DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ZAPEWNIENIA ESTETYKI SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA STOŁÓWKACH WOJSKOWYCH Published by Tenders Electronic Daily

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ZAPEWNIENIA ESTETYKI SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA STOŁÓWKACH WOJSKOWYCH

Application deadline

31.05.2022, 08:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Disposable gloves
    18424300-0
Language

Polish

Contracting authority / owner

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
Poland
Tel.: +48 261262198
Fax: +48 261262314
E-Mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Website: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

assignment

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ZAPEWNIENIA ESTETYKI SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA STOŁÓWKACH WOJSKOWYCH. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz oferty - odpowiedni dla danej części zamówienia) oraz Załącznik nr 2 do SWZ ( Projekt umowy).

Description of procurement /scope of services

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ZAPEWNIENIA ESTETYKI SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA STOŁÓWKACH WOJSKOWYCH. Między innymi: rękawiczki jednorazowe nitrylowe, pojemnik z trzciny cukrowej z pokrywką jednodzielny, worki z folii LDPE do żywności.

Others CPV Codes
  • Disposable cutlery and plates
    39222110-8
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Gdynia

Polska-Gdynia: Rękawice jednorazowe

2022/S 084-223827

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
Adres pocztowy: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-103
Państwo: Polska
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261262198
Faks: +48 261262314
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kpwgdynia.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ZAPEWNIENIA ESTETYKI SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA STOŁÓWKACH WOJSKOWYCH

Numer referencyjny: 60/KPW/ŻYWN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ZAPEWNIENIA ESTETYKI SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA STOŁÓWKACH WOJSKOWYCH.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz oferty - odpowiedni dla danej części zamówienia) oraz Załącznik nr 2 do SWZ ( Projekt umowy).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39222110 Sztućce i talerze jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ZAPEWNIENIA ESTETYKI SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA STOŁÓWKACH WOJSKOWYCH. Między innymi: rękawiczki jednorazowe nitrylowe, pojemnik z trzciny cukrowej z pokrywką jednodzielny, worki z folii LDPE do żywności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów do utrzymania czystości i zapewnienia estetyki spożywania posiłków z zastosowaniem prawa opcji, o

którym mowa w art.31 ust 2 ustawy Pzp.

Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw dla służby żywnościowej na warunkach

zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy (kolumna nr 10 tabeli).

Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych

środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do umowy przedmiot zamówienia tj. od zwiększenia potrzeb

Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji

zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania

częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego na

wykonanie zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowego (wzór wniosku o uruchomienie prawa opcji - załącznik nr 3 do umowy).Zamawiający, każdorazowo na wniosku, o którym mowa w pkt. 5, określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji.

W trakcie trwania umowy zamawiający przewiduje nie więcej niż dwie dostawy, które wykonawca wykona w

ilości oraz asortymencie wskazanym przez zamawiającego w pisemnym zamówieniu.

Termin dostawy jednostkowej wynosi nie więcej niż 30 dni od daty złożenia wniosku o uruchomienie prawa

opcji (e-mailem) do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie zamówienia/ wniosku o

uruchomienie prawa opcji oraz termin dostawy. Prawo opcji może zostać uruchomione do 30.09.2022.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 08:40
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin realizacji zamówienia:

a) zamówienie podstawowe - w terminie do 45 dni roboczych od podpisania umowy;

b) zamówienie w ramach prawa opcji: do 30 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia (wniosku o

uruchomienie prawa opcji) – termin na uruchomienie prawa opcji do 30.09.2022r.

2. Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania

warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać

będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne

dla zamawiającego w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia

przepisów prawa lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.

4. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Zgodnie z art. 105 ust. 1 i art. 106 ust 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania – wymóg będzie miał zastosowanie tylko w przypadku zaoferowania artykułu innego niż wskazanego przez zamawiającego, tj. równoważnego (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej).

2. Zgodnie z art. 107 ust 1 ustawy Pzp. zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki są niekompletne, zmawiający zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp. wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia.

4. Poniższe przedmiotowe środki dowodowe należy dołączyć do oferty tylko w przypadku zaoferowania artykułu innego niż wskazanego przez zamawiającego, tj. równoważnego (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej):

a) Karty katalogowe/technologiczne dla każdego z równoważnych produktów, potwierdzającą posiadanie przez produkt wszystkich parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Po udzieleniu zamówienia (które nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami po upływie 10 dni od daty przekazania informacji o wyborze oferty), nie ma możliwości złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej .

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2022