Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej w latach 2022 – 2023. Znak sprawy: IA1.282.18.2022.EO Published by Tenders Electronic Daily

Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej w latach 2022 – 2023. Znak sprawy: IA1.282.18.2022.EO

There are changes or additional information to this announcement. Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej w latach 2022 – 2023. Znak sprawy: IA1.282.18.2022.EO (18.05.2022 20:11)

Application deadline

19.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity, heating, solar and nuclear energy
    09300000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
Poland
Tel.: +48 322371334 / 322371335
Fax: +48 322371171 / 322372194
E-Mail: IA1@polsl.pl
Website: www.polsl.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej o łącznym szacowanym wolumenie 15 GWh. 2. Kody CPV 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa; 09310000-5 Elektryczność. 3. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od 01.09.2022 r. bądź do wyczerpania ceny umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy, w zależności, które zdarzenie wystąpi wcześniej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 pkt 1) i 2) oraz § 10 ust. 3 pkt 2) lit. c) Projektowanych Postanowień Umowy.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej o łącznym szacowanym wolumenie 15 GWh. 2. Kody CPV 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa; 09310000-5 Elektryczność. 3. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od 01.09.2022...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej o łącznym szacowanym wolumenie 15 GWh.2. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej z podaniem prognozowanego, szacowanego, zużycia przedstawiono w SWZ. Dane dotyczące zużycia energii mają charakter orientacyjny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej (szacowanej) ilości energii. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen jednostkowych określonych w umowie.3. Zastrzega się, że Zamawiający ma prawo niewykorzystania szacowanej ilości energii elektrycznej i nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów. Rozliczenie nastąpi za rzeczywiście pobraną energię, na podstawie ilości tej energii oraz stawek jednostkowych określonych w umowie. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania w ramach umowy minimum 13 GWh energii.4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na Platformie Przetargowej.d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB. e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę. f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej o łącznym szacowanym wolumenie 15 GWh.2. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej z podaniem prognozowanego, szacowanego, zużycia przedstawiono w SWZ. Dane dotyczące zużycia energii mają charakter...
Show more

Others CPV Codes
  • Electricity
    09310000-5
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Zgodnie z Wykazem punktów poboru energii zawartym w SWZ.

Polska-Gliwice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2022/S 077-209487

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Śląska
Krajowy numer identyfikacyjny: Regon 000001637
Adres pocztowy: ul. Akademicka 2A
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Ochman, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-mail: IA1@polsl.pl
Tel.: +48 322371334 / 322371335
Faks: +48 322371171 / 322372194
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polsl.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.polsl.pl/zamowienia-publiczne/procedury/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej w latach 2022 – 2023. Znak sprawy: IA1.282.18.2022.EO

Numer referencyjny: IA1.282.18.2022.EO
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej o łącznym szacowanym wolumenie 15 GWh. 2. Kody CPV 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa; 09310000-5 Elektryczność. 3. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od 01.09.2022 r. bądź do wyczerpania ceny umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy, w zależności, które zdarzenie wystąpi wcześniej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 pkt 1) i 2) oraz § 10 ust. 3 pkt 2) lit. c) Projektowanych Postanowień Umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zgodnie z Wykazem punktów poboru energii zawartym w SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej o łącznym szacowanym wolumenie 15 GWh.

2. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej z podaniem prognozowanego, szacowanego, zużycia przedstawiono w SWZ. Dane dotyczące zużycia energii mają charakter orientacyjny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej (szacowanej) ilości energii. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen jednostkowych określonych w umowie.

3. Zastrzega się, że Zamawiający ma prawo niewykorzystania szacowanej ilości energii elektrycznej i nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów. Rozliczenie nastąpi za rzeczywiście pobraną energię, na podstawie ilości tej energii oraz stawek jednostkowych określonych w umowie. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania w ramach umowy minimum 13 GWh energii.

4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na Platformie Przetargowej.

d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB.

e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę.

f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Prawo opcji:

1) Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego zwiększenia wolumenu energii objętego zamówieniem o ilość nie większą niż dodatkowo 5000 MWh i w związku z tym zwiększenia ceny umowy o kwotę wynikającą z przemnożenia ww. ilości przez cenę jednostkową podaną w ofercie.

2) Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego wydłużenia terminu obowiązywania i realizacji umowy o okres nie dłuższy niż dodatkowo 4 miesiące.

3) Łączna wartość umowy będzie obejmowała cenę umowy podstawowej powiększoną o wartość prawa opcji w zakresie w jakim Zamawiający z niej skorzysta. Zamawiający nie określa, które konkretnie elementy dostawy będą realizowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo ww. zmiany.

4) Zamawiający może, ale nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji.

5) O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą e-mailową na adres wskazany w umowie, przed wygaśnięciem umowy, z podaniem warunków realizacji prawa opcji.

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w przypadkach dla niego korzystnych, zgodnych z warunkami dostawy i cenami wynikającymi z zawartej z Wykonawcą umowy i oferty, w szczególności gdy zajdzie co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

a) zwiększenie liczby punktów poboru (w tym w innym obiekcie niż dotychczasowe) lub zmniejszenie liczby punktów poboru,

b) zwiększenie lub zmniejszenie zapotrzebowania w istniejących punktach poboru,

c) zmiana zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej w wyniku likwidacji, budowy lub rozbudowy własnych jednostek wytwórczych,

d) dysponowanie środkami finansowymi na dalszą realizację zamówienia,

e) jeżeli nie wystąpią okoliczności powodujące konieczność zmiany sposobu świadczenia dostaw i nadal będzie istniała potrzeba ich realizacji.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków do wprowadzenia w niniejszym polu ogłoszenia, Zamawiający informuje, że pełny opis opcji znajduje się w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

2. Wysokość wadium: 150.000,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ.

Posiadanie przez Wykonawcę aktualnych stosownych uprawnień do wykonywania działalności i czynności związanych z przedmiotem zamówienia, tj. posiadanie aktualnej (ważnej) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (OEE), wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 124 USTAWY.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnej (ważnej) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (OEE), wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA.

Wykonanie (zakończenie) lub wykonywanie przez Wykonawcę nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 dostaw, z czego każda musi obejmować sprzedaż energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż

12 GWh w okresie rocznym. W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, muszą one obejmować co najmniej 12 GWh już zrealizowanych w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 124 USTAWY.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia WYKAZU DOSTAW wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w SWZ, w szczególności w „Projektowanych postanowieniach umowy”.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp.

2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia:

2.1. do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;

2.2. procedura „odwrócona”: Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy;

2.3. wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

2.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

2.3.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2.3.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;

2.3.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Informacje dot. dokumentów zagranicznych znajdują się w SWZ i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (§ 4).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2022