Zabezpečenie servisu technologickej infraštruktúry národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív Published by Tenders Electronic Daily

Zabezpečenie servisu technologickej infraštruktúry národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív

Application deadline

11.05.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Maintenance and repair of information technology equipment
    50312600-1
Language

Slovak

Contracting authority / owner

Slovenská národná knižnica
nám. J.C.Hronského 1
03601 Martin
Slovakia
Tel.: +421 432451288
E-Mail: lubos.ranto@snk.sk
Website: https://www.snk.sk

assignment

Predmetom zákazky je zabezpečenie servisu pre IT infraštruktúru v prostredí SNK pre plynulý chod digitalizácie a s ňou súvisiacich aktivít, aplikácií a systémov. Predmet zákazky zahŕňa aj vstupnú prehliadku, ktorá je potrebná na zabezpečenie kontroly stavu a výmeny pokazených komponentov, aktualizáciu SW, firmware a kontinuálneho pokračovania servisu v ďalších rokoch. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisu pre IT infraštruktúru v prostredí SNK pre plynulý chod digitalizácie a s ňou súvisiacich aktivít, aplikácií a systémov. Predmet zákazky zahŕňa aj vstupnú prehliadku, ktorá je potrebná na zabezpečenie kontroly stavu a výmeny pokazených komponentov,...
Show more

Description of procurement /scope of services

Predmetom zákazky je zabezpečenie servisu pre IT infraštruktúru v prostredí SNK pre plynulý chod digitalizácie a s ňou súvisiacich aktivít, aplikácií a systémov. Predmet zákazky zahŕňa aj vstupnú prehliadku, ktorá je potrebná na zabezpečenie kontroly stavu a výmeny pokazených komponentov, aktualizáciu SW, firmware a kontinuálneho pokračovania servisu v ďalších rokoch. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisu pre IT infraštruktúru v prostredí SNK pre plynulý chod digitalizácie a s ňou súvisiacich aktivít, aplikácií a systémov. Predmet zákazky zahŕňa aj vstupnú prehliadku, ktorá je potrebná na zabezpečenie kontroly stavu a výmeny pokazených komponentov,...
Show more

Others CPV Codes
  • System and support services
    72250000-2
Project adress

Region (NUTS code): SK SLOVENSKO
Budova Konzervačného a digitalizačného centra Slovenskej národnej knižnice, Francúzskych partizánov 2499, 038 61 Vrútky a sídelná budova SNK, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin.

Slovensko-Martin: Údržba a opravy zariadení informačných technológií

2022/S 066-174647

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská národná knižnica
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36138517
Poštová adresa: nám. J.C.Hronského 1
Mesto/obec: Martin
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 03601
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Ranto
E-mail: lubos.ranto@snk.sk
Telefón: +421 432451288
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.snk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3679
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/438137
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/438137
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie servisu technologickej infraštruktúry národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív

Referenčné číslo: 202203
II.1.2)Hlavný kód CPV
50312600 Údržba a opravy zariadení informačných technológií
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie servisu pre IT infraštruktúru v prostredí SNK pre plynulý chod digitalizácie a s ňou súvisiacich aktivít, aplikácií a systémov. Predmet zákazky zahŕňa aj vstupnú prehliadku, ktorá je potrebná na zabezpečenie kontroly stavu a výmeny pokazených komponentov, aktualizáciu SW, firmware a kontinuálneho pokračovania servisu v ďalších rokoch. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 506 123.84 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Budova Konzervačného a digitalizačného centra Slovenskej národnej knižnice, Francúzskych partizánov 2499, 038 61 Vrútky a sídelná budova SNK, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zabezpečenie servisu pre IT infraštruktúru v prostredí SNK pre plynulý chod digitalizácie a s ňou súvisiacich aktivít, aplikácií a systémov. Predmet zákazky zahŕňa aj vstupnú prehliadku, ktorá je potrebná na zabezpečenie kontroly stavu a výmeny pokazených komponentov, aktualizáciu SW, firmware a kontinuálneho pokračovania servisu v ďalších rokoch. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 506 123.84 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/06/2022
Koniec: 31/12/2025
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až h) ZVO.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode:

-a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

-b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

-c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

-d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

-e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

-f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 ZVO.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať dočasne predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 11/05/2022
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/05/2022
Miestny čas: 09:15
Miesto:

Sídelná budova SNK, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že každý zúčastnený uchádzač na otváraní ponúk bude musieť dodržať prísne hygienické opatrenia (rúško, rukavice na ruky, dezinfekcia rúk).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/03/2022