Kwalificatie - Perceel 5 Niet-medisch arbogerelateerd(e) personeel/ diensten Published by Tenders Electronic Daily

Kwalificatie - Perceel 5 Niet-medisch arbogerelateerd(e) personeel/ diensten

Application deadline

08.07.2023, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Health services
  85100000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Ministerie van Defensie - Defensie Ondersteuningscommando p/a NIC Inkoopprojecten
Herculeslaan 1
3584 AB Utrecht
Netherlands
Tel.: +31 629000822
E-Mail: nienke.roorda@hetnic.nl
Website: www.defensie.nl

assignment

Het Ministerie van Defensie heeft Defensiebreed regelmatig behoefte aan tijdelijk externe medische dienstverlening/ inhuur van medisch personeel, bestemd voor de eerste en tweedelijns zorg. In deze Marktplaats worden zowel opdrachten voor medische dienstverlening als voor de inhuur van medisch personeel geplaatst.Naast bovengenoemde behoefte, heeft het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG), vallend onder de divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO), regelmatig behoefte aan niet-medisch arbogerelateerdeDienstverlening/ inhuur van niet-medisch arbogerelateerd personeel. Het gaat hierbij nadrukkelijk om niet-medisch arbogerelateerde dienstverlening/ inhuur: de arbodiensten zelf vallen buiten de scope van deze Marktplaats.
Het Ministerie van Defensie heeft Defensiebreed regelmatig behoefte aan tijdelijk externe medische dienstverlening/ inhuur van medisch personeel, bestemd voor de eerste en tweedelijns zorg. In deze Marktplaats worden zowel opdrachten voor medische dienstverlening als voor de inhuur van medisch personeel...
Show more

Description of procurement /scope of services

De instelling van de Marktplaats voor medische dienstverlening & inhuur van medisch personeel evenals niet-medisch arbogerelateerde dienstverlening & inhuur niet-medisch arbogerelateerd personeel ten behoeve van het Ministerie van Defensie - Defensie Ondersteuningscommando, met referentienummer EG.172058/MB.Het Ministerie van Defensie nodigt geïnteresseerde partijen (ondernemingen waaronder ook ZZP’ers) uit om zich te registreren en aan te melden voor 1 of meerdere percelen.Gelet op het feit dat de gevraagde dienstverlening sociale en andere specifieke dienstenBetreft, als bedoeld in bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU, is een procedure met een beperkt regime van toepassing. Om deze reden is er gekozen voor een Marktplaats.Percelen:Inhuur personeel – Medisch resp. Niet-medisch arbogerelateerd/ Dienstverlening – Medisch resp. Niet medisch arbogerelateerd1. Medici & specialisten/ Medische diensten medici & specialisten2. Verplegend personeel/ Verpleegkundige diensten3. Paramedisch personeel/ Paramedische diensten4. Medisch ondersteunend personeel /Medisch ondersteunende diensten5. Niet-medisch arbogerelateerd personeel/Niet-medisch arbogerelateerde diensten
De instelling van de Marktplaats voor medische dienstverlening & inhuur van medisch personeel evenals niet-medisch arbogerelateerde dienstverlening & inhuur niet-medisch arbogerelateerd personeel ten behoeve van het Ministerie van Defensie - Defensie Ondersteuningscommando, met referentienummer EG.172058/MB.Het...
Show more

Others CPV Codes
 • Supply services of personnel including temporary staff
  79620000-6
 • Miscellaneous health services
  85140000-2
 • Hygiene services
  85142300-9
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Utrecht: Gezondheidsdiensten

2019/S 110-270040

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerie van Defensie - Defensie Ondersteuningscommando p/a NIC Inkoopprojecten
27370985
Herculeslaan 1
Utrecht
3584 AB
Nederland
Contactpersoon: Nienke Roorda
Telefoon: +31 629000822
E-mail: nienke.roorda@hetnic.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.defensie.nl

Adres van het kopersprofiel: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/98259

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=242207&B=
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=242207&B=
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kwalificatie - Perceel 5 Niet-medisch arbogerelateerd(e) personeel/ diensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Ministerie van Defensie heeft Defensiebreed regelmatig behoefte aan tijdelijk externe medische dienstverlening/ inhuur van medisch personeel, bestemd voor de eerste en tweedelijns zorg. In deze Marktplaats worden zowel opdrachten voor medische dienstverlening als voor de inhuur van medisch personeel geplaatst.

