OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ KOMPLEKSU DYDAKTYCZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Published by Tenders Electronic Daily

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ KOMPLEKSU DYDAKTYCZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/27792743/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Competitive dialogue

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Architectural design services
    71220000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Poland
Tel.: +48 261839980
Fax: +48 261839723
E-Mail: dzp@wat.edu.pl
Website: http://www.wat.edu.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa i kosztorysowa oraz opracowania i usługi towarzyszące dla inwestycji pn.: Budowa Kompleksu Dydaktycznego Wojskowej Akademii Technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W zakres zadania wchodzi również uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, opinii oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie budowy.
Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa i kosztorysowa oraz opracowania i usługi towarzyszące dla inwestycji pn.: Budowa Kompleksu Dydaktycznego Wojskowej Akademii Technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W zakres zadania wchodzi również uzyskanie wszelkich...
Show more

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 081-219212

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-201919)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: PL911
Adres pocztowy: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-908
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szymaniak
E-mail: dzp@wat.edu.pl
Tel.: +48 261839980
Faks: +48 261839723
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://wat.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ KOMPLEKSU DYDAKTYCZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Numer referencyjny: 41/DIR/2022
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa i kosztorysowa oraz opracowania

i usługi towarzyszące dla inwestycji pn.: Budowa Kompleksu Dydaktycznego Wojskowej Akademii Technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W zakres zadania wchodzi również uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, opinii oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie budowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-201919

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz

z art. 109 ust. 1 pkt 7.

Powinno być:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz

z art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r,

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: