22039 - RAAMCONTRACT VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN VOOR CEL-/WEEFSELWERK, CULTUURMEDIA, REAGENTIA, ANTIBACTERIËLE MIDDELEN, ANTIBIOTICA Published by Tenders Electronic Daily

22039 - RAAMCONTRACT VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN VOOR CEL-/WEEFSELWERK, CULTUURMEDIA, REAGENTIA, ANTIBACTERIËLE MIDDELEN, ANTIBIOTICA

Application deadline

09.05.2022, 11:00 hour

Procedure

Negotiated procedure (competitive procedure with negotiation)

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
    38000000-5
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Belgium
E-Mail: aanbestedingen@uantwerpen.be
Website: http://www.uantwerpen.be

assignment

RAAMCONTRACT VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN VOOR CEL-/WEEFSELWERK, CULTUURMEDIA, REAGENTIA, ANTIBACTERIËLE MIDDELEN, ANTIBIOTICA

Description of procurement /scope of services

RAAMCONTRACT VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN VOOR CEL-/WEEFSELWERK, CULTUURMEDIA, REAGENTIA, ANTIBACTERIËLE MIDDELEN, ANTIBIOTICA

Project adress

Region (NUTS code): BE211 Arr. Antwerpen

België-Antwerpen: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2022/S 071-188872

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0257.216.482_23014
Postadres: Prinsstraat 13
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: aanbestedingen@uantwerpen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442791
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442791
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Universiteit+Antwerpen-22039-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=43379
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

22039 - RAAMCONTRACT VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN VOOR CEL-/WEEFSELWERK, CULTUURMEDIA, REAGENTIA, ANTIBACTERIËLE MIDDELEN, ANTIBIOTICA

Referentienummer: Universiteit Antwerpen-22039-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

RAAMCONTRACT VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN VOOR CEL-/WEEFSELWERK, CULTUURMEDIA, REAGENTIA, ANTIBACTERIËLE MIDDELEN, ANTIBIOTICA

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RAAMCONTRACT VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN VOOR CEL-/WEEFSELWERK, CULTUURMEDIA, REAGENTIA, ANTIBACTERIËLE MIDDELEN, ANTIBIOTICA

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht heeft een initiële looptijd van één jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting. Na het verstrijken van deze initiële looptijd wordt de opdracht automatisch tot maximaal 3 maal verlengd telkens met periodes van één jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. De verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekend schrijven van de leidend ambtenaar (van de aanbesteder) aan de opdrachtnemer uiterlijk één (1) maand vóór het verstrijken van de looptijd van de dan lopende opdracht.

De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/04/2022