Transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 Published by Tenders Electronic Daily

Transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

There are changes or additional information to this announcement. Transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 (11.05.2022 20:20)

Application deadline

16.05.2022, 11:15 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Refuse and waste related services
    90500000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica - ERGO Sp. z o.o.
ul. Milicka 23
55-100 Trzebnica
Poland
E-Mail: przetargi@ergo.trzebnica.pl
Website: www.ergo.trzebnica.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów ze Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, znajdującego się w obrębie miejscowości Marcinowo Gm. Trzebnica, woj. dolnośląskie, a także ich transport oraz zagospodarowanie (poddanie procesom odzysku, w tym recyklingu). Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, tj. w okresie 12 m-cy licząc od dnia podpisania umowy wynosi 700 Mg. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość odpadów jest szacunkowa, obrazująca możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia oraz umożliwiająca porównanie i ocenę ofert i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego stosownie do rzeczywistej ilości i rodzaju odpadów wytworzonych oraz przekazanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trzebnica. Zamawiający wskazuje minimalną wielkość zakresu zamówienia jako 50% szacunkowej ilości, w trakcie 12 m-cy realizacji zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów ze Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, znajdującego się w obrębie miejscowości Marcinowo Gm. Trzebnica, woj. dolnośląskie, a także ich transport oraz zagospodarowanie (poddanie procesom odzysku, w tym recyklingu). Szacunkowa...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów ze Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, znajdującego się w obrębie miejscowości Marcinowo Gm. Trzebnica, woj. dolnośląskie, a także ich transport oraz zagospodarowanie (poddanie procesom odzysku, w tym recyklingu).2. Przedmiotem zamówienia objęte są odpady komunalne wielkogabarytowe o kodzie: 20 03 07, wytworzone na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica. 3. Odpady winny zostać poddane w całej odebranej masie procesowi odzysku R12, przy czym wybrane frakcje materiałowe wyodrębnione w trakcie prowadzenia w/w procesu przetwarzania (np. drewno, metale) winny w dalszej kolejności zostać przekazane do procesów recyklingu (tj. procesu, w wyniku którego ma miejsce przetwarzanie na produkty, materiały lub substancje, które nie są odpadami) w ilości nie mniejszej niż 15 % łącznej masy przekazanych odpadów. Podana wartość procentowa stanowi minimalną wartość akceptowaną przez Zamawiającego. Ocenie będzie podlegać zaoferowana – deklarowana przez Wykonawcę ilość odpadów, która zostanie przekazana do procesów recyklingu.4. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji zamówienia do składania Zamawiającemu stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie w/w wymogu wraz z podaniem informacji o ilości przetworzonych odpadów, rodzaju procesu odzysku i recyklingu oraz informacji o miejscu zagospodarowania odpadów, a w odniesieniu do ilości, które zostały przekazane do procesu recyklingu - przedstawienie Zamawiającemu informacji o instalacjach końcowych, którym wytworzone odpady zostały przekazane, wraz ze wskazaniem rodzajów i ilości oraz wskazaniem ostatecznego procesu recyklingu, do jakiego zostały skierowane.5. Sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę lub inne podmioty poddające przekazane odpady procesom przetwarzania. 6. Terminy złożenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 powyżej, określone zostały w § 1 ust. 7 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.7. Odpady stanowiące przedmiot zamówienia pochodzą z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości, zebrane przez bezpośredni odbiór w tzw. zbiórkach objazdowych oraz poprzez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) 8. Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, tj. w okresie 12 m-cy licząc od dnia podpisania umowy wynosi 700 Mg.9. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość odpadów jest szacunkowa, obrazująca możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia oraz umożliwiająca porównanie i ocenę ofert i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego stosownie do rzeczywistej ilości i rodzaju odpadów wytworzonych oraz przekazanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trzebnica.10. Zamawiający wskazuje minimalną wielkość zakresu zamówienia jako 50% szacunkowej ilości, w trakcie 12 m-cy realizacji zamówienia.11. Zamawiający ze względów technicznych, technologicznych i logistycznych zastrzega sobie możliwość odbioru przez Wykonawcę każdej ilości odpadów, a tym samym nie zapewnia partii transportowych.12. Załadunek odpadów leży po stronie Wykonawcy.13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy w § 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów ze Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, znajdującego się w obrębie miejscowości Marcinowo Gm. Trzebnica, woj. dolnośląskie, a także ich transport oraz zagospodarowanie (poddanie procesom odzysku, w tym recyklingu).2. Przedmiotem...
Show more

Others CPV Codes
  • Refuse transport services
    90512000-9
  • Refuse recycling services
    90514000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL518 Wrocławski

