Furnizare echipamente hardware și software - upgrade licențe vizualizare vmWare pentru sistemul informatic SUMAL2.0. Published by Tenders Electronic Daily

Furnizare echipamente hardware și software - upgrade licențe vizualizare vmWare pentru sistemul informatic SUMAL2.0.

Application deadline

17.06.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Memory storage media
    30234500-3
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Strada: Libertăţii, nr. 12
040129 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 214089604
E-Mail: ServiciulAchizitii@mmediu.ro
Website: www.mmediu.ro

assignment

Achiziția de echipamente hardware și software - upgrade licențe vizualizare vmWare pentru sistemul informatic SUMAL2.0.Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.
Achiziția de echipamente hardware și software - upgrade licențe vizualizare vmWare pentru sistemul informatic SUMAL2.0.Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor....
Show more

Description of procurement /scope of services

Achiziția de echipamente hardware și software - upgrade licențe vizualizare vmWare pentru sistemul informatic SUMAL2.0. Achiziția are ca scop calibrarea politicii forestiere naționale și analiza datelor disponibile din sistemul informatic SUMAL 2.0 în vederea implementării managementului calității, a măsurilor simplificate pentru cetățeni și mediul de afaceri, a sistematizării legislației și evaluării sistemice a cadrului de reglementare precum și urmărirea facilă a trasabilității materialelor lemnoase la nivel național de către angajații Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și din cadrul gărzilor forestiere care desfășoară activitatea în domeniul silviculturii.Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze:• 84 bucăți DMM-uri memorie, part number TN78Y, • Extensie storage DELL 450F, all flash 25 diskuri 3,84 TB fiecare, cu suport pe 2 ani • 7 buc. SSD 1,8 TB SAS Flash 4, part number 005052582, cu suport pe 2 ani,• Storage hybrid cu 16 diskuri 1,8 TB fiecare+8 SSD 800GB pentru caching, cu suport pe 5 aniț• Extensie pentru storage hybrid 15 diskuri 6 TB, cu suport pe 2 ani, • Upgrade 14 licențe vmWare vsphere Standard la vmWare vsphere Enterprise Plus, cu suport pe 3 ani.
Achiziția de echipamente hardware și software - upgrade licențe vizualizare vmWare pentru sistemul informatic SUMAL2.0. Achiziția are ca scop calibrarea politicii forestiere naționale și analiza datelor disponibile din sistemul informatic SUMAL 2.0 în vederea implementării managementului calității,...
Show more

Others CPV Codes
  • License management software package
    48218000-9
Project adress

Region (NUTS code): RO ROMÂNIA
La sediul beneficiarului conform Caiet de Sarcini.

România-București: Suporturi de stocare cu memorie

2022/S 093-253195

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Număr naţional de înregistrare: 16335444
Adresă: Strada: Libertăţii, nr. 12
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040129
Țară: România
Persoană de contact: Mihaela Miroiu-Lamba
E-mail: ServiciulAchizitii@mmediu.ro
Telefon: +40 214089604
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mmediu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143222
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Mediu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente hardware și software - upgrade licențe vizualizare vmWare pentru sistemul informatic SUMAL2.0.

Număr de referinţă: 16335444/2022/5
II.1.2)Cod CPV principal
30234500 Suporturi de stocare cu memorie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția de echipamente hardware și software - upgrade licențe vizualizare vmWare pentru sistemul informatic SUMAL2.0.

Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 402 500.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48218000 Pachete software pentru gestionarea licenţelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

La sediul beneficiarului conform Caiet de Sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziția de echipamente hardware și software - upgrade licențe vizualizare vmWare pentru sistemul informatic SUMAL2.0. Achiziția are ca scop calibrarea politicii forestiere naționale și analiza datelor disponibile din sistemul informatic SUMAL 2.0 în vederea implementării managementului calității, a măsurilor simplificate pentru cetățeni și mediul de afaceri, a sistematizării legislației și evaluării sistemice a cadrului de reglementare precum și urmărirea facilă a trasabilității materialelor lemnoase la nivel național de către angajații Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și din cadrul gărzilor forestiere care desfășoară activitatea în domeniul silviculturii.

