Výskum rodovo podmieneného násilia na Slovensku Published by Tenders Electronic Daily

Výskum rodovo podmieneného násilia na Slovensku

There are changes or additional information to this announcement. Výskum rodovo podmieneného násilia na Slovensku (16.05.2022 20:17)

Application deadline

07.06.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Survey conduction services
    79311200-9
Language

Slovak

Contracting authority / owner

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovakia
Tel.: +421 220462417
E-Mail: monika.valentovicova@employment.gov.sk
Website: http://www.employment.gov.sk/

assignment

Predmetom zákazky je získať údaje o problematike násilia na ženách v rámci celoeurópskeho zberu takýchto dát za účelom porovnávania vzniku, existencie a pretrvávania tohto fenoménu v EÚ.Zákazka bude pozostávať z realizácie štatistického zisťovania na tému rodovo podmienené násilie. Preferovanou metódou zberu sú osobné pohovory, ale je možné ich kombinovať aj s online zisťovaním. Špecifikácia a podmienky plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov (ďalej SP) vo väzbe na prílohu č. 3 SP Zmluvy o poskytovaní služby v rámci výskumu rodovo podmieneného násilia na Slovensku (ďalej iba Zmluva).
Predmetom zákazky je získať údaje o problematike násilia na ženách v rámci celoeurópskeho zberu takýchto dát za účelom porovnávania vzniku, existencie a pretrvávania tohto fenoménu v EÚ.Zákazka bude pozostávať z realizácie štatistického zisťovania na tému rodovo podmienené násilie....
Show more

Description of procurement /scope of services

Predmetom zákazky je získať údaje o problematike násilia na ženách v rámci celoeurópskeho zberu takýchto dát za účelom porovnávania vzniku, existencie a pretrvávania tohto fenoménu v EÚ.Zákazka bude pozostávať z realizácie štatistického zisťovania na tému rodovo podmienené násilie. Preferovanou metódou zberu sú osobné pohovory, ale je možné ich kombinovať aj s online zisťovaním. Špecifikácia a podmienky plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov (ďalej SP) vo väzbe na prílohu č. 3 SP Zmluvy o poskytovaní služby v rámci výskumu rodovo podmieneného násilia na Slovensku (ďalej iba Zmluva).
Predmetom zákazky je získať údaje o problematike násilia na ženách v rámci celoeurópskeho zberu takýchto dát za účelom porovnávania vzniku, existencie a pretrvávania tohto fenoménu v EÚ.Zákazka bude pozostávať z realizácie štatistického zisťovania na tému rodovo podmienené násilie....
Show more

Project adress

Region (NUTS code): SK SLOVENSKO
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Špitálska 25,27 812 41 Bratislava.

Slovensko-Bratislava: Služby týkajúce sa vykonávania prieskumov

2022/S 090-247921

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00681156
Poštová adresa: Špitálska 4, 6, 8
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81643
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Valentovičová
E-mail: monika.valentovicova@employment.gov.sk
Telefón: +421 220462417
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.employment.gov.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/438055
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výskum rodovo podmieneného násilia na Slovensku

Referenčné číslo: 27256/2022; VOB/110/2022-M_ORVO
II.1.2)Hlavný kód CPV
79311200 Služby týkajúce sa vykonávania prieskumov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je získať údaje o problematike násilia na ženách v rámci celoeurópskeho zberu takýchto dát za účelom porovnávania vzniku, existencie a pretrvávania tohto fenoménu v EÚ.

Zákazka bude pozostávať z realizácie štatistického zisťovania na tému rodovo podmienené násilie. Preferovanou metódou zberu sú osobné pohovory, ale je možné ich kombinovať aj s online zisťovaním. Špecifikácia a podmienky plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov (ďalej SP) vo väzbe na prílohu č. 3 SP Zmluvy o poskytovaní služby v rámci výskumu rodovo podmieneného násilia na Slovensku (ďalej iba Zmluva).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Inštitút pre výskum práce a rodiny, Špitálska 25,27 812 41 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je získať údaje o problematike násilia na ženách v rámci celoeurópskeho zberu takýchto dát za účelom porovnávania vzniku, existencie a pretrvávania tohto fenoménu v EÚ.

Zákazka bude pozostávať z realizácie štatistického zisťovania na tému rodovo podmienené násilie. Preferovanou metódou zberu sú osobné pohovory, ale je možné ich kombinovať aj s online zisťovaním. Špecifikácia a podmienky plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov (ďalej SP) vo väzbe na prílohu č. 3 SP Zmluvy o poskytovaní služby v rámci výskumu rodovo podmieneného násilia na Slovensku (ďalej iba Zmluva).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej komisie Eurostatu, a to v pomere štátny rozpočet a prostriedky Európskej komisie Eurostatu 20:80.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej

osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).

