SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI REPARATII A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ELECTROCAUTERE BOWA, cu furnizare piese de schimb si consumabile Published by Tenders Electronic Daily

SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI REPARATII A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ELECTROCAUTERE BOWA, cu furnizare piese de schimb si consumabile

Application deadline

14.06.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Repair and maintenance services of medical and surgical equipment
    50420000-5
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Strada: Floreasca, nr. 8
014461 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 0215992283
Fax: +40 0215992282
E-Mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Website: www.urgentafloreasca.ro

assignment

SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI REPARATII A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ELECTROCAUTERE BOWA, cu furnizare piese de schimb si consumabile-conform caietului de sarciniNumar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor va fi in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI REPARATII A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ELECTROCAUTERE BOWA, cu furnizare piese de schimb si consumabile-conform caietului de sarciniNumar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile Termenul...
Show more

Lots 1

Job / name

LOT 1 SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI REPARATII si Piese SCHIMB ELECTROCAUTERE BOWA

Description of procurement /scope of services

SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI REPARATII A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ELECTROCAUTERE BOWA, cu furnizare piese de schimb si consumabile -conform caietrului de sarcini-conform caietului de sarcini

Others CPV Codes
  • Repair and maintenance services of medical and surgical equipment
    50420000-5
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Calea Floreasca nr 8, sector 1,Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Lots 2

Job / name

LOT 2 CONSUMABILE ELECTROCAUTERE BOWA

Description of procurement /scope of services

SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI REPARATII A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ELECTROCAUTERE BOWA, cu furnizare piese de schimb si consumabile -conform caietrului de sarcini

Others CPV Codes
  • Repair and maintenance services of medical and surgical equipment
    50420000-5
Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
Calea Floreasca, nr. 8, Bucuresti, Sector 1, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

România-București: Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical

2022/S 089-242344

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Număr naţional de înregistrare: 4505332
Adresă: Strada: Floreasca, nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014461
Țară: România
Persoană de contact: Achizitii Serviciul
E-mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Telefon: +40 0215992283
Fax: +40 0215992282
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.urgentafloreasca.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142460
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI REPARATII A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ELECTROCAUTERE BOWA, cu furnizare piese de schimb si consumabile

Număr de referinţă: 4505332212022
II.1.2)Cod CPV principal
50420000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI REPARATII A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ELECTROCAUTERE BOWA, cu furnizare piese de schimb si consumabile-conform caietului de sarcini

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor va fi in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 045 178.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 1 SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI REPARATII si Piese SCHIMB ELECTROCAUTERE BOWA

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50420000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Calea Floreasca nr 8, sector 1,Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI REPARATII A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ELECTROCAUTERE BOWA, cu furnizare piese de schimb si consumabile -conform caietrului de sarcini-conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 299 452.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2 CONSUMABILE ELECTROCAUTERE BOWA

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50420000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Calea Floreasca, nr. 8, Bucuresti, Sector 1, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SERVICII DE REVIZIE, INTRETINERE SI REPARATII A ECHIPAMENTELOR MEDICALE ELECTROCAUTERE BOWA, cu furnizare piese de schimb si consumabile -conform caietrului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 745 726.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1 * - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2 * - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 , art. 166, alin. 2 si art. 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cumodificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Cerinta nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire SI SE VA ATASA DECLARATIA IN SEAP ODATA CU DUAE. Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti sunt: Conf.Univ.Dr. Ionut Negoi– Manager; Dr. Dan Aurel Ionescu –Director Medical Interimar; Ec. Elena Cirstea – Director Financiar Contabil - Interimar, Laura Munteanu-Rosu – Director Ingrijir, Insp. Mihaila Marian - Sef Serviciu Achizitii Publice. Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorii economici clasati pe primele 3 locuri - Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente: - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 dinLegea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fieprezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider,asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

* documentele solicitate la cerintele 1 si 2 vor fi valabile la data depunerii ofertelor si vor reflecta faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora . Aceste documente vor fi prezentate doar de catre operatorii economici clasati pe primele 3 locuri ca urmare a intocmirii clasamentului rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut".

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor (lider, asociat, tert sustinator) clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOperatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiOperatorii economici ( producatori/distribuitori ai producatorilor ) vor face dovada implementarii unui standard emis de organisme de control al calitatii ISO 13485 sau echivalent in activitatea de productie a materialelor sanitare/dispozitivelor medicale.

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitateOperatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca produsele ofertate respecta cerintele minimale ale caietului de sarcini.

Loturile: 1,2Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOperatorii economici vor face dovada implementarii unui standard privind managementul calitatii conform ISO 9001:2015 sau echivalent in activitatea de furnizare materiale sanitare/dispozitive medicale.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici(lider asociat,tert sustinator)participantii la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificat/document emis sau contrasemnat de catre beneficiar care sa confirme prestarea de servicii similare si furnizarea de produse similare,prin cel putin un contract de furnizare din ultimii 3 ani calendaristici.

Ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criterului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte in sutinerea acestei cerintei in xerocopie certificata cu originalul certificate/ documente emise de organisme de control al calitatii acreditate sau alte probe/dovezi.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici ( lider, asociat, tert sustinator ) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situariei lor. Se vor prezenta descrieri, fotografii, esantioane cu bunurile ofertate insotite de certificate de autenticitate. In cazul in care ambalajul esantioanelor este defacut autoritatea contractanta va suporta costul acestora.

Ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire,pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte in sustinerea acestei cerinte in xerocopie certificata cu originalul un certificat emis de organism de certificare acreditate sau alte probe/dovezi.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 14/12/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii

economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro. Documentul DUAE este disponibil în

format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia

informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare,

operatorul economic VA PRECIZA IN OFERTA DEPUSA acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara

considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea

acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si

proprietatea intelectuala. Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul cadru doar cu operatorii ecomomici situati pe

locul I,II, III,dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: 1.In cazul in care comisia constata ca au fost

depuse/introduse in SICAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1, autoritatea contractanta va

transmite prin SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar

operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3

ofertanti care au pretul cel mai scazut. 2.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi

egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SICAP, a unei noi propuneri

financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat

ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul

I. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin va

influenta clasamentul locurilor superioare, aceast nu va fi luata în considerare, pastrânduse oferta initiala depusa in SICAP, la procedura.

3.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III,

modul de departajare a acestora se va face conform art. 139, alin. (3) din HG 395 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare, prin

solicitarea in SICAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor

folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu

fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I respectiv II. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP

ca urmare a solicitarii autoritatii contractante va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se

oferta initiala depusa in SICAP, la procedura. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea

transmisa de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe

locul I pana cand acesta isi declara incapacitatea de a mai presta serviciile sau se reziliaza acordul cadru cu acesta. In aceasta situatie

autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasta pe locul II sau III daca cel clasat pe locul II refuza

semnarea contractului subsecvent.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea

standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de

fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 014461
Țară: România
E-mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Adresă: Strada:Calea Floreasca, nr. 8, Sector: 1, Judet: Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 014461
Țară: România
E-mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Telefon: +40 215992283
Fax: +40 218900745
Adresă internet: www.urgentafloresca.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/05/2022