Managed Service Provider gemeente Vlissingen en gemeente Middelburg Published by Tenders Electronic Daily

Managed Service Provider gemeente Vlissingen en gemeente Middelburg

Application deadline

13.06.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Recruitment services
    79600000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Middelburg
Kanaalweg 3
4337PA MIDDELBURG
Netherlands
Tel.: +31 140118
E-Mail: info@middelburg.nl
Website: http://www.middelburg.nl

assignment

De gemeenten Middelburg en Vlissingen zijn voornemens een raamovereenkomst aan te gaan voor de flexibele inhuur van extern personeel vanaf schaal 9 (cao gemeenten) via één Managed Service Provider.

Description of procurement /scope of services

maximaal 54.000.000,- euro.

Project adress

Region (NUTS code): NL342 Overig Zeeland
Gemeente Vlissingen en gemeente Middelburg

Nederland-Middelburg: Recruteringsdiensten

2022/S 082-221395

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Middelburg
Nationaal identificatienummer: 53489385
Postadres: Kanaalweg 3
Plaats: MIDDELBURG
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4337PA
Land: Nederland
Contactpersoon: Harm ten Klooster
E-mail: info@middelburg.nl
Telefoon: +31 140118
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.middelburg.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Vlissingen
Nationaal identificatienummer: 57639693
Postadres: Paul Krugerstraat 1
Plaats: Vlissingen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4382 MA
Land: Nederland
E-mail: tvleugel@vlissingen.nl
Telefoon: +31 621287231
Fax: +31 118410218
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vlissingen.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.vlissingen.nl/ondernemer/overig-ondernemer/inkoop-en-aanbesteding.html
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/972362e29df0290d8ad92ef3f5c655bc
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/972362e29df0290d8ad92ef3f5c655bc
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Managed Service Provider gemeente Vlissingen en gemeente Middelburg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79600000 Recruteringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten Middelburg en Vlissingen zijn voornemens een raamovereenkomst aan te gaan voor de flexibele inhuur van extern personeel vanaf schaal 9 (cao gemeenten) via één Managed Service Provider.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL342 Overig Zeeland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Vlissingen en gemeente Middelburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

maximaal 54.000.000,- euro.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit werving / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Opdrachtgeverschap / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Werkgeverschap / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Inhuurportal / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeen te komen raamovereenkomst heeft een vaste looptijd van vier jaar met optie tot verlenging van twee x twee jaar. De maximale looptijd van de overeenkomst bedraagt acht jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

n.v.t.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De gemeenten zien de MSP als strategisch partner met wie zij gedurende een lange periode een intensieve samenwerking aangaan. Dit vergt van alle partijen een aanzienlijke investering. Onder meer in het leren kennen van elkaars organisatie, het ontwikkelen van een optimaal passend aanbod van kandidaten en het afstemmen van procedures.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postadres: Postbus 8727
Plaats: Breda
Postcode: 4820 BA
Land: Nederland
E-mail: dagvaardingen.breda.rb-zwb@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611545
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2022