Meubilair

Application deadline

24.05.2022, 14:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Furniture
  39100000-3
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Open Universiteit
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
Netherlands
Tel.: +31 455762971
E-Mail: aanbestedingen@ou.nl
Website: http://www.ou.nl

assignment

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met een (1) opdrachtnemer voor het leveren van meubilair ten behoeve van de OU, conform het gestelde in dit hoofdstuk. Met de geselecteerde opdrachtnemer wil de OU een overeenkomst aangaan met een looptijd van twee (2) jaren en zal ingaan per 1 no-vember 2022. De OU heeft de mogelijkheid deze overeenkomst twee (2) keer met een (1) optiejaar te verlengen.
Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met een (1) opdrachtnemer voor het leveren van meubilair ten behoeve van de OU, conform het gestelde in dit hoofdstuk. Met de geselecteerde opdrachtnemer wil de OU een overeenkomst aangaan met een looptijd van twee (2) jaren en zal...
Show more

Description of procurement /scope of services

De OU heeft de afgelopen jaren jaarlijks circa € 80.000,- (exclusief BTW) aan de aanschaf van meubilair uitgegeven. Naar verwachting zal de OU de komende vier jaar € 450.000,- (exclusief BTW) uitgeven aan meubilair.

Others CPV Codes
 • Office furniture
  39130000-2
 • Conference-room furniture
  39153000-9
 • Lounge and reception-area furniture
  39156000-0
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Heerlen: Meubilair

2022/S 073-194797

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Open Universiteit
Nationaal identificatienummer: 331569381
Postadres: Valkenburgerweg 177
Plaats: Heerlen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6419 AT
Land: Nederland
Contactpersoon: Ruben Obsteter
E-mail: aanbestedingen@ou.nl
Telefoon: +31 455762971
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ou.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/787e626cf1fd06ef5968116e0cd6a944
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Open Universiteit
Plaats: Heerlen
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@ou.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/787e626cf1fd06ef5968116e0cd6a944
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Tenderned
Plaats: Europa
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@ou.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meubilair

Referentienummer: U2022/2824
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met een (1) opdrachtnemer voor het leveren van meubilair ten behoeve van de OU, conform het gestelde in dit hoofdstuk. Met de geselecteerde opdrachtnemer wil de OU een overeenkomst aangaan met een looptijd van twee (2) jaren en zal ingaan per 1 no-vember 2022. De OU heeft de mogelijkheid deze overeenkomst twee (2) keer met een (1) optiejaar te verlengen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39153000 Meubilair voor conferentiezaal
39156000 Meubilair voor hal en receptie
39130000 Kantoormeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De OU heeft de afgelopen jaren jaarlijks circa € 80.000,- (exclusief BTW) aan de aanschaf van meubilair uitgegeven. Naar verwachting zal de OU de komende vier jaar € 450.000,- (exclusief BTW) uitgeven aan meubilair.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De OU heeft de mogelijkheid deze overeenkomst twee (2) keer met een (1) optiejaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Geen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2022
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie aanbestedingsdocumenten tbv meer informatie tav factureren en betalen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Open Universiteit
Plaats: Heerlen
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@ou.nl
Internetadres: http://www.tenderned.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: R. Obsteter
Plaats: Heerlen
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@ou.nl
Internetadres: http://www.tenderned.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/04/2022