Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Published by Tenders Electronic Daily

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Application deadline

13.05.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Miscellaneous computer equipment
    30236000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Miejska Tczew
Plac Piłsudskiego 1
83-110 Tczew
Poland
Tel.: +48 587759383
E-Mail: wzp@um.tczew.pl
Website: www.zp.tczew.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, obejmujący niżej wymienione pozycje:1) laptop – 126 sztuk,2) komputer desktop PC – 35 sztuk,3) komputery mini PC – 3 sztuki,4) minikomputer do zaprogramowania – 2 sztuki,5) słuchawki bezprzewodowe – 50 sztuk,6) mysz bezprzewodowa – 124 sztuki,7) torba do laptopa – 124 sztuki,8) pakiet oprogramowania office – 124 sztuki,9) system operacyjny – 10 sztuk,10) kamera usb – 10 sztuk,11) router usb – 50 sztuk,12) dysk wewnętrzny SSD– 50 sztuk,13) dysk wewnętrzny HDD – 16 sztuk,14) monitor – 32 sztuki,15) ups biurkowy – 6 sztuk,16) ekran projekcyjny dotykowy – 3 sztuki.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokładne parametry techniczne i jakościowe dotyczące sprzętu) zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, obejmujący niżej wymienione pozycje:1) laptop – 126 sztuk,2) komputer desktop PC – 35 sztuk,3) komputery mini PC – 3 sztuki,4) minikomputer do zaprogramowania...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, obejmujący niżej wymienione pozycje:1) laptop – 126 sztuk,2) komputer desktop PC – 35 sztuk,3) komputery mini PC – 3 sztuki,4) minikomputer do zaprogramowania – 2 sztuki,5) słuchawki bezprzewodowe – 50 sztuk,6) mysz bezprzewodowa – 124 sztuki,7) torba do laptopa – 124 sztuki,8) pakiet oprogramowania office – 124 sztuki,9) system operacyjny – 10 sztuk,10) kamera usb – 10 sztuk,11) router usb – 50 sztuk,12) dysk wewnętrzny SSD– 50 sztuk,13) dysk wewnętrzny HDD – 16 sztuk,14) monitor – 32 sztuki,15) ups biurkowy – 6 sztuk,16) ekran projekcyjny dotykowy – 3 sztuki.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokładne parametry techniczne i jakościowe dotyczące sprzętu) zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.3. Wykonawca, na własny koszt, dostarczy, wniesie przedmiot zamówienia do Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz ujmie dostawę przedmiotu umowy w cenie oferty. 4. Wyposażenie informatyczne objęte przedmiotem niniejszego zamówienia musi być fabrycznie nowe i odpowiadać wymaganym normom określonym w odnośnych przepisach.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, obejmujący niżej wymienione pozycje:1) laptop – 126 sztuk,2) komputer desktop PC – 35 sztuk,3) komputery mini PC – 3 sztuki,4) minikomputer do zaprogramowania...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL63 Pomorskie
Gmina Miejska Tczew

Polska-Tczew: Różny sprzęt komputerowy

2022/S 072-191466

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Tczew
Adres pocztowy: Plac Piłsudskiego 1
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Mielnik
E-mail: wzp@um.tczew.pl
Tel.: +48 587759383
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zp.tczew.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tczew
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Numer referencyjny: BZP.271.3.8.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, obejmujący niżej wymienione pozycje:

1) laptop – 126 sztuk,

2) komputer desktop PC – 35 sztuk,

3) komputery mini PC – 3 sztuki,

4) minikomputer do zaprogramowania – 2 sztuki,

5) słuchawki bezprzewodowe – 50 sztuk,

6) mysz bezprzewodowa – 124 sztuki,

7) torba do laptopa – 124 sztuki,

8) pakiet oprogramowania office – 124 sztuki,

9) system operacyjny – 10 sztuk,

10) kamera usb – 10 sztuk,

11) router usb – 50 sztuk,

12) dysk wewnętrzny SSD– 50 sztuk,

13) dysk wewnętrzny HDD – 16 sztuk,

14) monitor – 32 sztuki,

15) ups biurkowy – 6 sztuk,

16) ekran projekcyjny dotykowy – 3 sztuki.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokładne parametry techniczne i jakościowe dotyczące sprzętu) zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Tczew

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, obejmujący niżej wymienione pozycje:

1) laptop – 126 sztuk,

2) komputer desktop PC – 35 sztuk,

3) komputery mini PC – 3 sztuki,

4) minikomputer do zaprogramowania – 2 sztuki,

5) słuchawki bezprzewodowe – 50 sztuk,

6) mysz bezprzewodowa – 124 sztuki,

7) torba do laptopa – 124 sztuki,

8) pakiet oprogramowania office – 124 sztuki,

9) system operacyjny – 10 sztuk,

10) kamera usb – 10 sztuk,

11) router usb – 50 sztuk,

12) dysk wewnętrzny SSD– 50 sztuk,

13) dysk wewnętrzny HDD – 16 sztuk,

14) monitor – 32 sztuki,

15) ups biurkowy – 6 sztuk,

16) ekran projekcyjny dotykowy – 3 sztuki.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokładne parametry techniczne i jakościowe dotyczące sprzętu) zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

3. Wykonawca, na własny koszt, dostarczy, wniesie przedmiot zamówienia do Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz ujmie dostawę przedmiotu umowy w cenie oferty.

4. Wyposażenie informatyczne objęte przedmiotem niniejszego zamówienia musi być fabrycznie nowe i odpowiadać wymaganym normom określonym w odnośnych przepisach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Podstawy wykluczenia:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w przypadkach określonych w

art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono

upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy

Pzp.

2. W odniesieniu do braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca złoży:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia, wymagany/e

postanowieniami pkt 6.1, 6.2 SWZ;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.

U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej;

d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust.

1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;

e) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa powyższe dokumenty w terminie nie krótszym

niż 10 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do ich złożenia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do

SWZ). Okoliczności, w jakich Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zostały wskazane w Projektowanych postanowieniach umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt

6.1, 6.3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie z którego

wynika, które dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy – wzór załącznik nr 3 do SWZ.

3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zgodnie z art. 505 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Dodatkowo odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4 Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie, w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/04/2022