Naast bovengenoemde behoefte, heeft het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG), vallend onder de divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO), regelmatig behoefte aan niet-medisch arbogerelateerde

Dienstverlening/ inhuur van niet-medisch arbogerelateerd personeel. Het gaat hierbij nadrukkelijk om niet-medisch arbogerelateerde dienstverlening/ inhuur: de arbodiensten zelf vallen buiten de scope van deze Marktplaats.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000
85140000
85142300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De instelling van de Marktplaats voor medische dienstverlening & inhuur van medisch personeel evenals niet-medisch arbogerelateerde dienstverlening & inhuur niet-medisch arbogerelateerd personeel ten behoeve van het Ministerie van Defensie - Defensie Ondersteuningscommando, met referentienummer EG.172058/MB.

Het Ministerie van Defensie nodigt geïnteresseerde partijen (ondernemingen waaronder ook ZZP’ers) uit om zich te registreren en aan te melden voor 1 of meerdere percelen.

Gelet op het feit dat de gevraagde dienstverlening sociale en andere specifieke diensten

Betreft, als bedoeld in bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU, is een procedure met een beperkt regime van toepassing. Om deze reden is er gekozen voor een Marktplaats.

Percelen:

Inhuur personeel – Medisch resp. Niet-medisch arbogerelateerd/ Dienstverlening – Medisch resp. Niet medisch arbogerelateerd

1. Medici & specialisten/ Medische diensten medici & specialisten

2. Verplegend personeel/ Verpleegkundige diensten

3. Paramedisch personeel/ Paramedische diensten

4. Medisch ondersteunend personeel /Medisch ondersteunende diensten

5. Niet-medisch arbogerelateerd personeel/Niet-medisch arbogerelateerde diensten

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 22/07/2019
Einde: 21/07/2025
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

— Ondernemer heeft voldoende financiële en economische draagkracht om: a. de continuïteit van zijn bedrijfsvoering gedurende de uitvoering van de opdracht voortkomend uit een specifieke aanvraag in de Marktplaats, inclusief eventueel aanvullende opdrachten, te waarborgen; b. de opdracht conform de gestelde eisen in de aanvraag uit te voeren;

— Aan ondernemer zijn geen claims bekend en zijn voor zover hem bekend, gedurende de periode van uitvoering van de opdracht, voortkomend uit een specifieke aanvraag in de Marktplaats, geen investeringen noodzakelijk die de financieel economische draagkracht van zijn onderneming of de continuïteit van zijn bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen,

— De laatste aan ondernemer afgegeven accountantsverklaring (of in voorkomend geval een beoordelings- of samenstellingsverklaring) bevat geen zogenoemde continuïteitsparagraaf.

Zie Toelatingsleidraad voor overige criteria.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Neen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de vermelde criteria in de Toelatingsleidraad en in de offerteaanvraag.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 08/07/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Een grove schatting komt neer op een volume van ongeveer 75 uitvragen per jaar, verdeeld over de percelen 1 t/m 4. Voor perceel 5 is de inschatting dat hierin voor een financiële waarde van ca. EUR 1 miljoen per jaar aan aanvragen uitgezet zal worden. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanvulling op IV 2.2:

De sluiting indiening verzoek tot toelating ten behoeve van de eerste beoordeling zal plaatsvinden op 8.7.2019, 11:00 uur. Indien u vanaf 22.7.2019 offerteaanvragen wenst te ontvangen, dient uw inschrijving in ieder geval voor eerder genoemde datum te zijn ingediend.

Daarna hebben ondernemers ook de gelegenheid om een verzoek tot toelating in te dienen of en eerder ingediend verzoek tot toelating te verbeteren.

Aanbestedende dienst beoordeelt minimaal om de 10 werkdagen nieuwe of verbeterde verzoeken tot toelating en laat binnen 10 werkdagen aan de (nieuwe) ondernemer weten of hij toegelaten wordt tot de marktplaats of niet. Het staat alle (afgewezen) ondernemers vrij later opnieuw een verbeterd verzoek tot toelating in te dienen om alsnog tot de marktplaats te worden toegelaten.

Opening van de inschrijvingen voor de offerteaanvragen zal plaatsvinden op het tijdstip zoals aangegeven in de betreffende offerteaanvraag.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postbus 20302
's-Gravenhage
2500 EH
Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/06/2019