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze:

• 84 bucăți DMM-uri memorie, part number TN78Y,

• Extensie storage DELL 450F, all flash 25 diskuri 3,84 TB fiecare, cu suport pe 2 ani

• 7 buc. SSD 1,8 TB SAS Flash 4, part number 005052582, cu suport pe 2 ani,

• Storage hybrid cu 16 diskuri 1,8 TB fiecare+8 SSD 800GB pentru caching, cu suport pe 5 aniț

• Extensie pentru storage hybrid 15 diskuri 6 TB, cu suport pe 2 ani,

• Upgrade 14 licențe vmWare vsphere Standard la vmWare vsphere Enterprise Plus, cu suport pe 3 ani.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare – punctaj maxim acordat 40 puncte. / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Motivele de excludere

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți/asociați/terți susținători/subcontractori) nu trebuie să se regăsească în situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: – se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Notă:

În cazul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie îndeplinită de către toți membrii asocierii, precum și de terțul/terții susținători/subcontractanți, dacă există.

Cerința nr. 1

Ofertantul sau orice persoană care este membru al consiliului/ organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Cerința nr. 2

Ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Cerința nr. 3

Ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta următoarele documente justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE :

- Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale pe raza căruia operatorul economic iși are sediul social, care sa ateste faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestui document, la bugetul general consolidat;

- Certificat de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării documentului, la bugetul local;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentării acestora.

Declarație pe propria răspundere privind inexistența conflictului de interese așa cum este acesta definit in art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016,cu modificările și completările ulterioare, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum și a celor implicate în elaborarea documentației de atribuire si derularea procedurii, conform Formularului nr. 1.

Declarația se va prezenta odată cu DUAE, de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si terț susținător).

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele: Barna TÁNCZOS – Ministru, Corvin NEDELCU - Secretar general, Győző-István BÁRCZI - Secretar general adjunct, Teodor DULCEAȚĂ - Secretar general adjunct, Cristian ALEXE- Director, Alina CONSTANTIN - Director adjunct, Speranța Georgeta IONESCU- Director, Cristina Aristița MEZDREA - Șef serviciu, Cristina Antoaneta STOICA- Consilier, Simona CAMBER - Consilier, Mircea STOIANESCU- Consilier, Mihaela CLAPAN- Director, Marius COJOACĂ- Șef Serviciu, Mihaela MIROIU-LAMBA- Consilier, Tiberia RUS - Consilier, Dănuț IACOB- Director, Adrian ANTONESCU- Șef serviciu, Raluca MARINESCU- Sef Serviciu, Marius TOPALĂ- Consilier, Horia Marius DĂRĂȘTEAN- Consilier, Cristina GROSU- Consilier, Ionuț BESNEA - Consilier, Raluca Mihaela MARINESCU- Șef serviciu.

Ofertantul nu are voie sa aibă drept membri in cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare si/sau acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv să nu se afle în relații comerciale, cu persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorități contractante.

Dacă exista incertitudini cu privire la situația personală a unui operator economic, Autoritatea Contractantă iși rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente.

Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentării acestora.

Prezentare Certificat constatator sau orice alt document echivalent care să dovedească forma de înregistrare. Ofertantul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare în registre comerciale (precum și obiectul de activitate) și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba romană. Informațiile cuprinse în documentele prezentate trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora. In cazul ONG-urilor sau Asociațiilor, Fundațiilor (persoane juridice cu scop nepatrimonial) în locul Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului cerința obligatorie constă în prezentarea următoarelor documente: - Hotărâre judecătorească pentru acordarea personalității juridice și înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor de la judecotorie (copie stampilată și semnată); - Statutul din care să rezulte obiectul de activitate (copie stampilată și semnată). Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare, de atestare, ori apartenență din punct de vedere profesional în țara de origine, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Informațiile cuprinse în documentele prezentate trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora.

