Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture) w ramach Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture) w ramach Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/46923286/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Audio-visual equipment
    32321200-1
Language

Polish

Contracting authority / owner

EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
ul. Targowa 1/3
90-022 Łódź
Poland
Tel.: +48 426006136
Fax: +48 426006102
E-Mail: zamowienia@ec1lodz.pl
Website: http://www.ec1lodz.pl

assignment

W ramach wykonywania zamówienia, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, biorąc pod uwagę wymogi dla przedmiotu zamówienia określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ lub OPZ – załącznik nr 1 do SWZ) oraz Projektowanymi postawieniami Umowy (PPU – załącznik nr 2 do SWZ), Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomienia Systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture), w ramach Centrum Komiksu i Narracji wraz z konieczną adaptacją pomieszczenia oraz przeprowadzeniem instruktażu dla pracowników w zakresie przedstawionym w SOPZ.
W ramach wykonywania zamówienia, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, biorąc pod uwagę wymogi dla przedmiotu zamówienia określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ lub OPZ – załącznik nr 1 do SWZ) oraz Projektowanymi postawieniami Umowy (PPU – załącznik...
Show more

Polska-Łódź: Urządzenia audiowizualne

2022/S 085-229854

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 070-183026)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Targowa 1/3
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-022
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Kwiatkowski
E-mail: zamowienia@ec1lodz.pl
Tel.: +48 426006136
Faks: +48 426006102
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ec1lodz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture) w ramach Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej

Numer referencyjny: 241/CKNI/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

W ramach wykonywania zamówienia, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, biorąc pod uwagę wymogi dla przedmiotu zamówienia określone

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ lub OPZ – załącznik nr 1 do SWZ) oraz Projektowanymi postawieniami Umowy (PPU – załącznik nr 2 do SWZ), Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomienia Systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture), w ramach Centrum Komiksu i Narracji wraz z konieczną adaptacją pomieszczenia oraz przeprowadzeniem instruktażu dla pracowników w zakresie przedstawionym w SOPZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 070-183026

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:10
Powinno być:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:10
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z wejściem w życie w dniu 16.04.2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835), w przedmiotowym postępowaniu obowiązują dodatkowe podstawy wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1-3.