ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ 2022-2023 445.904,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%) Published by Tenders Electronic Daily

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ 2022-2023 445.904,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

Application deadline

09.05.2022, 15:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Sports facilities operation services
    92610000-0
Language

Greek

Contracting authority / owner

Οργανισμός Πολιτισμού , Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων
Ακαδημίας 50
10679 Αθήνα
Greece
Tel.: +30 2105284848
Fax: +30 2105284893
E-Mail: p.delis@opanda.gr
Website: http://opanda.gr

assignment

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ 2022-2023 445.904,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

Description of procurement /scope of services

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ 2022-2023 445.904,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

Project adress

ΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ (ΓΟΥΔΗ, ΣΕΡΑΦΕΙΟ , ΓΚΡΑΒΑΣ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

2022/S 065-170527

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Πολιτισμού , Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων
Ταχ. διεύθυνση: Ακαδημίας 50
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 10679
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗθΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: p.delis@opanda.gr
Τηλέφωνο: +30 2105284848
Φαξ: +30 2105284893
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://opanda.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ 2022-2023 445.904,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
92610000 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ 2022-2023 445.904,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 359 600.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ (ΓΟΥΔΗ, ΣΕΡΑΦΕΙΟ , ΓΚΡΑΒΑΣ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ 2022-2023 445.904,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 730
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6.2.2 ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 222.952,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%) ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1.2 ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/05/2022
Τοπική ώρα: 15:30
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/05/2022
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ )

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/03/2022