Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej Published by Tenders Electronic Daily

Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej

There are changes or additional information to this announcement. Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej (20.05.2022 20:38), Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej (16.05.2022 20:19), Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej (11.05.2022 20:21), Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej (04.05.2022 20:26)

Application deadline

09.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Heating, ventilation and air-conditioning installation work
  45331000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Poland
Tel.: +48 327564942
E-Mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Website: www.jsw.pl

assignment

Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Specyfikacja techniczna stanowiące Załączniki nr 1A i 1B do SWZ
Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Specyfikacja techniczna stanowiące Załączniki...
Show more

Description of procurement /scope of services

Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Specyfikacja techniczna stanowiące Załączniki nr 1A i 1B do SWZ
Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Specyfikacja techniczna stanowiące Załączniki...
Show more

Others CPV Codes
 • Cooling and ventilation equipment
  42500000-1
 • Heat-exchange units
  42511100-2
 • Distribution piping
  44162200-5
 • Construction work for industrial buildings
  45213250-0
 • Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
  45230000-8
 • Construction work for mining
  45254100-3
 • Installation services of electrical and mechanical equipment
  51100000-3
 • Plant engineering design services
  71323200-0
 • Cooling and ventilation equipment
  42500000-1
 • Heat-exchange units
  42511100-2
 • Distribution piping
  44162200-5
 • Construction work for industrial buildings
  45213250-0
 • Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
  45230000-8
Show more
Project adress

Region (NUTS code): PL22C Tyski
JSW S.A. KWK "Budryk"

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2022/S 073-196649

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Marzec
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564942
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zakupy.jsw.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej

Numer referencyjny: 3/P/22
II.1.2)Główny kod CPV
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Specyfikacja techniczna stanowiące Załączniki nr 1A i 1B do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42500000 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
42511100 Wymienniki ciepła
44162200 Rurociągi przesyłowe
45213250 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45254100 Roboty budowlane dla górnictwa
71323200 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów
51100000 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK "Budryk"

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Specyfikacja techniczna stanowiące Załączniki nr 1A i 1B do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunki zostały opisane w SWZ, która opublikowana zostanie na stronie zamawiającego: https://www.jsw.pl w zakładce "Dla kontrahentów"

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunki zostały opisane w SWZ, która opublikowana zostanie na stronie zamawiającego: https://www.jsw.pl w zakładce "Dla kontrahentów"

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- sytuacji finansowej,

- zdolności technicznej i zawodowej.

Na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 1 PZP zamawiający nie będzie stosował podstaw wykluczenia, określonych w art. 108 ust. 1 PZP.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 97 PZP w wysokości: 450 000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w SWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od dostarczenia zamawiającemu faktury, chyba że wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu faktury.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po wstępnym badaniu i ocenie ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto za wykonanie całego zamówienia (waga – 100%, maksymalna ilość punktów – 100 pkt).

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2022