MODALITATI DE INDEPLINIRE

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantilor li se impune/solicită să demonstreze experiența în derularea unor contracte de furnizare produse similare ca domeniu și complexitate, livrări de produse echipamente hardware și software, similare cu cele ce fac obiectul contractului., în cel mult ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertelor, în valoare de minimum 1.402.500 lei fără TVA, prin unul sau mai multe contracte.în cazul unei asocieri, cerința privind nivelul minim al experienței similare se consideră îndeplinită la nivelul asocierii.La nivelul DUAE trebuie precizate: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau livrările efectuate pentru care ofertantul a fost responsabil, dacă este cazul. Prin produse similare se înțeleg produse de tipul, natura, cât și din punct de vedere al rezultatului urmărit prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achiziției sau similar acestuia.Proportia de subcontractareSe solicită tuturor ofertanților, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte un Acord de subcontractare (dacă este cazul) cu precizarea părții/părților din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertanți precizează în DUAE numărul și data acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Se solicită tuturor ofertanților, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte un Acord sau o scrisoare preliminară de asociere, dacă este cazul. Informații privind terțul susținător (dacă este cazul). Se solicită ca odată cu depunerea DUAE să se prezinte angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare.Modalitatea de indeplinire:Documentele se prezinta odată cu depunerea DUAE.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Documente solicitate de Autoritatea Contractanta a fi prezentate în baza prevederilor art. 196, alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, art. 132, alin. (2) din HG nr. 395/2016 sau art. 66, alin. (1) si (2) din HG nr. 395/2016 sau art.196.- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar.Modalitatea de indeplinire:Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 17/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Nota 1: Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertă comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea. În cadrul acordului de asociere trebuie menționate cel puțin următoarele: că toți asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului; ca liderul asociației este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni în numele tuturor asociaților; atât pe parcursul derulării procedurii, cât și în cazul desemnării ca și câștigător pe parcursul execuției contractului, liderul este responsabil în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului; se vor indica obligatoriu părțile, respectiv categoriile de servicii care urmează a fi executate de fiecare dintre asociați în parte.

Se solicită tuturor ofertanților, constituiți în forme de asociere temporară în scopul participării la procedura de atribuire în condițiile prevăzute de prezenta lege, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte un Acord sau o scrisoare preliminara de asociere.

Nedepunerea DUAE răspuns odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, odată cu DUAE răspuns, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se materializează susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. nedepunerea DUAE răspuns odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, odată cu DUAE răspuns, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se materializează susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE răspuns constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de forma ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

DUAE-urile răspuns se vor prezenta de către ofertant/ofertantul asociat/subcontractant/terț susținător

În condițiile art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016, în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE şi cele prevăzute în fișa de date, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător

Nota 2: În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Solicitarea de noi propuneri financiare se va realiza prin intermediul SEAP, secțiunea Întrebări/Clarificări.

Nota 3: în cazul în care ofertanții întâmpină dificultăți de natură tehnică în ceea ce privește transmiterea ofertei în SEAP (documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE răspuns, documentele propunerii tehnice și ale propunerii financiare, cât și prețul ofertei în spațiul din SEAP dedicat), rugăm ca aceștia să contacteze operatorul serviciului SEAP.

Nota 4: procedura se va desfășura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea acțiunilor aferente atribuirii contractelor de achiziție publică este asigurată implicit de SEAP, astfel toate solicitările de clarificări, totodată și solicitările de clarificări privind documentația de atribuire se vor solicita în SEAP, iar răspunsurile se vor transmite tot prin SEAP.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cel târziu în a 11 zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.

Nota 5: Potențialii Ofertanți, rezidenți în Uniunea Europeană și în țările din Spațiul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmează să fie prezentate ca documente justificative în susținerea DUAE (dacă acestea sunt disponibile în țara respectivă).

Nota 6: Notă privitoare la modelul de contract și modificări ale contractului:

Potrivit prevederilor legale în vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire și implicit și cu privire la clauzele contractuale obligatorii (ce sunt parte a documentației de atribuire). Referitor la clauzele

contractuale, ofertantul are dreptul de a formula amendamente prin solicitare de clarificări, inclusiv posibilitatea de a transmite amendamente la clauzele contractuale. Dacă un operator economic consideră că anumite clauze îi sunt în defavoare, va solicita autorității/entității contractante clarificări, inclusiv modificarea lor, astfel încât dacă aceste clauze vor fi amendate/modificate ele să fie aduse la cunoștiința tuturor operatorilor economici interesați, înainte de data limită de depunere a ofertelor. Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate și aduse la cunoștința tuturor celor interesați până la data limită de depunere a ofertelor, în timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atâta timp cât nu introduc condiții care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau dacă modificarea nu schimbă balanța economică a contractului în favoarea contractantului.

Obs: Nu se vor negocia clauze contractuale în privința cărora nu s-au făcut obiecțiuni prin oferta depusă.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/05/2022