Nieuwbouw school Kessel Published by Tenders Electronic Daily

Nieuwbouw school Kessel

There are changes or additional information to this announcement. Nieuwbouw school Kessel (18.05.2022 20:03), Nieuwbouw school Kessel (15.04.2022 20:09)

Application deadline

18.05.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Primary school construction work
    45214210-5
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Nijlen
Kerkstraat 4
2560 Nijlen
Belgium
Tel.: +32 34100261
E-Mail: jef.boekaerts@nijlen.be
Website: http://www.nijlen.be

assignment

Nieuwbouw van de basischool van de gemeente Nijlen te Kessel/Dorp en buitenaanleg van een landschapspark met kerktuin, parking, padennetwerk en schooldomein.

Description of procurement /scope of services

Nieuwbouw van de basischool van de gemeente Nijlen te Kessel/Dorp en buitenaanleg van een landschapspark met kerktuin, parking, padennetwerk en schooldomein.De opdracht omvat de volgende werken: sloopwerken, bouwkundige nieuwbouwwerken, technische uitrustingen (elektriciteit, hvac, sanitair, communicatie, etc.), omgevingsaanleg en tijdelijke infrastructuur.
Nieuwbouw van de basischool van de gemeente Nijlen te Kessel/Dorp en buitenaanleg van een landschapspark met kerktuin, parking, padennetwerk en schooldomein.De opdracht omvat de volgende werken: sloopwerken, bouwkundige nieuwbouwwerken, technische uitrustingen (elektriciteit, hvac, sanitair, communicatie,...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BE212 Arr. Mechelen
Het uit te voeren project betreft de nieuwbouw van de basischool van de gemeente Nijlen te Kessel.Gasthuisstraat (nummer is nog onbepaald) te 2560 Kessel/Dorp.

België-Nijlen: Bouwen van basisschool

2022/S 060-153875

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nijlen
Nationaal identificatienummer: 0206.636.526_20861
Postadres: Kerkstraat 4
Plaats: Nijlen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2560
Land: België
Contactpersoon: Jef Boekaerts
E-mail: jef.boekaerts@nijlen.be
Telefoon: +32 34100261
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nijlen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=440871
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=440871
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Nijlen-AAA064-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Lokaal Bestuur
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw school Kessel

Referentienummer: Nijlen-AAA064-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214210 Bouwen van basisschool
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Nieuwbouw van de basischool van de gemeente Nijlen te Kessel/Dorp en buitenaanleg van een landschapspark met kerktuin, parking, padennetwerk en schooldomein.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het uit te voeren project betreft de nieuwbouw van de basischool van de gemeente Nijlen te Kessel.

Gasthuisstraat (nummer is nog onbepaald) te 2560 Kessel/Dorp.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nieuwbouw van de basischool van de gemeente Nijlen te Kessel/Dorp en buitenaanleg van een landschapspark met kerktuin, parking, padennetwerk en schooldomein.

De opdracht omvat de volgende werken: sloopwerken, bouwkundige nieuwbouwwerken, technische uitrustingen (elektriciteit, hvac, sanitair, communicatie, etc.), omgevingsaanleg en tijdelijke infrastructuur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 360
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/08/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/03/2022