Sähköurakka (S-urakka) - Sedu, Ähtärin kampus Published by Tenders Electronic Daily

Sähköurakka (S-urakka) - Sedu, Ähtärin kampus

There are changes or additional information to this announcement. Sähköurakka (S-urakka) - Sedu, Ähtärin kampus (23.05.2022 20:02)

Application deadline

16.06.2022, 13:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work
    45000000-7
Language

Finnish

Contracting authority / owner

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
PL 75
60101 Seinäjoki
Finland
E-Mail: hankinnat@sedu.fi
Website: http://www.sedu.fi

assignment

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne uudisrakennuskohteen Sedu Ähtärin kampus sähköurakasta (S-urakka). Sähköurakka toteutetaan pääurakoitsijalle alistettuna sivu-urakkana.Hankinnan kohteena on uudisrakentaminen koulutuskuntayhtymän omistamalla kiinteistöllä Ähtärissä, osoitteessa Tuomarniementie 55. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä ja koko rakennusprojekti käsitellään EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Kaikki halukkaat kelpoisuusehdot täyttävät voivat jättää tarjouksen.Rakennuskohteena olevaan Ähtärin kampukseen rakentuu SEDUn ammatillisen koulutuksen ja Ähtärin lukion yhteinen kampus.Kampus rakentuu Tuomarniemen kulttuurihistorialliselle alueelle, jossa on useita suojeltuja rakennuksia sekä suojeltua puustoa. Uudisrakennukset eivät sijoitu suojelualueelle, mutta suunnittelussa on huomioitu suojellut rakennukset ja alueen luonne. On tärkeää että kaikki hankkeeseen osallistuvat ymmärtävät Tuomarniemen kulttuurihistoriallisen merkityksen.Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Tuomarniementie 55, 63920 InhaRakennuskohde käsittää A, B ja C rakennusten purkutyöt ja uudisrakennuksina kampusrakennuksen sekä ajoneuvokatosten rakennus- ja talotekniset työt urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa valmiiksi asti saatettuna.Hankkeessa hyödynnetään projektipankki Buildercomia. Tarjouspyyntöasiapaperit saatavilla projektipankista. Tunnukset voi tilata sähköpostitse: kipa.hankinnat@sedu.fiRAKENNUTTAJA EDELLYTTÄÄ, ETTÄ URAKOITSIJAT TUTUSTUVAT RAKENNUSKOHTEESEEN JA SIELLÄ VALLITSEVIIN OLOSUHTEISIIN ENNEN TARJOUKSEN JÄTTÄMISTÄ. Avoin tutustumistilaisuus tarjoajille järjestetään 16.5.2022 klo 13.00Tilaisuus järjestään osoitteessa Tuomarniementie 55, 63920 Inha (Ähtäri).Ilmoittautumiset tutustumistilaisuuteen sähköpostilla osoitteeseen: matti.yli-lahti@sedu.fiTilaisuudesta tehdään muistio, joka lähetetään Buildercomin kautta 17.5.2022 mennessä.
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne uudisrakennuskohteen Sedu Ähtärin kampus sähköurakasta (S-urakka). Sähköurakka toteutetaan pääurakoitsijalle alistettuna sivu-urakkana.Hankinnan kohteena on uudisrakentaminen koulutuskuntayhtymän omistamalla kiinteistöllä Ähtärissä,...
Show more

