bec56d76045557937
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Schoolmeubilair Voortgezet Onderwijs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000 Schoolmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op de DAS voor de levering van Schoolmeubilair voor Voortgezet Onderwijs voor O.S.G. De Hogeberg. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair voor voortgezet onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle schoolmeubilair voor voortgezet onderwijs dat nodig is voor een organisatie als OSG de Hogeberg met 752 leerlingen en 100 medewerkers (2018).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/07/2021
Einde: 31/07/2029
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Verplichte uitsluitingsgronden,

— Faillissement of Surseance van betaling.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kerncompetentie.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2029
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Plaats: Alkmaar
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordholland@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/07/2021