Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz w ramach projektu Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz w ramach projektu Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną

There are changes or additional information to this announcement. Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz w ramach projektu Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną (13.05.2022 20:18), Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz w ramach projektu Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną (04.05.2022 20:13)

Application deadline

12.05.2022, 10:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Software package and information systems
  48000000-8
Language

Polish

Contracting authority / owner

Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Poland
Tel.: +48 343250236
Fax: +48 343250415
E-Mail: joanna.podsiadlik@pcz.pl
Website: www.pcz.pl

assignment

Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz dostosowanego do potrzeb OzN wraz z usługą serwisowo-gwarancyjną w ramach projektu "Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną" POWR.03.05.00-00-A037/20, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).
Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz dostosowanego do potrzeb OzN wraz z usługą serwisowo-gwarancyjną w ramach projektu "Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną" POWR.03.05.00-00-A037/20, zgodnie ze Specyfikacją...
Show more

Description of procurement /scope of services

Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz dostosowanego do potrzeb OzN wraz z usługą serwisowo-gwarancyjną w ramach projektu "Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną" POWR.03.05.00-00-A037/20, zgodnie z załącznikiem - Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz dostosowanego do potrzeb OzN wraz z usługą serwisowo-gwarancyjną w ramach projektu "Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną" POWR.03.05.00-00-A037/20, zgodnie z załącznikiem...
Show more

Others CPV Codes
 • Library software package
  48160000-7
 • Library management system
  48161000-4
 • Library software development services
  72212160-8
Project adress

Region (NUTS code): PL224 Częstochowski
Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

Polska-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2022/S 070-183504

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Częstochowska
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001643
Adres pocztowy: Dąbrowskiego 69
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-201
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Podsiadlik
E-mail: joanna.podsiadlik@pcz.pl
Tel.: +48 343250236
Faks: +48 343250415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pcz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=bccb450d-5bfd-4cec-9c52-47ae97f8017d
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz w ramach projektu Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną

Numer referencyjny: RK-NZ.262.5.2022.JP
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz dostosowanego do potrzeb OzN wraz z usługą serwisowo-gwarancyjną w ramach projektu "Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną" POWR.03.05.00-00-A037/20, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 044 069.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48160000 Pakiety oprogramowania bibliotecznego
48161000 Biblioteczny system zarządzania
72212160 Usługi opracowywania oprogramowania bibliotecznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz dostosowanego do potrzeb OzN wraz z usługą serwisowo-gwarancyjną w ramach projektu "Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną" POWR.03.05.00-00-A037/20, zgodnie z załącznikiem - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu Normalnego / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu Ważnego / Waga: 7
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu Krytycznego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin wsparcia na miesiąc / Waga: 5
Cena - Waga: 75
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 044 069.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt "Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną" POWR.03.05.00-00-A037/20

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000.00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

I. zrealizował co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu platformy informatycznej dla biblioteki w okresie 3 lat od dnia składania oferty o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto w tym co najmniej jedna o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto zrealizowana na rzecz uczelni wyższej.

II. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniającymi poniższe warunki:

1.Jedną osobą w roli kierownika projektu, która łącznie spełnia poniższe wymagania:

a.wykształcenie wyższe,

b.co najmniej 5 lat doświadczenia w doradztwie informatycznym,

c.kwalifikacje w zarządzaniu projektami metodyką PRINCE2 potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub równoważny. Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna np.: certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI), co najmniej na poziomie Project Management Professional (PMP) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA), co najmniej na poziomie C,

d.kwalifikacje we wdrażaniu systemów informatycznych potwierdzone certyfikatem Agile Service Projects. Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna np. Scrum Master Certified, Scrum Developer Certified, Scrum Product Owner Certified,

e.kwalifikacje w zakresie zarządzania ryzykiem potwierdzone certyfikatem M_o_R Foundation Certificate in Risk Management. Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna np Certified ISO 31000 Risk Manager,

f.kwalifikacje w zakresie usług dotyczących systemów informatycznych potwierdzone certyfikatem ITIL Expert Certificate in IT Service Management lub równoważny. Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna np.: certyfikaty Sig Sigma Black Belt lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA), co najmniej na poziomie B,

g.udział jako kierownik projektu w co najmniej 1 zakończonym odbiorem projektem informatycznym polegającym na dostawie i wdrożeniu platformy informatycznej dla biblioteki o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto.

