Afhandeling en invordering naheffingsaanslagen parkeerbelasting Published by Tenders Electronic Daily

Afhandeling en invordering naheffingsaanslagen parkeerbelasting

There are changes or additional information to this announcement. Afhandeling en invordering naheffingsaanslagen parkeerbelasting (26.04.2022 20:19)

Application deadline

10.05.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Fiscal services
    79220000-2
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk
Netherlands
Tel.: +31 703261000
E-Mail: inkoop@rijswijk.nl
Website: http://www.rijswijk.nl

assignment

Het betreft de opleggingen en inning/invordering van de door de gemeente uitgeschreven naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zowel Nederlandse als buitenlandse kentekens.Verder kan er bezwaar gemaakt worden tegen deze naheffingen. De afhandeling van deze bezwaarschriften en de afhandelingvan eventuele daarop volgende beroepschriften vormen eveneens onder deel van deze opdracht.
Het betreft de opleggingen en inning/invordering van de door de gemeente uitgeschreven naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zowel Nederlandse als buitenlandse kentekens.Verder kan er bezwaar gemaakt worden tegen deze naheffingen. De afhandeling van deze bezwaarschriften en de afhandelingvan eventuele...
Show more

Description of procurement /scope of services

De Gemeente Rijswijk zoekt een partij die de administratieve verwerking van naheffingen kan uitvoeren. Het betreft deopleggingen en inning/invordering van de door de gemeente uitgeschreven naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zowelNederlandse als buitenlandse kentekens.Verder kan er bezwaar gemaakt worden tegen deze naheffingen. De afhandeling van deze bezwaarschriften en de afhandelingvan eventuele daarop volgende beroepschriften vormen eveneens onder deel van deze opdracht.
De Gemeente Rijswijk zoekt een partij die de administratieve verwerking van naheffingen kan uitvoeren. Het betreft deopleggingen en inning/invordering van de door de gemeente uitgeschreven naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zowelNederlandse als buitenlandse kentekens.Verder kan er bezwaar gemaakt...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): NL33 Zuid-Holland
Rijswijk

Nederland-Rijswijk: Fiscale dienstverlening

2022/S 061-160979

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rijswijk
Postadres: Postbus 5305
Plaats: Rijswijk
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Postcode: 2280 HH
Land: Nederland
Contactpersoon: Erna Mangkoedidjojo
E-mail: inkoop@rijswijk.nl
Telefoon: +31 703261000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijswijk.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=133EC1B8-9D27-B359-9B2E58CFF631D62F
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=133EC1B8-9D27-B359-9B2E58CFF631D62F
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Afhandeling en invordering naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Referentienummer: A36600
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79220000 Fiscale dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft de opleggingen en inning/invordering van de door de gemeente uitgeschreven naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zowel Nederlandse als buitenlandse kentekens.

Verder kan er bezwaar gemaakt worden tegen deze naheffingen. De afhandeling van deze bezwaarschriften en de afhandeling

van eventuele daarop volgende beroepschriften vormen eveneens onder deel van deze opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rijswijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Gemeente Rijswijk zoekt een partij die de administratieve verwerking van naheffingen kan uitvoeren. Het betreft de

opleggingen en inning/invordering van de door de gemeente uitgeschreven naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zowel

Nederlandse als buitenlandse kentekens.

Verder kan er bezwaar gemaakt worden tegen deze naheffingen. De afhandeling van deze bezwaarschriften en de afhandeling

van eventuele daarop volgende beroepschriften vormen eveneens onder deel van deze opdracht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

vier (4) maal één (1) jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/05/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/05/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Negometrix

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/03/2022