Description of procurement /scope of services

Rakennuskohteena olevaan Ähtärin kampukseen rakentuu SEDUn ammatillisen koulutuksen ja Ähtärin lukion yhteinen kampus.Kampus rakentuu Tuomarniemen kulttuurihistorialliselle alueelle, jossa on useita suojeltuja rakennuksia sekä suojeltua puustoa. Uudisrakennukset eivät sijoitu suojelualueelle, mutta suunnittelussa on huomioitu suojellut rakennukset ja alueen luonne.On tärkeää että kaikki hankkeeseen osallistuvat ymmärtävät Tuomarniemen kulttuurihistoriallisen merkityksen.Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa YSE 1998 mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista työmaalla. Rakennusurakoitsijasta käytetään tässä urakkaohjelmassa nimitystä pääurakoitsija. Kuhunkin urakkaan sisältyy yleiset työmaavelvoitteet kaikkine töineen, viranomaistarkastuksineen, viranomaislupineen, katselmuksineen, yleiskuluineen jne.Putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähköurakat toteutetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina.Tilaaja teettää kohteessa yhtä aikaa urakan kanssa seuraavat hankinnat ja erillisurakat: AV-laitteet sekä muut opetusvälineet ja varusteet, irtokalusteet, turvalaitteet sisältäen kulunvalvonta-, videovalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmän asennukset, (paloilmoitinjärjestelmä sisältyy sähköurakkaan).Urakkasuhteet Alistukset solmitaan RT 80271 sivu-urakan alistamissopimuksen mukaisella sopimuksella. Pääurakoitsijalle varataan mahdollisuus perehtyä muiden urakoiden urakkasopimuksiin liikesalaisuutta koskevin rajoituksin. Urakoitsijalla ei ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta.Urakoitsija ei ilman rakennuttajan suostumista ole oikeutettu siirtämään toiselle yritykselle urakkaa tai sen osaa. Niin ikään on mahdolliset aliurakoitsijat esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen aliurakkasopimuksen solmimista YSE 7§:n mukaisesti. Urakkasuorituksen ketjutusta ei hyväksytä.Urakkasopimuksen allekirjoittaessaan urakoitsija sitoutuu yhteistyöhön rakennuttajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa sekä osallistumaan töiden yhteensovittamiseen.Urakoitsija sitoutuu korvaamaan toiselle urakoitsijalle ja rakennuttajalle vahingot, jotka ovat aiheutuneet urakoitsijoiden välisen yhteistyön tai töiden yhteensovittamiseen osallistumisen tahallisesta tai tuottamuksellisesta laiminlyönnistä.Rakennuttaja ei vastaa vahingoista, jotka urakoitsijat ovat aiheuttaneet toisilleen. Rakennuttajalla on oikeus pidättää urakoitsijan rakennuttajalle luovuttama vakuus, kunnes urakoitsijoiden keskinäiset vaatimukset on selvitetty.PääurakkaPääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien (YSE 4 §) lisäksi kohteen nykyisten A-,B- ja C rakennusten purkutyöt ja uudisrakennusten rakennustekniset työt (rakennusurakka) asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi sekä työmaapalvelut (YSE 3 §), jotka koskevat myös kohdan 4.2 sivu-urakoita ja kohdan 4.3 rakennuttajan hankintoja ja erillisurakoita.YSE 3 §:n mukaisia työmaapalveluja on täsmennetty urakkarajaliitteessä, muut urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet on mainittu urakkarajaliitteessä.Pääurakoitsija toimii työn päätoteuttajana ja vastaa työmaan työturvallisuudesta valtioneuvoston asetuksen 205/26.3.2009 mukaisesti.Pääurakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle kirjalliset turvallisuutta koskevat suunnitelmat ennen rakennustöiden aloittamista (turvallisuussuunnitelma) sekä laadittava siitä työtekijöille tarkoitettu turvallisuusohje.Sivu-urakka: SähköurakkaSähköurakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset sähkötyöt ja muut asiakirjoissa sähköurakkaan osoitetut velvoitteet. Sähköurakoitsijan tehtäviin kuuluu turvalaiteurakan johtojen ja rasioiden asennus.Tarkemmat tiedot hankintaan liittyen löytyvät Buildercomiin viedystä urakkaohjelmasta.
Rakennuskohteena olevaan Ähtärin kampukseen rakentuu SEDUn ammatillisen koulutuksen ja Ähtärin lukion yhteinen kampus.Kampus rakentuu Tuomarniemen kulttuurihistorialliselle alueelle, jossa on useita suojeltuja rakennuksia sekä suojeltua puustoa. Uudisrakennukset eivät sijoitu suojelualueelle, mutta...
Show more

Others CPV Codes
  • Electrical installation work
    45310000-3
Project adress

Region (NUTS code): FI194 Etelä-Pohjanmaa
Ähtäri, Tuomarniementie 55

Suomi-Seinäjoki: Rakennustyöt

2022/S 090-246363

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1007629-5
Postiosoite: PL 75
Postitoimipaikka: Seinäjoki
NUTS-koodi: FI194 Etelä-Pohjanmaa
Postinumero: 60101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@sedu.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.sedu.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/sedu?id=399121&tpk=d2609558-e5d2-4c2e-be22-1712763f01c2
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/sedu?id=399121&tpk=d2609558-e5d2-4c2e-be22-1712763f01c2
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sähköurakka (S-urakka) - Sedu, Ähtärin kampus

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne uudisrakennuskohteen Sedu Ähtärin kampus sähköurakasta (S-urakka).

