Zakup i dostawa olejów silnikowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych dla KWP w Gorzowie Wlkp. Published by Tenders Electronic Daily

Zakup i dostawa olejów silnikowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych dla KWP w Gorzowie Wlkp.

Application deadline

11.05.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Lubricating oils and lubricating agents
    09211000-1
Language

Polish

Contracting authority / owner

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Poland
Tel.: +48 477911491
E-Mail: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl
Website: www.lubuska.policja.gov.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa olejów silnikowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych dla KWP w Gorzowie Wlkp.2. Kod CPV: 09211000-1 (oleje smarowe i środki smarowe); 09211100-2 (oleje silnikowe), 24961000-8 (płyny chłodnicze); 09211400-5 (oleje do kół zębatych); 09211600-7 (oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów); 09211650-2 (płyny hamulcowe).3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera SWZ z załącznikami.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa olejów silnikowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych dla KWP w Gorzowie Wlkp.2. Kod CPV: 09211000-1 (oleje smarowe i środki smarowe); 09211100-2 (oleje silnikowe), 24961000-8 (płyny chłodnicze); 09211400-5 (oleje do kół zębatych);...
Show more

Description of procurement /scope of services

Zamawiany asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi mieścić się w minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu ofertowym.2. Wymagane jest, aby asortyment stanowiący przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz wyprodukowany w okresie maksymalnie 12 miesięcy przed datą dostawy, oraz posiadał minimum 12 miesięczny termin przydatności do użycia licząc od dnia jego odbioru przez Zamawiającego.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.4. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie zamawianego asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia umieszczone były następujące informacje:a) nazwa asortymentu;b) pojemność;c) data produkcji;d) nazwa producenta.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej w dniu pierwszej dostawy danego asortymentu dostarczył kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego – zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2020 poz. 2289). 6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę charakterystyki nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim.7. Wykonawca dostarczy ilości zamawianego asortymentu na własny koszt i ryzyko, zorganizowanym przez siebie transportem, do wskazanego przez Zamawiającego miejsca dostawy. W dniu pierwszej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo pompę ręczną tłokową dźwigniową na zamówioną pierwszą beczkę oleju.8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania rozładunku dostarczonego asortymentu na docelowy magazyn, własnymi siłami i na własny koszt.9. Realizacja dostaw przebiegać będzie etapowo, w miarę potrzeb Zamawiającego.10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczany Zamawiającemu asortyment na zasadach określonych w § 5 Projektu umowy – zał. nr 5 do SWZ.11. Zamówienie będzie zawierać informację na temat ilości i rodzaju asortymentu oraz wskazanie miejsca dostawy.12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę asortymentu bezpośrednio do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie: maksymalnie w terminie do 3 dni roboczych (pn- pt, bez sobót i niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 14:00, licząc od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie lub e-mailem. Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i zostanie określony przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.13. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie na wniosek Zamawiającego) odbiór asortymentu będącego przedmiotem zamówienia osobiście przez Zamawiającego.14. Zamawiający określił w Formularzu ofertowym w kol. 4 „Minimalne wymagane aprobaty”, jakie zaoferowany przez Wykonawcę przedmiotowy asortyment musi posiadać. 15. Miejsce dostawy:a) Stacja Obsługi Transportu KWP ul. Wróblewskiego 4, Gorzów Wlkp.b) Stacja Obsługi Transportu KWP ul. Batorego 90, Zielona Góra.16. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia, terminu i zasad płatności zawiera Projekt umowy - załącznik 5 do SWZ. 17. Wykonawca musi zaoferować i zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników.18. Ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1 do SWZ, w tabeli 1 w kolumnie 5 dla pozycji od 1 – 24 mają charakter szacunkowy, w tym znaczeniu, że Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia do 30% podanych w kolumnie 5 ilości przy zapewnieniu nie przekroczenia ogółem wartości oferty brutto (wartości umowy). Zwiększenie lub zmniejszenie do 30% ilości asortymentu nastąpi w zależności od wielkości zużycia oraz zapotrzebowania na dany asortyment przez pojazdy służbowe Zamawiającego.
Zamawiany asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi mieścić się w minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu ofertowym.2. Wymagane jest, aby asortyment stanowiący przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz wyprodukowany...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL43 Lubuskie
Miejsce dostawy:a) Stacja Obsługi Transportu KWP ul. Wróblewskiego 4, Gorzów Wlkp.b) Stacja Obsługi Transportu KWP ul. Batorego 90, Zielona Góra.

Polska-Gorzów Wielkopolski: Oleje smarowe i środki smarowe

2022/S 070-183303

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
Adres pocztowy: ul. Kwiatowa 10
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
E-mail: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl
Tel.: +48 477911491
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lubuska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa olejów silnikowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych dla KWP w Gorzowie Wlkp.

Numer referencyjny: ZP-4/2022
II.1.2)Główny kod CPV
09211000 Oleje smarowe i środki smarowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa olejów silnikowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych dla KWP w Gorzowie Wlkp.

2. Kod CPV: 09211000-1 (oleje smarowe i środki smarowe); 09211100-2 (oleje silnikowe), 24961000-8 (płyny chłodnicze); 09211400-5 (oleje do kół zębatych); 09211600-7 (oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów); 09211650-2 (płyny hamulcowe).

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera SWZ z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy:

a) Stacja Obsługi Transportu KWP ul. Wróblewskiego 4, Gorzów Wlkp.

b) Stacja Obsługi Transportu KWP ul. Batorego 90, Zielona Góra.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamawiany asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi mieścić się w minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu ofertowym.

