Inhuur juridische dienstverlening Published by Tenders Electronic Daily

Inhuur juridische dienstverlening

Application deadline

07.06.2022, 14:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Legal services
    79100000-5
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Provincie Noord-Holland
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
Netherlands
Tel.: +31 681922925
E-Mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl

assignment

inhuur juridische dienstverlening

Description of procurement /scope of services

jaarlijks tussen de € 200.000 en € 300.000

Project adress

Region (NUTS code): NL324 Agglomeratie Haarlem
Haarlem

Nederland-Haarlem: Juridische dienstverlening

2022/S 078-210814

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 24460435
Postadres: Houtplein 33
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2012 DE
Land: Nederland
Contactpersoon: Ted Vermolen
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Telefoon: +31 681922925
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noord-holland.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/de7b6465d94b17159bd617384fdb2e44
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/de7b6465d94b17159bd617384fdb2e44
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur juridische dienstverlening

Referentienummer: 1997097
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79100000 Juridische dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

inhuur juridische dienstverlening

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL324 Agglomeratie Haarlem
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

jaarlijks tussen de € 200.000 en € 300.000

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten,Persoonlijke situatie ondernemers,

- Afdekking beroeprisico,

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

n.v.t.

IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 07/06/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank te Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611179
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2022