Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Application deadline

16.05.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Parts and accessories for vehicles and their engines
  34300000-0
Language

Polish

Contracting authority / owner

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
20–019 Lublin
Poland
Tel.: +48 478115415
Fax: +48 478111534
E-Mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl
Website: https://lubelska.policja.gov.pl/

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzach cenowych stanowiących załączniki od nr 1.1 do nr 1.5 do SWZ, oraz we wzorze umowy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.2. Zakres zamówienia...
Show more

Lots 1

Job / name

Części zamienne do pojazdów służbowych marki Hyundai

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik od nr 1.1 do SWZ, oraz we wzorze umowy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.2. Zakres zamówienia...
Show more

Others CPV Codes
 • Parts and accessories for vehicles and their engines
  34300000-0
Project adress

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

Lots 2

Job / name

Części zamienne do pojazdów służbowych marki Kia

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik od nr 1.2 do SWZ, oraz we wzorze umowy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.2. Zakres zamówienia...
Show more

Others CPV Codes
 • Parts and accessories for vehicles and their engines
  34300000-0
Project adress

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

Lots 3

Job / name

Części zamienne do pojazdów służbowych marki Nissan

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik od nr 1.3 do SWZ, oraz we wzorze umowy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.2. Zakres zamówienia...
Show more

Others CPV Codes
 • Parts and accessories for vehicles and their engines
  34300000-0
Project adress

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

Lots 4

Job / name

Części zamienne do pojazdów służbowych marki Opel

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik od nr 1.4 do SWZ, oraz we wzorze umowy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.2. Zakres zamówienia...
Show more

Others CPV Codes
 • Parts and accessories for vehicles and their engines
  34300000-0
Project adress

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

Lots 5

Job / name

Części zamienne do pojazdów służbowych marki VW

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik od nr 1.5 do SWZ, oraz we wzorze umowy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.2. Zakres zamówienia...
Show more

Others CPV Codes
 • Parts and accessories for vehicles and their engines
  34300000-0
Project adress

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

Polska-Lublin: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2022/S 075-199593

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7120104697
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 73
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20–019
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Markiewicz
E-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl
Tel.: +48 478115415
Faks: +48 478111534
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lubelska.policja.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Numer referencyjny: 32/2.2.3/22/SZP/D
II.1.2)Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzach cenowych stanowiących załączniki od nr 1.1 do nr 1.5 do SWZ, oraz we wzorze umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 224 676.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części zamienne do pojazdów służbowych marki Hyundai

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik od nr 1.1 do SWZ, oraz we wzorze umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oryginalność części zamiennych / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na przebieg / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: okres uwzględnienia reklamacji / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość rabatu / Waga: 2
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 140 228.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia - 24 miesiące od daty zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia umowy o kolejnych 6 miesięcy w przypadku, gdy w określonym terminie nie zostanie w pełni wykorzystana kwota umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części zamienne do pojazdów służbowych marki Kia

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik od nr 1.2 do SWZ, oraz we wzorze umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oryginalność części zamiennych / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na przebieg / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: okres uwzględnienia reklamacji / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość rabatu / Waga: 2
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 291 069.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia - 24 miesiące od daty zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia umowy o kolejnych 6 miesięcy w przypadku, gdy w określonym terminie nie zostanie w pełni wykorzystana kwota umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części zamienne do pojazdów służbowych marki Nissan

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik od nr 1.3 do SWZ, oraz we wzorze umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oryginalność części zamiennych / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na przebieg / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: okres uwzględnienia reklamacji / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość rabatu / Waga: 2
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 147 120.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia - 24 miesiące od daty zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia umowy o kolejnych 6 miesięcy w przypadku, gdy w określonym terminie nie zostanie w pełni wykorzystana kwota umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części zamienne do pojazdów służbowych marki Opel

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik od nr 1.4 do SWZ, oraz we wzorze umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oryginalność części zamiennych / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na przebieg / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: okres uwzględnienia reklamacji / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość rabatu / Waga: 2
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 322 619.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia - 24 miesiące od daty zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia umowy o kolejnych 6 miesięcy w przypadku, gdy w określonym terminie nie zostanie w pełni wykorzystana kwota umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części zamienne do pojazdów służbowych marki VW

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych, zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, o dobrej (gwarantowanej) jakości.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik od nr 1.5 do SWZ, oraz we wzorze umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oryginalność części zamiennych / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na przebieg / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: okres uwzględnienia reklamacji / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość rabatu / Waga: 2
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 323 640.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia - 24 miesiące od daty zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia umowy o kolejnych 6 miesięcy w przypadku, gdy w określonym terminie nie zostanie w pełni wykorzystana kwota umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ) dostaw części zamiennych do pojazdów silnikowych o wartości co najmniej:

- dla pakietu nr 1 – 85 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy zł);

- dla pakietu nr 2 – 175 000,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy zł);

- dla pakietu nr 3 – 90 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł);

- dla pakietu nr 4 – 195 000,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł);

- dla pakietu nr 5 – 195 000,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł);

Ww. wartości dla każdego pakietu muszą wynikać z nie więcej niż 2 zrealizowanych umów (zamówień/dostaw) w zakresie ww. dostaw.

W przypadku złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na więcej niż jeden pakiet, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem

w realizacji dostaw na pakiet o najwyższej wartości.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

2. We wzorze umowy Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy, w szczególności w przypadkach określonych w § 1 oraz w § 7 wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, 20 – 019 Lublin, ul. Narutowicza 73,Sekcja Zamówień Publicznych pok. nr 18.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert przez Zamawiającego następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu. Osobami uprawnionymi do obecności podczas czynności otwarcia ofert są członkowie komisji przetargowej. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Czas składania ofert określony w pkt IV.2.2 został wyznaczony na godz.11.00.00 (godz.11 min. 00 sek. 00).

3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.108 ustawy Pzp. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7, 8, 10 ustawy. Szczegółowe regulacje dotyczące wykluczenia Wykonawców opisane zostały w rozdz. IX SWZ.

5. Wymagania dotyczące wadium opisane zostały w rozdziale XII SWZ.

6. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane zostały w rozdziale XIII SWZ.

7. Informacje na temat RODO zawarte zostały w rozdz. XXVI SWZ, w szczególności dotyczą one:

— - Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie,

z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. 47 811 57 37;

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie: e-mail:iod.kwp@lu.policja.gov.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych, elektrycznych samochodów osobowych, w wersji oznakowanej, ze stacjami do ładowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie”- nr referencyjny 16/2.2.1/22/SZP/D;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (...).

8. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Szczegółowe informacje nt. przedmiotowych środków dowodowych zawarte są w rozdziale VII SWZ.

9. Identyfikator postępowania nadany przez miniPortal, którym powinni posługiwać się Wykonawcy w celu prawidłowego złożenia oferty: 44bba332-becf-430b-8fd2-0093f72c6d48

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej wnosi się zgodnie z zapisami zawartymi w dziale IX Środki ochrony prawnej, ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.). W dziale tym określone zostały szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych

i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa

w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2022