Sähköurakka toteutetaan pääurakoitsijalle alistettuna sivu-urakkana.

Hankinnan kohteena on uudisrakentaminen koulutuskuntayhtymän omistamalla kiinteistöllä Ähtärissä, osoitteessa Tuomarniementie 55.

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä ja koko rakennusprojekti käsitellään EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Kaikki halukkaat kelpoisuusehdot täyttävät voivat jättää tarjouksen.

Rakennuskohteena olevaan Ähtärin kampukseen rakentuu SEDUn ammatillisen koulutuksen ja Ähtärin lukion yhteinen kampus.

Kampus rakentuu Tuomarniemen kulttuurihistorialliselle alueelle, jossa on useita suojeltuja rakennuksia sekä suojeltua puustoa. Uudisrakennukset eivät sijoitu suojelualueelle, mutta suunnittelussa on huomioitu suojellut rakennukset ja alueen luonne. On tärkeää että kaikki hankkeeseen osallistuvat ymmärtävät Tuomarniemen kulttuurihistoriallisen merkityksen.

Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Tuomarniementie 55, 63920 Inha

Rakennuskohde käsittää A, B ja C rakennusten purkutyöt ja uudisrakennuksina kampusrakennuksen sekä ajoneuvokatosten rakennus- ja talotekniset työt urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa valmiiksi asti saatettuna.

Hankkeessa hyödynnetään projektipankki Buildercomia. Tarjouspyyntöasiapaperit saatavilla projektipankista. Tunnukset voi tilata sähköpostitse: kipa.hankinnat@sedu.fi

RAKENNUTTAJA EDELLYTTÄÄ, ETTÄ URAKOITSIJAT TUTUSTUVAT RAKENNUSKOHTEESEEN JA SIELLÄ VALLITSEVIIN OLOSUHTEISIIN ENNEN TARJOUKSEN JÄTTÄMISTÄ. Avoin tutustumistilaisuus tarjoajille järjestetään 16.5.2022 klo 13.00

Tilaisuus järjestään osoitteessa Tuomarniementie 55, 63920 Inha (Ähtäri).

Ilmoittautumiset tutustumistilaisuuteen sähköpostilla osoitteeseen: matti.yli-lahti@sedu.fi

Tilaisuudesta tehdään muistio, joka lähetetään Buildercomin kautta 17.5.2022 mennessä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45310000 Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI194 Etelä-Pohjanmaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ähtäri, Tuomarniementie 55

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Rakennuskohteena olevaan Ähtärin kampukseen rakentuu SEDUn ammatillisen koulutuksen ja Ähtärin lukion yhteinen kampus.

Kampus rakentuu Tuomarniemen kulttuurihistorialliselle alueelle, jossa on useita suojeltuja rakennuksia sekä suojeltua puustoa.

Uudisrakennukset eivät sijoitu suojelualueelle, mutta suunnittelussa on huomioitu suojellut rakennukset ja alueen luonne.

On tärkeää että kaikki hankkeeseen osallistuvat ymmärtävät Tuomarniemen kulttuurihistoriallisen merkityksen.

Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa YSE 1998 mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista työmaalla.

Rakennusurakoitsijasta käytetään tässä urakkaohjelmassa nimitystä pääurakoitsija. Kuhunkin urakkaan sisältyy yleiset työmaavelvoitteet kaikkine töineen, viranomaistarkastuksineen, viranomaislupineen, katselmuksineen, yleiskuluineen jne.

Putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähköurakat toteutetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina.

Tilaaja teettää kohteessa yhtä aikaa urakan kanssa seuraavat hankinnat ja erillisurakat: AV-laitteet sekä muut opetusvälineet ja varusteet, irtokalusteet, turvalaitteet sisältäen kulunvalvonta-, videovalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmän asennukset, (paloilmoitinjärjestelmä sisältyy sähköurakkaan).

