„Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 wytwarzanego w instalacji należącej do Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11”. Published by Tenders Electronic Daily

„Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 wytwarzanego w instalacji należącej do Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11”.

Application deadline

06.06.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Refuse recycling services
    90514000-3
Language

Polish

Contracting authority / owner

Master Odpady i "Energia" Sp. z o.o.
Lokalna 11
43-100 Tychy
Poland
Tel.: +48 327070103
Fax: +48 327070104
E-Mail: szymon.lakota@master.tychy.pl
Website: www.master.tychy.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transport i zagospodarowania przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Master Odpady i Energia sp. z o.o.Sposób zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku lub unieszkodliwiania wyszczególnionymi w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779, ze zm.). Ilość odpadów do zagospodarowania nie przekroczy 3000 Mg w okresie trwania zawartej w wyniku postępowania umowy. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transport i zagospodarowania przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Master Odpady i Energia sp. z o.o.Sposób...
Show more

Description of procurement /scope of services

Ilość odpadów do zagospodarowania nie przekroczy 3000 Mg w okresie trwania zawartej w wyniku postępowania umowy. Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości odebranych odpadów.
Ilość odpadów do zagospodarowania nie przekroczy 3000 Mg w okresie trwania zawartej w wyniku postępowania umowy. Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości odebranych...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL22C Tyski
Master Odpady i Energia ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

Polska-Tychy: Usługi recyklingu odpadów

2022/S 086-233128

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Master Odpady i "Energia" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Lokalna 11
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Łakota
E-mail: szymon.lakota@master.tychy.pl
Tel.: +48 327070103
Faks: +48 327070104
Adresy internetowe:
Główny adres: www.master.tychy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Gminna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 wytwarzanego w instalacji należącej do Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11”.

Numer referencyjny: UZO/04/2022 r.
II.1.2)Główny kod CPV
90514000 Usługi recyklingu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transport i zagospodarowania przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Master Odpady i Energia sp. z o.o.

Sposób zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku lub unieszkodliwiania wyszczególnionymi w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779, ze zm.). Ilość odpadów do zagospodarowania nie przekroczy 3000 Mg w okresie trwania zawartej w wyniku postępowania umowy. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Master Odpady i Energia ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

II.2.4)Opis zamówienia:

Ilość odpadów do zagospodarowania nie przekroczy 3000 Mg w okresie trwania zawartej w wyniku postępowania umowy. Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości odebranych odpadów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

) - indywidualny numer rejestrowy BDO, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów oraz aktualnej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub zbierania i przetwarzania odpadu o kodzie 19 12 12

b) - potwierdzenie złożenia wniosku o dostosowanie aktualnie posiadanej decyzji w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów, złożonego do właściwego organu ochrony środowiska do 5 marca 2020 roku lub aktualnej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami otrzymanej po ww. dacie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada:

- min. dwa pojazdy ciężarowe z zabudową typu walking floor o pojemności załadunkowej około 90 m3 lub pojazdami ciężarowymi z naczepami o pojemności załadunkowej min. 25m3..

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

- min. dwa pojazdy ciężarowe z zabudową typu walking floor o pojemności załadunkowej około 90 m3 lub pojazdami ciężarowymi z naczepami o pojemności załadunkowej min. 25m3..

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Platforma Zakupowa OpenNexus

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

czerwiec/lipiec 2022 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (ESPD) o którym mowa w

Rozdziale VI niniejszej SWZ.

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale VI SWZ (jeżeli dotyczy);

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

4) Dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji)

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1.)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p.. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 2.)Wykazu narzędzi – załącznik nr 4 do SWZ;

3.)Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

4.)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5.) indywidualny numer rejestrowy BDO, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10 oraz aktualnej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 10 – zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)

b)- potwierdzenie złożenia wniosku o dostosowanie aktualnie posiadanej decyzji w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów, złożonego do właściwego organu ochrony środowiska do 5 marca 2020 roku

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2022