Dostawa sprzętu do zabiegów hemodynamicznych i kardiochirurgicznych Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa sprzętu do zabiegów hemodynamicznych i kardiochirurgicznych

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/17979635/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Extracorporeal circulatory unit
    33186000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
Poland
E-Mail: mgaik@ikard.pl
Website: https://www.ikard.pl/

assignment

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu do zabiegów hemodynamicznych i kardiochirurgicznych”.2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Rozdziale III do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:https://ikard.ezamawiajacy.pl/ .
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu do zabiegów hemodynamicznych i kardiochirurgicznych”.2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Rozdziale III do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej...
Show more

Polska-Warszawa: Pozaustrojowe układy krążeniowe

2022/S 081-218134

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-198684)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Alpejska 42
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 04-628
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Milena Gaik
E-mail: mgaik@ikard.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ikard.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do zabiegów hemodynamicznych i kardiochirurgicznych

Numer referencyjny: ZP.021.2022
II.1.2)Główny kod CPV
33186000 Pozaustrojowe układy krążeniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu do zabiegów hemodynamicznych i kardiochirurgicznych”.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Rozdziale III do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:https://ikard.ezamawiajacy.pl/ .

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-198684

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 15/08/2022
Powinno być:
Data: 22/08/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: