FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE (inclusiv transport, instalare, punere în funcțiune și testare) pentru implementarea proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” in baza contractului de finantare POCU/756/4/9/136941. Published by Tenders Electronic Daily

FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE (inclusiv transport, instalare, punere în funcțiune și testare) pentru implementarea proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” in baza contractului de finantare POCU/756/4/9/136941.

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/72922419/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Medical equipments
    33100000-1
Language

Romanian

Contracting authority / owner

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI
Strada: Tomis, nr. 145
900591 Constanta
Romania
Tel.: +40 241503255
Fax: +40 241660473
E-Mail: achizitii@spitalulconstanta.ro
Website: www.spitalulconstanta.ro

assignment

Obiectul achizitiei il constituie furnizarea (inclusiv transport, instalare, punere în funcțiune și testare) urmatoarelor echipamente:Obiectul contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit constă în achizitia de Echipamente medicale pentru implementarea proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” in baza contractului de finantare POCU/756/4/9/136941.In aplicarea dispozitiilor art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 103 alin. (2) din HG 395/2016, autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene cu privire la solicitarile de clarificari: a) termenul limita de primire a solicitarilor de clarificari: 14 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor b) termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari va raspunde la solicitarile de clarificari cu 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul achizitiei il constituie furnizarea (inclusiv transport, instalare, punere în funcțiune și testare) urmatoarelor echipamente:Obiectul contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit constă în achizitia de Echipamente medicale pentru implementarea proiectului “Furnizarea...
Show more

România-Constanța: Echipamente medicale

2022/S 093-254944

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 076-207136)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI
Număr naţional de înregistrare: 4301103
Adresă: Strada: Tomis, nr. 145
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900591
Țară: România
Persoană de contact: Mirela Fraico
E-mail: achizitii@spitalulconstanta.ro
Telefon: +40 241503255
Fax: +40 241660473
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulconstanta.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE (inclusiv transport, instalare, punere în funcțiune și testare) pentru implementarea proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” in baza contractului de finantare POCU/756/4/9/136941.

Număr de referinţă: 4301103_2022_PAAPD13503183
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul achizitiei il constituie furnizarea (inclusiv transport, instalare, punere în funcțiune și testare) urmatoarelor echipamente:

Obiectul contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit constă în achizitia de Echipamente medicale pentru implementarea proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” in baza contractului de finantare POCU/756/4/9/136941.

In aplicarea dispozitiilor art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 103 alin. (2) din HG 395/2016, autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene cu privire la solicitarile de clarificari: a) termenul limita de primire a solicitarilor de clarificari: 14 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor b) termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari va raspunde la solicitarile de clarificari cu 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/05/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 076-207136

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.1)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
În loc de:

Ofertantii, membrii asocierii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Odata cu oferta operatorii economici participanti la procedura au obligatia sa completeze si sa depuna: a) DUAE completat de catre ofertant si separat DUAE completat de catre asociati/terti sustinatori/subcontractanti – daca este cazul. b) Declaratia privind conflictul de interese conform art.60 din Legea 98/2016 pentru ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator) - Formularul 1. c) Acordul de subcontractare (daca este cazul) – Formularul 3. d) Acordul de asociere (daca este cazul) - Formularul 4. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Manager – Ec. Ionescu Ionut Cornel - Director Medical - Dr. Prazaru Marius-Dragos - Director Financiar Contabil - Ec. Munteanu Natalia - Consilier Juridic - Jr. Sandulescu Mariana - Consilier Juridic - Jr. Gherghina Carmela Endora - Eugen Dumitru - Manager de proiect - Zitta-Rozalia Popa - Coordonator medical informare / educare / constientizare GT - Cristina Tocia - Coordonator grup țintă S - Vlad-Dan Cornea - Asistent grup țintă S - Anamaria Trandafir - Asistent grup țintă S - Raluca Rafti - Asistent grup țintă S - Arpad Harangozo - expert implementare 1 S - Ionela Ion-Dumitru - expert implementare 2 S - Dana Voiculescu - expert implementare 3 S - Georgeta Camelia Cozaru - Coordonator medical centru de preventie - Luana Alexandrescu - Expert stiintific centru de preventie - Laura Mazilu - Expert medical suport pacienti 1 - Luminita-Gentiana Micu - Expert medical suport pacienti 2 - Marius Prazaru - Expert medical suport pacienti 3 - Elena Dina - Expert medical suport pacienti 4 - Razvan Catalin Popescu - Expert medical suport pacienti 5 - Adrian Paul Suceveanu - Expert medical suport pacienti 6 - Florin George Musat - Expert medical suport pacienti 7 - Costel-Stelian Brinzan - Operator prevenție S - Ebru-Berna Mustafa - Operator prevenție S - Ioan Tiberiu Tofolean - Coordonator stiintific colectare si analiza date - Eugen Niculescu – Responsabil contabilitate proiect S - Mihaela Uceanu - Responsabil contabilitate proiect S - Gheorghe Georgiana – Responsabil Resurse Umane - Mirela Fraico – Responsabil Achiziții Publice Documentele justificative care fac dovada indeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire. Se vor prezenta pentru persoane juridice/fizice romane: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii. Se accepta si documente in forma electronica, emise prin intermediul SPV/online, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. • pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate. • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; .• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; .• alte documente edificatoare, dupa caz. Se solicita pentru persoane juridice/fizice straine: - declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Notă: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica încadrarea ofertanților la art. 167, lit. g) din Legea 98/2016, accesand în acest sens http://www.e-licitatie.ro/pub/ack-docs. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire - Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de asociat/subcontractant/tert sustinator; La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit după aplicarea criteriului de atribuire, urmatoarele: a)Persoanele juridice romane 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul operatorului economic, sau echivalent. Din certificatul constatator/extrasul de registru sau echivalent, prezentat trebuie sa rezulte: a) obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; b) starea operatorului economic; c) persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. b) Persoanele juridice straine Operatorul economic va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau documente emise in tara de rezidenta, in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului. 2) AVIZUL DE FUNCTIONARE cu toate anexele acestuia, emis de M.S. pentru activitatea de import si/sau distributie dispozitive medicale (daca este cazul) si este distribuitor al producatorului aparatului medical ofertat. 3) AVIZUL DE FUNCTIONARE cu toate anexele acestuia emis de M.S. pentru activitatea de reparare, mentenanta a aparatului medical ofertat, (daca este cazul). Nota 1: Furnizorul, in cazul in care nu este autorizat pentru efectuarea interventiilor tehnice va nominaliza operatorul economic, respectiv subcontractantul, operator care va putea asigura service-ul aparatului ofertat/lot conform caietului de sarcini, pentru care va prezenta AVIZUL DE FUNCTIONARE Nota 2 - In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art.196 din Legea nr.98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

A se citi:

Ofertantii, membrii asocierii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Odata cu oferta operatorii economici participanti la procedura au obligatia sa completeze si sa depuna: a) DUAE completat de catre ofertant si separat DUAE completat de catre asociati/terti sustinatori/subcontractanti – daca este cazul. b) Declaratia privind conflictul de interese conform art.60 din Legea 98/2016 pentru ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator) - Formularul 1. c) Acordul de subcontractare (daca este cazul) – Formularul 3. d) Acordul de asociere (daca este cazul) - Formularul 4. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Manager – Ec. Ionescu Ionut Cornel - Director Medical - Dr. Prazaru Marius-Dragos - Director Financiar Contabil - Ec. Munteanu Natalia - Consilier Juridic - Jr. Sandulescu Mariana - Consilier Juridic - Jr. Gherghina Carmela Endora - Eugen Dumitru - Manager de proiect - Zitta-Rozalia Popa - Coordonator medical informare / educare / constientizare GT - Cristina Tocia - Coordonator grup țintă S - Vlad-Dan Cornea - Asistent grup țintă S - Anamaria Trandafir - Asistent grup țintă S - Raluca Rafti - Asistent grup țintă S - Arpad Harangozo - expert implementare 1 S - Ionela Ion-Dumitru - expert implementare 2 S - Dana Voiculescu - expert implementare 3 S - Georgeta Camelia Cozaru - Coordonator medical centru de preventie - Luana Alexandrescu - Expert stiintific centru de preventie - Laura Mazilu - Expert medical suport pacienti 1 - Luminita-Gentiana Micu - Expert medical suport pacienti 2 - Marius Prazaru - Expert medical suport pacienti 3 - Elena Dina - Expert medical suport pacienti 4 - Razvan Catalin Popescu - Expert medical suport pacienti 5 - Adrian Paul Suceveanu - Expert medical suport pacienti 6 - Florin George Musat - Expert medical suport pacienti 7 - Costel-Stelian Brinzan - Operator prevenție S - Ebru-Berna Mustafa - Operator prevenție S - Ioan Tiberiu Tofolean - Coordonator stiintific colectare si analiza date - Eugen Niculescu – Responsabil contabilitate proiect S - Mihaela Uceanu - Responsabil contabilitate proiect S - Gheorghe Georgiana – Responsabil Resurse Umane - Mirela Fraico – Responsabil Achiziții Publice, Iosif Diana – specialist ATI. Documentele justificative care fac dovada indeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire. Se vor prezenta pentru persoane juridice/fizice romane: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii. Se accepta si documente in forma electronica, emise prin intermediul SPV/online, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. • pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate. • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; .• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; .• alte documente edificatoare, dupa caz. Se solicita pentru persoane juridice/fizice straine: - declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Notă: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica încadrarea ofertanților la art. 167, lit. g) din Legea 98/2016, accesand în acest sens http://www.e-licitatie.ro/pub/ack-docs. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire - Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de asociat/subcontractant/tert sustinator; La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit după aplicarea criteriului de atribuire, urmatoarele: a)Persoanele juridice romane 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul operatorului economic, sau echivalent. Din certificatul constatator/extrasul de registru sau echivalent, prezentat trebuie sa rezulte: a) obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; b) starea operatorului economic; c) persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. b) Persoanele juridice straine Operatorul economic va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau documente emise in tara de rezidenta, in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului. 2) AVIZUL DE FUNCTIONARE cu toate anexele acestuia, emis de M.S. pentru activitatea de import si/sau distributie dispozitive medicale (daca este cazul) si este distribuitor al producatorului aparatului medical ofertat. 3) AVIZUL DE FUNCTIONARE cu toate anexele acestuia emis de M.S. pentru activitatea de reparare, mentenanta a aparatului medical ofertat, (daca este cazul). Nota 1: Furnizorul, in cazul in care nu este autorizat pentru efectuarea interventiilor tehnice va nominaliza operatorul economic, respectiv subcontractantul, operator care va putea asigura service-ul aparatului ofertat/lot conform caietului de sarcini, pentru care va prezenta AVIZUL DE FUNCTIONARE Nota 2 - In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art.196 din Legea nr.98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

VII.2)Alte informații suplimentare:

A fost introdusa in echipa de proiect Dna. Dr. Iosif Diana - specialist ATI.