Obsługa serwisowa analizatorów spalin na instalacji SCR i SNCR oraz analizatorów CO w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie Published by Tenders Electronic Daily

Obsługa serwisowa analizatorów spalin na instalacji SCR i SNCR oraz analizatorów CO w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Application deadline

10.06.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus
    50410000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

PGE Energia Ciepła S.A.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Poland
Tel.: +48 126209368
E-Mail: artur.danilenko@gkpge.pl
Website: www.pgeenergiaciepla.pl

assignment

Obsługa serwisowa analizatorów spalin na instalacji SCR i SNCR oraz analizatorów CO w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Lots 1

Job / name

Obsługa serwisowa analizatorów spalin na instalacji SCR i SNCR w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Description of procurement /scope of services

Obsługa serwisowa analizatorów spalin na instalacji SCR i SNCR w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Others CPV Codes
  • Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus
    50410000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL213 Miasto Kraków
PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków; ul. Ciepłownicza 1

Lots 2

Job / name

Obsługa serwisowa analizatorów CO i higrometrów w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Description of procurement /scope of services

Obsługa serwisowa analizatorów CO i higrometrów w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Others CPV Codes
  • Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus
    50410000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL213 Miasto Kraków
PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków; ul. Ciepłownicza 1

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej

2022/S 090-248972

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Danilenko
E-mail: artur.danilenko@gkpge.pl
Tel.: +48 126209368
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://swpp2.gkpge.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa serwisowa analizatorów spalin na instalacji SCR i SNCR oraz analizatorów CO w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZS/00476/2022
II.1.2)Główny kod CPV
50410000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Obsługa serwisowa analizatorów spalin na instalacji SCR i SNCR oraz analizatorów CO w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa serwisowa analizatorów spalin na instalacji SCR i SNCR w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50410000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków; ul. Ciepłownicza 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Obsługa serwisowa analizatorów spalin na instalacji SCR i SNCR w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin realizacji zamówienia – 48 miesięcy od Daty Wejścia w Życie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa serwisowa analizatorów CO i higrometrów w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50410000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków; ul. Ciepłownicza 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Obsługa serwisowa analizatorów CO i higrometrów w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin realizacji zamówienia – 48 miesięcy od Daty Wejścia w Życie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

cd sekcji VI.3 W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 9 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 111 ustawy Pzp.

Wykluczenie następuje również na podstawie:

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022);

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dla części nr 1 i 2 przedmiotu zamówienia:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi serwisowe ekstrakcyjnych analizatorów spalin z zimną i gorącą komorą pomiarową w węglowej elektrociepłowni lub elektrowni na bloku o mocy co najmniej 100 MWe.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku: wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający, odstępuje od żądania wadium w niniejszym postępowaniu.

2. Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki finansowe, w tym zasady i terminy rozliczeń i płatności oraz zasady składania faktur zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie w rozumieniu art. 58 Ustawy PZP:

— ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia,

— muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,

— pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,

— przed zawarciem umowy, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ w terminie wynikającym z art. 421 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE. Do upływu terminu otwarcia ofert Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z ofertą.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z pkt 22 SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający powierzył pomocnicze działania zakupowe w tym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia Departamentowi Zakupów PGE Energia Ciepła S.A. Krakowie.

2. Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 i nast. ustawy Pzp w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 ustawy Pzp, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SWZ.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest złożyć, za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, JEDZ.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem JEDZ, także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z Ofertą Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt 16.3. SWZ.

8. Na podstawie art. 126 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia Podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. 17.6 SWZ.

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Podmiotowe środki dowodowe składa osobno każdy Wykonawca.

10. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów podmiotu udostępniającego zasoby na warunkach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca składa Podmiotowe środki dowodowe każdego z tych podmiotów z wyłączeniem oświadczenia wskazanego w pkt. 17.6.1. lit. b) SWZ.

12. Wymogi co do powyższych dokumentów co do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa pkt. 17.7 SWZ.

13. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 ust.1 Ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

14. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie Wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 61 Pzp.

15. Zamawiający niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w pkt 31 SWZ.

16. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SWZ) dostępna jest bezpłatnie na stronie: https://swpp2.gkpge.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022