Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757... Published by Tenders Electronic Daily

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757...

There are changes or additional information to this announcement. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757... (13.05.2022 20:35), Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757... (15.04.2022 20:53)

Application deadline

19.05.2022, 11:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Engineering design services
    71320000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce
Poland
Tel.: +48 413470480
Fax: +48 413470470
E-Mail: zamowienia@szdw.kielce.com.pl
Website: www.szdw.kielce.com.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km na podstawie:- opracowanej przez firmę Collect Consulting ul. Rolna 14 40-555 Katowice Koncepcji Programowo – Przestrzennej pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW764 od km 45+907 do km 55+021";- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IKOŚ.6220.01.2017.II z dnia 12.10.2017r., wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km na podstawie:- opracowanej przez firmę Collect...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km” na podstawie:- opracowanej przez firmę Collect Consulting ul. Rolna 14 40-555 Katowice Koncepcji Programowo – Przestrzennej pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW764 od km 45+907 do km 55+021";- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IKOŚ.6220.01.2017.II z dnia 12.10.2017r., wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.Zakres inwestycji:rozbudowa DW 764 do parametrów drogi klasy G, z poszerzeniem pasów ruchu, budowę ścieżek rowerowych, chodników, dodatkowych jezdni, wykonanie odwodnienia, przebudowę skrzyżowań oraz obiektów inżynierskich.Łączna długość odcinków około 9,1 kmCały projektowany odcinek DW 764 znajduję się na terenie województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego i gminy Staszów i przebiega przez następujące miejscowości: miasto Staszów, Wólka Żabna, Czernica, Kurozwęki, Wola Osowa i Jasień.W zakres zamówienia wchodzi:• wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie ZRID (o ile zajdzie taka potrzeba)• uzyskanie w imieniu Inwestora, czyli Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania w tym: ewentualnie zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji ZRID • wykonanie projektu budowlanego• wykonanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej• wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu• pełnienie nadzoru autorskiego.Zamawiający wymaga, aby minimalny okres na jaki Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia wynosił 24 miesiące. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji i rękojmi skutkować będzie przyznaniem dodatkowych punktów, wg opisu zawartego w rozdziale XX SWZ.2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz sposób jego realizacji i sposób płatności zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia , stanowiąca Załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km” na podstawie:- opracowanej przez firmę Collect Consulting...
Show more

Project adress

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. świętokrzyskiego w powiecie staszowskim i przebiega przez miejscowości: miasto Staszów, Wólka Żabna, Czernica, Kurozwęki, Wola Osowa i Jasień.

Polska-Kielce: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2022/S 073-195690

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 72
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 25-602
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@szdw.kielce.com.pl
Tel.: +48 413470480
Faks: +48 413470470
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szdw.kielce.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szdw-kielce.logintrade.net/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://szdw-kielce.logintrade.net/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757...

Numer referencyjny: ŚZDW.N-WZ.222.1.21/2022
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km na podstawie:

- opracowanej przez firmę Collect Consulting ul. Rolna 14 40-555 Katowice Koncepcji Programowo – Przestrzennej pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW764 od km 45+907 do km 55+021";

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IKOŚ.6220.01.2017.II z dnia 12.10.2017r., wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. świętokrzyskiego w powiecie staszowskim i przebiega przez miejscowości: miasto Staszów, Wólka Żabna, Czernica, Kurozwęki, Wola Osowa i Jasień.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km” na podstawie:

- opracowanej przez firmę Collect Consulting ul. Rolna 14 40-555 Katowice Koncepcji Programowo – Przestrzennej pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW764 od km 45+907 do km 55+021";

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IKOŚ.6220.01.2017.II z dnia 12.10.2017r., wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Zakres inwestycji:

rozbudowa DW 764 do parametrów drogi klasy G, z poszerzeniem pasów ruchu, budowę ścieżek rowerowych, chodników, dodatkowych jezdni, wykonanie odwodnienia, przebudowę skrzyżowań oraz obiektów inżynierskich.

Łączna długość odcinków około 9,1 km

Cały projektowany odcinek DW 764 znajduję się na terenie województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego i gminy Staszów i przebiega przez następujące miejscowości: miasto Staszów, Wólka Żabna, Czernica, Kurozwęki, Wola Osowa i Jasień.

W zakres zamówienia wchodzi:

• wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie ZRID (o ile zajdzie taka potrzeba)

• uzyskanie w imieniu Inwestora, czyli Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania w tym: ewentualnie zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji ZRID

• wykonanie projektu budowlanego

• wykonanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej

• wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu

• pełnienie nadzoru autorskiego.

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres na jaki Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia wynosił 24 miesiące. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji i rękojmi skutkować będzie przyznaniem dodatkowych punktów, wg opisu zawartego

w rozdziale XX SWZ.

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz sposób jego realizacji i sposób płatności zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia , stanowiąca Załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 18 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Szczegółowe informacji zostały zawarte w rozdziale XVI SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy PZP

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1. Wykonawca na wezwanie zamawiającego winien złożyć:

a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;

b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ;

d) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

a) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt d (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, w zakresie wskazanym w ust. 5 lit. f.

b) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt b (Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów

o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,

4. W związku z zastosowaniem procedury odwróconej zgodnie z art. 139 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (na wezwanie) - wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych wykonawca na wezwanie zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) Wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrole jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5a do SWZ.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

3. Wszystkie dokumenty winny być składane w języku polskim w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty przedstawione w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej jeśli wykaże:

a) Doświadczenie zawodowe – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dla odcinka o długości minimum 4 km, dotyczące budowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G lub co najmniej 1 opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowalny i wykonawczy) dla budowy ciągu pieszo–rowerowego lub chodnika wzdłuż drogi klasy minimum G na odcinku min. 4 km – w ramach rozbudowy drogi klasy minimum G;

Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 470 ze zm.). Poprzez „budowę lub rozbudowę drogi” należy rozumieć budowę lub rozbudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Za ciąg pieszo rowerowy zamawiający uzna drogę rowerową w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

b) Potencjał kadrowy - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować

w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone:

- Projektant w specjalności drogowej – 1 osoba

Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury drogowej, która uzyskała prawomocną decyzję na realizacje inwestycji drogowej lub prawomocne pozwolenie na budowę.

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna lub zawodowa, przy czym nie podlegają sumowaniu ilości, wielkości lub wartości wykazywanych zamówień.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w Załączniku nr 6 do SWZ – wzór umowy.

Zaplata za zrealizowane zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami z konta zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie na rachunek wskazany przez zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy Logintrade w siedzibie zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w SWZ rozdz. IX–XIII (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach ogłoszenia),

— sposobu porozumiewania się, sposobu sporządzenia, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w SWZ.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. elektronicznej platformy przetargowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pod adresem: https://szdw-kielce.logintrade.net (dalej zwana „platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową zamawiającego wskazaną w rozdziale I SWZ, w zakładce „Platforma zamówień publicznych”. Niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na platformie (https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html).

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców oferty, zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty składane są w oryginale formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

4. Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe. Informacje na temat wadium zostały określone w SWZ – rozdz. XVI.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SWZ, zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 6 – wzór umowy.

6. Zamawiający działając zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce; inspektorem ochrony danych osobowych w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce jest Pan Grzegorz Wieczorek.

* Z uwagi na niezależne od zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia, ograniczoną zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach ogłoszenia – wszelkie informacje w zakresie RODO zawarte zostały w rozdziale II SWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SWZ, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody

w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma

w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.

o doręczeniach elektronicznych.

5. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2022