2. Wymagane jest, aby asortyment stanowiący przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz wyprodukowany w okresie maksymalnie 12 miesięcy przed datą dostawy, oraz posiadał minimum 12 miesięczny termin przydatności do użycia licząc od dnia jego odbioru przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.

4. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie zamawianego asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia umieszczone były następujące informacje:

a) nazwa asortymentu;

b) pojemność;

c) data produkcji;

d) nazwa producenta.

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej w dniu pierwszej dostawy danego asortymentu dostarczył kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego – zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2011

o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2020 poz. 2289).

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę charakterystyki nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim.

7. Wykonawca dostarczy ilości zamawianego asortymentu na własny koszt i ryzyko, zorganizowanym przez siebie transportem, do wskazanego przez Zamawiającego miejsca dostawy. W dniu pierwszej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo pompę ręczną tłokową dźwigniową na zamówioną pierwszą beczkę oleju.

8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania rozładunku dostarczonego asortymentu na docelowy magazyn, własnymi siłami i na własny koszt.

9. Realizacja dostaw przebiegać będzie etapowo, w miarę potrzeb Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczany Zamawiającemu asortyment na zasadach określonych w § 5 Projektu umowy – zał. nr 5 do SWZ.

11. Zamówienie będzie zawierać informację na temat ilości i rodzaju asortymentu oraz wskazanie miejsca dostawy.

12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę asortymentu bezpośrednio do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie: maksymalnie w terminie do 3 dni roboczych (pn- pt, bez sobót i niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 14:00, licząc od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie lub e-mailem. Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i zostanie określony przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

13. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie na wniosek Zamawiającego) odbiór asortymentu będącego przedmiotem zamówienia osobiście przez Zamawiającego.

14. Zamawiający określił w Formularzu ofertowym w kol. 4 „Minimalne wymagane aprobaty”, jakie zaoferowany przez Wykonawcę przedmiotowy asortyment musi posiadać.

15. Miejsce dostawy:

a) Stacja Obsługi Transportu KWP ul. Wróblewskiego 4, Gorzów Wlkp.

b) Stacja Obsługi Transportu KWP ul. Batorego 90, Zielona Góra.

16. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia, terminu i zasad płatności zawiera Projekt umowy - załącznik 5 do SWZ.

17. Wykonawca musi zaoferować i zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników.

18. Ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1 do SWZ, w tabeli 1 w kolumnie 5 dla pozycji od 1 – 24 mają charakter szacunkowy, w tym znaczeniu, że Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia do 30% podanych w kolumnie 5 ilości przy zapewnieniu nie przekroczenia ogółem wartości oferty brutto (wartości umowy). Zwiększenie lub zmniejszenie do 30% ilości asortymentu nastąpi w zależności od wielkości zużycia oraz zapotrzebowania na dany asortyment przez pojazdy służbowe Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Wykorzystanie „Wynagrodzenia brutto umowy” przed terminem obowiązywania umowy skutkuje jej wygaśnięciem.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca, poprzez informacje zawarte w złożonych, wymaganych w tym celu oświadczeniach lub dokumentach, wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) – minimum jedną dostawę, w ramach jednego kontraktu, odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: dostawie olejów silnikowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów o wartości brutto minimum: 400.000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Podmiotowe środki dowodowe wymagane zgodnie z art. 124 pkt 2) ustawy PZP na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz dostaw (wzór - zał. nr 6 do SWZ), wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnianie warunku opisanego w Rozdziale X pkt 2 lit. a SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy) w szczególności dotyczące warunków i szczegółów realizacji przedmiotu zamówienia, praw i obowiązków stron, odpowiedzialności wykonawcy, wynagrodzenia i sposobu płatności, rozliczeń z ewentualnymi podwykonawcami, kary i roszczenia odszkodowawczych, zmian do umowy, zapisów dotyczących wypowiedzenia, odstąpienia, rozstrzygania sporów, ochrony danych osobowych - zostały zawarte w zał. nr 5 do SWZ. .

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. Składanie i otwarcie ofert odbywa się poprzez platformę zakupową prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow dedykowaną dla niniejszego postępowania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Po upływie 48 m-cy od dnia zawarcia umowy lub przed terminem obowiązywania umowy z chwilą wykorzystania wynagrodzenia brutto umowy.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia oraz formach składania zawiera Rozdział XI, XII, XVI SWZ. W ofercie należy złożyć: oświadczenie w formie JEDZ, Formularz Ofertowy oraz jeśli dotyczą: pełnomocnictwo, ośw. o woli współpracy wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania S.C.,Konsorcjum, zobowiązanie in. podmiotu, dowód wniesienia wadium. Rozdział XI SWZ zawiera również inf. dotyczące udziału innego podmiotu, podwykonawców, Wykonawców zagranicznych. Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit a i b, pkt 3 i 4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych (szczegóły w Rozdział XI SWZ): Informacje z KRK, oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, zaświadczenie właść, naczelnika US, zaświadczenie albo inny dok. wł. terenowej jednostki ZUS lub KRUS, odpis lub inform. z KRS lub z CEIDG, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw. o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.Zamawiający przewiduje badanie oceny ofert zgodnie z art. 139. Ust. 1 ustawy PZP.Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony art. 132 ustawy PZP.Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych „RODO”zawiera Rozdział XXXII SWZ. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem platformy dedykowanej dla niniejszego postępowania na stronie Platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow. Szczegóły dotyczące komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym zawiera rozdział XII SWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wymagana kwota wadium (do 3% wartości zamówienia netto) wynosi 22.800 PLN, szczegóły w Rozdziale XXIV SWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp;

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 442 ustawy PZP, zawarcia umowy ramowej,nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty, nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93; nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, nie dopuszcza składania ofert wariantowych; nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2022