Dostawa płynów infuzyjnych Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa płynów infuzyjnych

There are changes or additional information to this announcement. Dostawa płynów infuzyjnych (17.05.2022 20:10)

Application deadline

26.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Medical solutions
  33692000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
ul. Poznańska 97
88-100 Inowrocław
Poland
Tel.: +48 523545587
Fax: +48 523574667
E-Mail: zam.pub@szpitalino.pl
Website: www.platformazakupowa.pl

assignment

Przedmiot zamówienia stanowi dostawę płynów infuzyjnych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 12 miesięcy może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.3) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ( pakiet od 1-5)4) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.5) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33692000-7 – Roztwory lecznicze6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,7) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.8) Gwarancja i rękojmiaa) Wymagany termin ważności przedmiotu umowy – min. 2/3 terminu określonego na opakowaniu przez producentab) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.9) Termin realizacji bieżąceg
Przedmiot zamówienia stanowi dostawę płynów infuzyjnych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 12 miesięcy może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający...
Show more

Lots 1

Job / name

pakiet 1

Description of procurement /scope of services

zgodnie z załącznikiem 2 do SWZ

Others CPV Codes
 • Medical solutions
  33692000-7
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIUUL.POZNAŃSKA 9788-100 INOWROCŁAW

Lots 2

Job / name

pakiet 2

Description of procurement /scope of services

zgodnie z załącznikiem 2 do SWZ

Others CPV Codes
 • Medical solutions
  33692000-7
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIUUL.POZNAŃSKA 9788-100 INOWROCŁAW

Lots 3

Job / name

pakiet 3

Description of procurement /scope of services

zgodnie z załącznikiem 2 do SWZ

Others CPV Codes
 • Medical solutions
  33692000-7
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIUUL.POZNAŃSKA 9788-100 INOWROCŁAW

Lots 4

Job / name

pakiet 4

Description of procurement /scope of services

zgodnie z załącznikiem 2 do SWZ

Others CPV Codes
 • Medical solutions
  33692000-7
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIUUL.POZNAŃSKA 9788-100 INOWROCŁAW

Lots 5

Job / name

pakiet 5

Description of procurement /scope of services

zgodnie z załącznikiem 2 do SWZ

Others CPV Codes
 • Medical solutions
  33692000-7
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIUUL.POZNAŃSKA 9788-100 INOWROCŁAW

Polska-Inowrocław: Roztwory lecznicze

2022/S 081-217596

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Adres pocztowy: ul. Poznańska 97
Miejscowość: Inowrocław
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 88-100
Państwo: Polska
E-mail: zam.pub@szpitalino.pl
Tel.: +48 523545587
Faks: +48 523574667
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pszozino.lo.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa płynów infuzyjnych

II.1.2)Główny kod CPV
33692000 Roztwory lecznicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę płynów infuzyjnych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 12 miesięcy może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.

3) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ( pakiet od 1-5)

4) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

5) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33692000-7 – Roztwory lecznicze

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ,

7) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Gwarancja i rękojmia

a) Wymagany termin ważności przedmiotu umowy – min. 2/3 terminu określonego na opakowaniu przez producenta

b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące.

9) Termin realizacji bieżąceg

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

pakiet 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692000 Roztwory lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

UL.POZNAŃSKA 97

88-100 INOWROCŁAW

II.2.4)Opis zamówienia:

zgodnie z załącznikiem 2 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium dla PAKIETU 1 11.300

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

pakiet 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692000 Roztwory lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

UL.POZNAŃSKA 97

88-100 INOWROCŁAW

II.2.4)Opis zamówienia:

zgodnie z załącznikiem 2 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium dla PAKIETU 2 270,00

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

pakiet 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692000 Roztwory lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

UL.POZNAŃSKA 97

88-100 INOWROCŁAW

II.2.4)Opis zamówienia:

zgodnie z załącznikiem 2 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium dla PAKIETU 3 10.700

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

pakiet 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692000 Roztwory lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

UL.POZNAŃSKA 97

88-100 INOWROCŁAW

II.2.4)Opis zamówienia:

zgodnie z załącznikiem 2 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium dla PAKIETU 4 4000

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

pakiet 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692000 Roztwory lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

UL.POZNAŃSKA 97

88-100 INOWROCŁAW

II.2.4)Opis zamówienia:

zgodnie z załącznikiem 2 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium dla PAKIETU 5 3200

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę o wartości:

a) 350.000,00 zł netto dla zadania 1

b) 9.000,00 zł netto dla zadania 2

c) 350.000,00 zł netto dla zadania 3

d) 130.000,00 zł netto dla zadania 4

e) 100.000,00 zł netto dla zadania 5

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

ZGODNIE Z swz

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2023 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/04/2022