Raamovereenkomst voor de levering en installatie van betaalterminals inclusief acquiring en omkaderende dienstverlening Published by Tenders Electronic Daily

Raamovereenkomst voor de levering en installatie van betaalterminals inclusief acquiring en omkaderende dienstverlening

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/38625308/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services
    66170000-2
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stad Antwerpen
Grote Markt 1
2000 Antwerpen
Belgium
Tel.: +32 33382061
E-Mail: joke.goffart@antwerpen.be
Website: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442249

assignment

Raamovereenkomst voor de levering en installatie van betaalterminals inclusief acquiring en omkaderende dienstverlening

België-Antwerpen: Diensten op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing

2022/S 093-257133

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 068-180476)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_22847
Postadres: Grote Markt 1
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: joke.goffart@antwerpen.be
Telefoon: +32 33382061
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442249
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442249

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de levering en installatie van betaalterminals inclusief acquiring en omkaderende dienstverlening

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2021_01859-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66170000 Diensten op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor de levering en installatie van betaalterminals inclusief acquiring en omkaderende dienstverlening

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 068-180476

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 12/05/2022
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 18/05/2022
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 12/05/2022
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 18/05/2022
Plaatselijke tijd: 08:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Erratum-1 : bestek tekst gewijzigd ifv boeten