Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin, pozostających w zarządzaniu ZDiM Published by Tenders Electronic Daily

Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin, pozostających w zarządzaniu ZDiM

There are changes or additional information to this announcement. Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin, pozostających w zarządzaniu ZDiM (13.05.2022 20:37)

Application deadline

26.05.2022, 10:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Bridge and tunnel operation services
  63712300-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin
Poland
Tel.: +48 814665710
Fax: +48 814665701
E-Mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Website: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

assignment

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin, pozostających w zarządzaniu ZDiM”Zakres zamówienia obejmuje wszelkie prace związane z wykonywaniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich oraz sprawność i bezpieczeństwo niezależnie od warunków klimatycznych i atmosferycznych.
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin, pozostających w zarządzaniu ZDiM”Zakres zamówienia obejmuje wszelkie prace związane z wykonywaniem robót konserwacyjnych,...
Show more

Description of procurement /scope of services

Zakres zamówienia obejmuje wszelkie prace związane z wykonywaniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich oraz sprawność i bezpieczeństwo niezależnie od warunków klimatycznych i atmosferycznych, do których zalicza się:1. bieżące utrzymanie na dojazdach i dojściach do obiektów,2. bieżące utrzymanie korpusu drogowego na dojazdach i dojściach do obiektów,3. utrzymanie czystości konstrukcji mostowych,4. ochrona obiektów mostowych w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, przeciwlodowej oraz przeciwpowodziowej,5. likwidacja skutków nagłych zdarzeń wywołanych ruchem pojazdów,6. antykorozyjną ochronę konstrukcji mostowych,7. pozostałe prace związane z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, w tym o charakterze zabezpieczającym wynikających z dewastacji i kradzieży, a także wykonywanie prac awaryjnych,8. prowadzenie magazynu materiałów odzyskowych i rozbiórkowych,9. przeprowadzanie przejazdów patrolowych drogowych obiektów komunikacyjnych obejmujących lustrację z poziomu jezdni widocznych elementów konstrukcji i wyposażenia oraz otoczenia obiektu, przekazanie informacji w formie telefonicznej lub pisemnej notatki, 10. udostępnienie samochodu dla potrzeb patrolowania drogowych obiektów inżynierskich przez Zamawiającego,11. realizacji innych działań w celu zabezpieczenia zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, a także prac zapobiegających przyspieszonej degradacji obiektów inżynierskich spowodowanej awariami urządzeń zlokalizowanych w tych obiektach, nieprzewidzianymi skutkami wpływów atmosferycznych, wystąpieniem obciążeń ponadnormatywnych, wystąpieniem nietypowych zdarzeń, a także kradzieży i dewastacji.
Zakres zamówienia obejmuje wszelkie prace związane z wykonywaniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogowych...
Show more

Others CPV Codes
 • Erection of road-barriers
  45233280-5
 • Application work of anti-corrosive coatings
  45442200-9
 • Cleaning services
  90910000-9
Project adress

Lublin

Polska-Lublin: Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli

2022/S 084-225745

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Krochmalna 13j
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Charachajczuk
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Tel.: +48 814665710
Faks: +48 814665701
Adresy internetowe:
Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Krochmalna 13i
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Ścibiorski
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Tel.: +48 814665780
Adresy internetowe:
Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zdmlublin.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin, pozostających w zarządzaniu ZDiM

Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.16.2022
II.1.2)Główny kod CPV
63712300 Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin, pozostających w zarządzaniu ZDiM”

Zakres zamówienia obejmuje wszelkie prace związane z wykonywaniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich oraz sprawność i bezpieczeństwo niezależnie od warunków klimatycznych i atmosferycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233280 Wznoszenie barier drogowych
45442200 Nakładanie powłok antykorozyjnych
90910000 Usługi sprzątania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wszelkie prace związane z wykonywaniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich oraz sprawność i bezpieczeństwo niezależnie od warunków klimatycznych i atmosferycznych, do których zalicza się:

1. bieżące utrzymanie na dojazdach i dojściach do obiektów,

2. bieżące utrzymanie korpusu drogowego na dojazdach i dojściach do obiektów,

3. utrzymanie czystości konstrukcji mostowych,

4. ochrona obiektów mostowych w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, przeciwlodowej oraz przeciwpowodziowej,

5. likwidacja skutków nagłych zdarzeń wywołanych ruchem pojazdów,

6. antykorozyjną ochronę konstrukcji mostowych,

7. pozostałe prace związane z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, w tym o charakterze zabezpieczającym wynikających z dewastacji i kradzieży, a także wykonywanie prac awaryjnych,

8. prowadzenie magazynu materiałów odzyskowych i rozbiórkowych,

9. przeprowadzanie przejazdów patrolowych drogowych obiektów komunikacyjnych obejmujących lustrację z poziomu jezdni widocznych elementów konstrukcji i wyposażenia oraz otoczenia obiektu, przekazanie informacji w formie telefonicznej lub pisemnej notatki,

10. udostępnienie samochodu dla potrzeb patrolowania drogowych obiektów inżynierskich przez Zamawiającego,

11. realizacji innych działań w celu zabezpieczenia zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, a także prac zapobiegających przyspieszonej degradacji obiektów inżynierskich spowodowanej awariami urządzeń zlokalizowanych w tych obiektach, nieprzewidzianymi skutkami wpływów atmosferycznych, wystąpieniem obciążeń ponadnormatywnych, wystąpieniem nietypowych zdarzeń, a także kradzieży i dewastacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia: 4 lata od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia umowy przed 25.08.2022 r. - termin wykonania zamówienia – od dnia 25.08.2022 r.

2. Zgodnie z art.257 ustawy Prawo publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego wykonawca winien złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:

1.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

1.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2) warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem zapisów pkt 7.1.

5. Uprawnienia, o których mowa w pkt 6.2., powinny być wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane albo albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

6. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:

7.1. wykonanie lub wykonywania usług z zakresu utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, o łącznej wartości prac nie mniejszej niż 1 500 000,00zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

7.2. dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej – min. 1 osoba.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

7.3. dysponowania narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego tj. miejscem, w którym możliwe jest zorganizowanie magazynu materiałów odzyskowych i rozbiórkowych o powierzchni minimum 50m2.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13 j, POLSKA, pok. 9 (I piętro) za pośrednictwem platformy: https://zdmlublin.eb2b.com.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Zamawiający przewiduje umowy 4-letnie na powyższy zakres.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art.108 ust..1, art.109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”, na czas trwania tych okoliczności, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w §2 ust.1 pkt 1 lit a,b, pkt 2, 4, 5, 6, pkt 7 lit. a-e Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 30.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w §4 ww. Rozporządzenia.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobligowany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w w §2 ust.1 pkt 1 lit a,b, pkt 4, 5, 6, pkt 7 lit. a-e rozporządzenia, o którym mowa w pkt 5, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Zapisy pkt 6 stosuje się odpowiednio.

7.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

8.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art.139 ust.1 ustawy Pzp.

9.Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100).

10. Oferty należy składać w postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem platformy: https://zdmlublin.eb2b.com.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z pkt 19 SWZ:

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

19.3. Odwołanie przysługuje na:

19.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

19.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

19.4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej, wymaga opatrzenia podpisem zaufanym. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a odwołanie w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”.

19.6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7. Odwołanie wnosi się w terminie:

19.7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

19.7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 19.7.1.

19.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.7. i 19.8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.10 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 20-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2022