Polska-Trzebnica: Usługi związane z odpadami

2022/S 075-202663

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica - ERGO Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9151788769
Adres pocztowy: ul. Milicka 23
Miejscowość: Trzebnica
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-100
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ergo.trzebnica.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ergo.trzebnica.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ergo.trzebnica
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ergo.trzebnica
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ergo.trzebnica
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

Numer referencyjny: GZGK.271.3.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów ze Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, znajdującego się w obrębie miejscowości Marcinowo Gm. Trzebnica, woj. dolnośląskie, a także ich transport oraz zagospodarowanie (poddanie procesom odzysku, w tym recyklingu). Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, tj. w okresie 12 m-cy licząc od dnia podpisania umowy wynosi 700 Mg. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość odpadów jest szacunkowa, obrazująca możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia oraz umożliwiająca porównanie i ocenę ofert i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego stosownie do rzeczywistej ilości i rodzaju odpadów wytworzonych oraz przekazanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trzebnica. Zamawiający wskazuje minimalną wielkość zakresu zamówienia jako 50% szacunkowej ilości, w trakcie 12 m-cy realizacji zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów ze Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, znajdującego się w obrębie miejscowości Marcinowo Gm. Trzebnica, woj. dolnośląskie, a także ich transport oraz zagospodarowanie (poddanie procesom odzysku, w tym recyklingu).

2. Przedmiotem zamówienia objęte są odpady komunalne wielkogabarytowe o kodzie: 20 03 07, wytworzone na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica.

3. Odpady winny zostać poddane w całej odebranej masie procesowi odzysku R12, przy czym wybrane frakcje materiałowe wyodrębnione w trakcie prowadzenia w/w procesu przetwarzania (np. drewno, metale) winny w dalszej kolejności zostać przekazane do procesów recyklingu (tj. procesu, w wyniku którego ma miejsce przetwarzanie na produkty, materiały lub substancje, które nie są odpadami) w ilości nie mniejszej niż 15 % łącznej masy przekazanych odpadów. Podana wartość procentowa stanowi minimalną wartość akceptowaną przez Zamawiającego. Ocenie będzie podlegać zaoferowana – deklarowana przez Wykonawcę ilość odpadów, która zostanie przekazana do procesów recyklingu.

4. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji zamówienia do składania Zamawiającemu stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie w/w wymogu wraz z podaniem informacji o ilości przetworzonych odpadów, rodzaju procesu odzysku i recyklingu oraz informacji o miejscu zagospodarowania odpadów, a w odniesieniu do ilości, które zostały przekazane do procesu recyklingu - przedstawienie Zamawiającemu informacji o instalacjach końcowych, którym wytworzone odpady zostały przekazane, wraz ze wskazaniem rodzajów i ilości oraz wskazaniem ostatecznego procesu recyklingu, do jakiego zostały skierowane.

5. Sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę lub inne podmioty poddające przekazane odpady procesom przetwarzania.

6. Terminy złożenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 powyżej, określone zostały w § 1 ust. 7 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

7. Odpady stanowiące przedmiot zamówienia pochodzą z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości, zebrane przez bezpośredni odbiór w tzw. zbiórkach objazdowych oraz poprzez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK)

8. Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, tj. w okresie 12 m-cy licząc od dnia podpisania umowy wynosi 700 Mg.

9. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość odpadów jest szacunkowa, obrazująca możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia oraz umożliwiająca porównanie i ocenę ofert i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego stosownie do rzeczywistej ilości i rodzaju odpadów wytworzonych oraz przekazanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trzebnica.

10. Zamawiający wskazuje minimalną wielkość zakresu zamówienia jako 50% szacunkowej ilości, w trakcie 12 m-cy realizacji zamówienia.

11. Zamawiający ze względów technicznych, technologicznych i logistycznych zastrzega sobie możliwość odbioru przez Wykonawcę każdej ilości odpadów, a tym samym nie zapewnia partii transportowych.

12. Załadunek odpadów leży po stronie Wykonawcy.

13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy w § 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość odpadów do recyklingu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 07, , prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). Wykonawca wykazuje spełnienie powyższego warunku wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie żąda podmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie powyższego warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca wykazuje spełnienie powyższego warunku jedynie poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu JEDZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

• dysponuje lub będzie dysponował minimum dwoma pojazdami (naczepami) typu Walking Floor, sprawnymi technicznie, przystosowanymi do transportu odpadów;

• dysponuje lub będzie dysponował prawem do korzystania z instalacji, która posiada wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07. Wskazana instalacja musi być instalacją funkcjonującą na dzień składania ofert.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 11:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 11:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

za 12 m-cy

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2022