2.Jedną osobą w roli architekta systemu, która łącznie spełnia poniższe wymagania:

a.wykształcenie wyższe,

b.co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w realizacji projektów informatycznych,

c.znajomość zasad architektury korporacyjnej potwierdzonych certyfikatem TOGAF 9 lub równoważnym (równoważność rozumiana jako certyfikat wystawiany przez zewnętrzną organizację wymagający cyklicznego odnawiania i zdania egzaminu potwierdzającego wykazania się wiedzą z obszaru Architektury Korporacyjnej obejmujący minimum tworzenie wizji Architektury Korporacyjnej, Architekturę Biznesową, Architekturę Systemów Informacyjnych, Architekturę Technologiczną, Analizę rozwiązań, Planowanie Migracji Architektury, Zarządzanie wdrożeniem zmiany Architektury, Zarządzanie zmianą Architektury Korporacyjnej, Zarządzanie wymaganiami),

d.kwalifikacje w zakresie usług dotyczących systemów informatycznych potwierdzone certyfikatem ITIL Fondation Certificate in IT Service Management lub równoważny. Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna np.: certyfikaty Sig Sigma Black Belt lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA), co najmniej na poziomie C.,

e.udział jako architekt systemu w co najmniej 1 zakończonym odbiorem projektem informatycznym polegającym na dostawie i wdrożeniu platformy informatycznej dla biblioteki uczelni wyższej o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3.Jedna osoba w roli specjalisty ds. wdrożeń, która spełnia łącznie poniższe wymagania:

a.wykształcenie wyższe,

b.co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w realizacji projektów informatycznych,

c.kwalifikacje w zakresie wytwarzania oprogramowania potwierdzone ważnym certyfikatem Certified SCRUM Master lub Certified SCRUM Product Owner lub równoważny, (równoważność rozumiana jako certyfikat wystawiany przez niezależną organizację potwierdzający znajomość metodyki SCRUM na poziomie pozwalającym na pełnienie funkcji członka zespołu SCRUM),

d.kwalifikacje w zakresie usług dotyczących systemów informatycznych potwierdzone certyfikatem ITIL Expert Certificate in IT Service Management lub równoważny. Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna np.: certyfikaty Sig Sigma Black Belt lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA), co najmniej na poziomie B.

e.udział jako specjalista ds. wdrożeń w co najmniej 1 zakończonym odbiorem projektem informatycznym polegającym na dostawie i wdrożeniu platformy informatycznej dla biblioteki

4.Dwie osoby w roli programisty, z których każda spełnia łącznie poniższe wymagania:

a.wykształcenie wyższe,

b.doświadczenie w zakresie budowy oprogramowania webowego w połączeniu z systemami bazodanowymi, potwierdzoną certyfikatem lub dyplomem ukończenia kursu obejmującego ten zakres lub udziałem w co najmniej jednym zrealizowanym projekcie obejmującym ten zakres wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania, charakteru udziału i podmiotu, na rzecz którego projekt został wykonany,

c.doświadczenie w realizacji projektów informatycznych metodologią zwinną potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia kursu obejmującego ten zakres lub udziałem w co najmniej jednym zrealizowanym projekcie realizowanym zgodnie z tą metodologią wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania, charakteru udziału i podmiotu, na rzecz którego projekt został wykonany,

5.Jedna osoba w roli konsultanta, która spełnia łącznie poniższe wymagania:

a.wykształcenie wyższe,

b.doświadczenie zawodowe w zakresie wdrożenia zaoferowanego systemu bibliotecznego,

6.Dwie osoby w roli testera, z których każda spełnia łącznie poniższe wymagania:

a.wykształcenie wyższe,

b.wiedzę w zakresie testowania systemów popartą certyfikatem ISTQB Foundation lub wyższym lub certyfikatem równoważnym w zakresie testowania oprogramowania.

Zamawiający nie dopuszcza wskazania przez Wykonawcę tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy https://e-propublico.pl/, na karcie „Oferta/Załączniki”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, wobec którego zachodzą

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. Wykluczenie wykonawcy nastąpi w

przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: jednolity europejski dokument zamówienia.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia,

następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

— wykaz osób,

— wykaz dostaw lub usług;

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy

Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.

1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą,

który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1

ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego;

3) dokumenty podmiotów zagranicznych:

1. informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru

Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr

Sądowy, albo – w przypadku braku takiego rejestru – inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie

art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego

złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów,

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o

oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy, z uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów.

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6 i ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w

postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2022