Urakkasuhteet

Alistukset solmitaan RT 80271 sivu-urakan alistamissopimuksen mukaisella sopimuksella. Pääurakoitsijalle varataan mahdollisuus perehtyä muiden urakoiden urakkasopimuksiin liikesalaisuutta koskevin rajoituksin. Urakoitsijalla ei ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta.

Urakoitsija ei ilman rakennuttajan suostumista ole oikeutettu siirtämään toiselle yritykselle urakkaa tai sen osaa. Niin ikään on mahdolliset aliurakoitsijat esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen aliurakkasopimuksen solmimista YSE 7§:n mukaisesti. Urakkasuorituksen ketjutusta ei hyväksytä.

Urakkasopimuksen allekirjoittaessaan urakoitsija sitoutuu yhteistyöhön rakennuttajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa sekä osallistumaan töiden yhteensovittamiseen.

Urakoitsija sitoutuu korvaamaan toiselle urakoitsijalle ja rakennuttajalle vahingot, jotka ovat aiheutuneet urakoitsijoiden välisen yhteistyön tai töiden yhteensovittamiseen osallistumisen tahallisesta tai tuottamuksellisesta laiminlyönnistä.

Rakennuttaja ei vastaa vahingoista, jotka urakoitsijat ovat aiheuttaneet toisilleen. Rakennuttajalla on oikeus pidättää urakoitsijan rakennuttajalle luovuttama vakuus, kunnes urakoitsijoiden keskinäiset vaatimukset on selvitetty.

Pääurakka

Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien (YSE 4 §) lisäksi kohteen nykyisten A-,B- ja C rakennusten purkutyöt ja uudisrakennusten rakennustekniset työt (rakennusurakka) asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi sekä työmaapalvelut (YSE 3 §), jotka koskevat myös kohdan 4.2 sivu-urakoita ja kohdan 4.3 rakennuttajan hankintoja ja erillisurakoita.

YSE 3 §:n mukaisia työmaapalveluja on täsmennetty urakkarajaliitteessä, muut urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet on mainittu urakkarajaliitteessä.

Pääurakoitsija toimii työn päätoteuttajana ja vastaa työmaan työturvallisuudesta valtioneuvoston asetuksen 205/26.3.2009 mukaisesti.

Pääurakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle kirjalliset turvallisuutta koskevat suunnitelmat ennen rakennustöiden aloittamista (turvallisuussuunnitelma) sekä laadittava siitä työtekijöille tarkoitettu turvallisuusohje.

Sivu-urakka: Sähköurakka

Sähköurakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset sähkötyöt ja muut asiakirjoissa sähköurakkaan osoitetut velvoitteet. Sähköurakoitsijan tehtäviin kuuluu turvalaiteurakan johtojen ja rasioiden asennus.

Tarkemmat tiedot hankintaan liittyen löytyvät Buildercomiin viedystä urakkaohjelmasta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/08/2022
päättymispäivä: 30/09/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaaja on laatinut hankkeelle alustavan projektiaikataulun, jonka mukaisesti hanke viedään eteenpäin (liite Buildercomissa).

Rakennusaika: Urakoiden tulee olla kokonaisuudessaan valmiit 30.9.2024.

Tehollinen rakennusaika katsotaan alkavaksi siitä, kun pääurakoitsija on saanut luvan aloittaa työt.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostot voittaneelta tarjoajalta hankintalain puitteissa.

Lisä - ja täydennysostot voivat liittyä mm. työn etenemisessä esiintyviin lisätöihin.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Urakoissa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 ".

Urakkasopimukseen liitetään urakkaohjelma liitteineen, tarjouspyyntökirje,

tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous sekä asiakirjaluettelossa mainitut

työselitykset, piirustukset ja muut asiakirjat.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 16/06/2022
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/09/2022
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 16/06/2022
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

Seinäjoki

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeen, tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen on saatavissa suomen kielellä ja hankkeen toteuttamisessa käytetään virallisena kielenä suomen kieltä.

Mahdollisissa erimielisyyksissä noudatetaan Suomen lakia.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/05/2022