Europese aanbesteding van bergingswerkzaamheden van personenvoertuigenvoertuigen op IM-wegen in Nederland Published by Tenders Electronic Daily

Europese aanbesteding van bergingswerkzaamheden van personenvoertuigenvoertuigen op IM-wegen in Nederland

Application deadline

29.06.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Vehicle towing-away services
    50118110-9
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Incident Management Nederland
Mauritskade 5
2514HC 'S-GRAVENHAGE
Netherlands
Tel.: +31 703657602
E-Mail: aanbesteding@stichtingimn.nl
Website: https://www.stichtingimn.nl

assignment

Aanbesteding van bergingswerkzaamheden van personenvoertuig en voertuigen op IM-wegen in Nederland

Job / name

Voor informatie over percelen zie www.stichtingimn.nl

Description of procurement /scope of services

Op de website van de Stichting IMN (www.stichtingimn.nl) is informatie beschikbaar over het aantal incidenten per rayon.

Others CPV Codes
  • Vehicle towing-away services
    50118110-9
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Nederland

Nederland-'s-Gravenhage: Wegslepen van voertuigen

2022/S 085-230189

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Incident Management Nederland
Nationaal identificatienummer: 17802656
Postadres: Mauritskade 5
Plaats: 'S-GRAVENHAGE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2514HC
Land: Nederland
Contactpersoon: Ivo Wildenberg
E-mail: aanbesteding@stichtingimn.nl
Telefoon: +31 703657602
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.stichtingimn.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.stichtingimn.nl/aanbesteding/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding van bergingswerkzaamheden van personenvoertuigenvoertuigen op IM-wegen in Nederland

Referentienummer: SIMN220426
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50118110 Wegslepen van voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanbesteding van bergingswerkzaamheden van personenvoertuig en voertuigen op IM-wegen in Nederland

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voor informatie over percelen zie www.stichtingimn.nl

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50118110 Wegslepen van voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Op de website van de Stichting IMN (www.stichtingimn.nl) is informatie beschikbaar over het aantal incidenten per rayon.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aanrijdtijd / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Uitsluitend Stichting IMN heeft het recht om de looptijd van de overeenkomst met een jaar te verlengen en wel tot en met 31 maart 2027. Als Stichting IMN van dit recht gebruik wil maken, dient zij de bergingsonderneming hierover uiterlijk op 30 september 2025 schriftelijk te informeren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opties zijn niet toegestaan

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Certificering

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 220
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2022
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Commissie van beroep
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: beroep@stichtingimn.nl
Internetadres: http://www.stichtingimn.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Beroepschriften moeten binnen twintig dagen na dagtekening van het voornemen tot gunning worden ingediend bij Stichting IMN

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Beroepsprocedure
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: beroep@stichtingimn.nl
Internetadres: http://www.stichtingimn.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/04/2022