Leverancierspoule maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam Published by Tenders Electronic Daily

Leverancierspoule maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam

Application deadline

25.03.2025, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Health and social work services
    85000000-9
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Netherlands
Tel.: +31 641550086
E-Mail: mp.verkaik@rotterdam.nl
Website: www.rotterdam.nl

assignment

Gemeente Rotterdam is voornemens om gedurende 2021-2024 meerdere uitvragen te doen in de domeinen Welzijn, Wijkteams, WMO en Jeugd. Daarbij maakt de gemeente gebruik van een leverancierspoule waar gegadigden zich voor kunnen aanmelden om vervolgens toegang te verkrijgen tot de uitvragen in de genoemde domeinen. De gemeente Rotterdam nodigt geïnteresseerde partijen van harte uit om zich aan te melden voor deze leverancierspoule. Deze tender dient als voorportaal. In deze tender dient u verschillende, algemene documenten te uploaden en een keuze te maken voor welk domein u ter zijner tijd uitgenodigd wilt worden. Wanneer u de uitnodiging ontvangt, bent u niet verplicht om in te dienen. We raden u dan ook aan om eerder teveel, dan te weinig categorieën aan te vinken. Zie de Infographic en het Toelatingsdocument Leverancierspoule maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam voor meer informatie.
Gemeente Rotterdam is voornemens om gedurende 2021-2024 meerdere uitvragen te doen in de domeinen Welzijn, Wijkteams, WMO en Jeugd. Daarbij maakt de gemeente gebruik van een leverancierspoule waar gegadigden zich voor kunnen aanmelden om vervolgens toegang te verkrijgen tot de uitvragen in de genoemde...
Show more

Description of procurement /scope of services

Gemeente Rotterdam is voornemens om gedurende 2021-2024 meerdere uitvragen te doen in de domeinen Welzijn, Wijkteams, WMO en Jeugd. Daarbij maakt de gemeente gebruik van een leverancierspoule waar gegadigden zich voor kunnen aanmelden om vervolgens toegang te verkrijgen tot de uitvragen in de genoemde domeinen. De gemeente Rotterdam nodigt geïnteresseerde partijen van harte uit om zich aan te melden voor deze leverancierspoule. Deze tender dient als voorportaal. In deze tender dient u verschillende, algemene documenten te uploaden en een keuze te maken voor welk domein u ter zijner tijd uitgenodigd wilt worden. Wanneer u de uitnodiging ontvangt, bent u niet verplicht om in te dienen. We raden u dan ook aan om eerder teveel, dan te weinig categorieën aan te vinken. Zie de Infographic en het Toelatingsdocument Leverancierspoule maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam voor meer informatie.
Gemeente Rotterdam is voornemens om gedurende 2021-2024 meerdere uitvragen te doen in de domeinen Welzijn, Wijkteams, WMO en Jeugd. Daarbij maakt de gemeente gebruik van een leverancierspoule waar gegadigden zich voor kunnen aanmelden om vervolgens toegang te verkrijgen tot de uitvragen in de genoemde...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Rotterdam.

Nederland-Rotterdam: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2021/S 062-158246

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298
Postadres: Coolsingel 40
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011 AD
Land: Nederland
Contactpersoon: Michiel Verkaik
E-mail: mp.verkaik@rotterdam.nl
Telefoon: +31 641550086
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://hub.negometrix.com/buyer/1315
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hub.negometrix.com/today/3298
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hub.negometrix.com/today/3298
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leverancierspoule maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Rotterdam is voornemens om gedurende 2021-2024 meerdere uitvragen te doen in de domeinen Welzijn, Wijkteams, WMO en Jeugd. Daarbij maakt de gemeente gebruik van een leverancierspoule waar gegadigden zich voor kunnen aanmelden om vervolgens toegang te verkrijgen tot de uitvragen in de genoemde domeinen. De gemeente Rotterdam nodigt geïnteresseerde partijen van harte uit om zich aan te melden voor deze leverancierspoule. Deze tender dient als voorportaal. In deze tender dient u verschillende, algemene documenten te uploaden en een keuze te maken voor welk domein u ter zijner tijd uitgenodigd wilt worden. Wanneer u de uitnodiging ontvangt, bent u niet verplicht om in te dienen. We raden u dan ook aan om eerder teveel, dan te weinig categorieën aan te vinken. Zie de Infographic en het Toelatingsdocument Leverancierspoule maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam voor meer informatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemeente Rotterdam is voornemens om gedurende 2021-2024 meerdere uitvragen te doen in de domeinen Welzijn, Wijkteams, WMO en Jeugd. Daarbij maakt de gemeente gebruik van een leverancierspoule waar gegadigden zich voor kunnen aanmelden om vervolgens toegang te verkrijgen tot de uitvragen in de genoemde domeinen. De gemeente Rotterdam nodigt geïnteresseerde partijen van harte uit om zich aan te melden voor deze leverancierspoule. Deze tender dient als voorportaal. In deze tender dient u verschillende, algemene documenten te uploaden en een keuze te maken voor welk domein u ter zijner tijd uitgenodigd wilt worden. Wanneer u de uitnodiging ontvangt, bent u niet verplicht om in te dienen. We raden u dan ook aan om eerder teveel, dan te weinig categorieën aan te vinken. Zie de Infographic en het Toelatingsdocument Leverancierspoule maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam voor meer informatie.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Zie Toelatingsdocument.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 25/03/2025
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/03/2021