3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa:

1.§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, pričom podľa ZVO je verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti povinný zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií, ak takéto referencie existujú.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, odporúča sa, aby v súlade s princípom efektívnosti a transparentnosti vo verejnom obstarávaní uviedol v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie, tiež súčet cien plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.

Sken zoznamu sa predkladá formou podpísaného dokumentu oprávnenou osobou uchádzača. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný.

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, a to preukázaním uskutočnenia minimálne 3 výskumov realizovaných v oblasti výskumu verejnej mienky, realizácie štatistického zisťovania a v poskytovaní analytických služieb a odborného poradenstva pri príprave, realizácii a vyhodnocovaní výskumných dát a má skúsenosti s metódou zberu ako sú osobné pohovory a tiež online zisťovanie, v kumulatívnej hodnote minimálne 80 000,00 EUR bez DPH.

Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar/poskytovať služby preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Na zodpovedajúce plnenie predmetu zákazky, úspešný uchádzač (poskytovateľ) zloží na účet objednávateľa, do troch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, výkonovú záruku vo výške 7 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 3 týchto SP Zmluva.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/06/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/06/2022
Miestny čas: 10:15
Miesto:

EN Evoservis, MPSVR SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk (OP) bude v súlade s § 52 ZVO verejné. OP sa v zmysle § 20 ods. 11 ZVO vykonáva v EN EVOSERVIS, a to sprístupnením ponúk komisii. Tento EN uplynutím LPP automaticky po OP doručí informácie v zmysle § 52 ods. 2 ZVO uchádzačom, ktorí predložili ponuku a vygeneruje zápisnicu z OP, resp. protokol z OP, ktorá je pre uchádzača prístupná v časti Výstupné protokoly VZ.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v elektronickom nástroji EVOSERVIS (ďalej len EN EVOSERVIS).

Komunikácia vrátane doručovania správ, dokumentov, preberania dokumentácie k zákazke a predkladanie elektronickej ponuky sa realizuje výhradne prostredníctvom EN EVOSERVIS a je daná funkcionalitou elektronického nástroja.

Doručenie prostredníctvom elektronického nástroja je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta tejto správy v EN EVOSERVIS. Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v EN EVOSERVIS sa zaregistruje na adrese www.evoservis.sk/mpsvrsr/

prípadne na www.evoservis.sk.

Po zaregistrovaní mu budú, na ním zadaný e-mail v EN EVOSERVIS, zaslané prístupové údaje (meno a heslo) pre prihlásenie do EN EVOSERVIS.

Už zaregistrovaný uchádzač v EN EVOSERVIS sa opakovane neregistruje. Na prihlásenie do EN EVOSERVIS používa prístupové údaje, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii.

Po prihlásení do EN EVOSERVIS má uchádzač vo svojom profile Prehľad zákaziek, v ktorom po otvorení zákazky bude mať prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov uverejnených v časti Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO.

Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.

Predloženie elektronickej ponuky je bližšie opísané v SP Časť A.5 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV. Predloženie ponúk. V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie bude záujemca/uchádzač komunikovať s verejným obstarávateľom výhradne prostredníctvom komunikačného rozhrania EN EVOSERVIS v zmysle SP Časť A.

2. Verejný obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania PDF. V elektronicky podanej ponuke musia byť jednotlivé dokumenty v ponuke podpísané oprávnenou osobou a môžu byť predložené ako kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe.

3. Nadlimitná zákazka je realizovaná postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta ZVO, tzv. super-reverzná verejná súťaž.

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH: od 180 000,00 do 250 000,00 EUR

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena na poskytnutie služby presiahne vyčlenený finančný limit verejného obstarávateľa.

6.Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom podľa bodov č. III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

7. Uchádzač, s ktorým bude podpísaná Zmluva a jeho prípadní subdodávatelia, ktorí sú povinní byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), musia byť pred podpisom predmetnej rámcovej dohody zapísaní v RPVS.

8.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

9. V prípade uzatvorenia Zmluvy je úspešný uchádzač/poskytovateľ povinný zložiť výkonovú záruku vo výške 7000,00 EUR v súlade s bodom 6.3. Zmluvy.

10. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch.

11. Predmetné verejné obstarávanie nie je: a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/05/2022