Echipamente pentru LABORATOR 15 - Laborator aer/atmosfera (LA) – NAVĂ în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065 Published by Tenders Electronic Daily

Echipamente pentru LABORATOR 15 - Laborator aer/atmosfera (LA) – NAVĂ în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065

Application deadline

09.05.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Spectrum analyser
  38433300-2
Language

Romanian

Contracting authority / owner

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Strada: Domnească nr. 47
800008 Galati
Romania
Tel.: +40 236419177
Fax: +40 236419177
E-Mail: marian.danaila@ugal.ro
Website: http://www.ugal.ro

assignment

Achizitia de Echipamente pentru LABORATOR 15 - Laborator aer/atmosfera (LA) – NAVĂ în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065, conform specificatiilor din caietul de sarcini. Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor: 20 zile.Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare: a 11- a zi înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor.Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții suspensive, ce va opera pentru o perioada de maxim 4 luni de la data limită a depunerii ofertei:Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării în cadrul Proiectului REXDAN, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, si cu respectarea dispozitiilor Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care, indiferent de motive, obținerea finanțării în cadrul Proiectului REXDAN, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020 nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.Ofertanții din cadrul acestei proceduri înteleg că Autoritatea Contractantă și/sau ME nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractanta și/sau ME au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu.Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.
Achizitia de Echipamente pentru LABORATOR 15 - Laborator aer/atmosfera (LA) – NAVĂ în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065, conform specificatiilor din caietul de sarcini....
Show more

Lots 1

Job / name

Analizor portabil poluare aer (Ozon)

Description of procurement /scope of services

Achizitia publică de furnizare Analizor portabil poluare aer (Ozon), conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Others CPV Codes
 • Gas-analysis apparatus
  38432100-3
Project adress

Region (NUTS code): RO224 Galaţi
Centrul de cercetare fix al infrastructurii de cercetare REXDAN din str. George Coșbuc nr. 98, Galati

Lots 2

Job / name

Camera UV de gaze (SO2)

Description of procurement /scope of services

Achizitia publică de furnizare Camera UV de gaze (SO2), conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Others CPV Codes
 • Pollution-monitoring devices
  38344000-8
Project adress

Region (NUTS code): RO224 Galaţi
Centrul de cercetare fix al infrastructurii de cercetare REXDAN din str. George Coșbuc nr. 98, Galati

Lots 3

Job / name

Spectrometru FTIR

Description of procurement /scope of services

Achizitia publică de furnizare Spectrometru FTIR, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Others CPV Codes
 • Spectrum analyser
  38433300-2
Project adress

Region (NUTS code): RO224 Galaţi
Centrul de cercetare fix al infrastructurii de cercetare REXDAN din str. George Coșbuc nr. 98, Galati

România-Galați: Analizoare de spectru

2022/S 067-176624

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Număr naţional de înregistrare: 3127522
Adresă: Strada: Domnească nr. 47
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800008
Țară: România
Persoană de contact: MARIAN DANAILA
E-mail: marian.danaila@ugal.ro
Telefon: +40 236419177
Fax: +40 236419177
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.ugal.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139963
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente pentru LABORATOR 15 - Laborator aer/atmosfera (LA) – NAVĂ în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065

Număr de referinţă: 3127522/2022/19.1, 19.2, 19.6/127065
II.1.2)Cod CPV principal
38433300 Analizoare de spectru
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de Echipamente pentru LABORATOR 15 - Laborator aer/atmosfera (LA) – NAVĂ în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare: a 11- a zi înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții suspensive, ce va opera pentru o perioada de maxim 4 luni de la data limită a depunerii ofertei:

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării în cadrul Proiectului REXDAN, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, si cu respectarea dispozitiilor Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care, indiferent de motive, obținerea finanțării în cadrul Proiectului REXDAN, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020 nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înteleg că Autoritatea Contractantă și/sau ME nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractanta și/sau ME au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 782 557.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertele se pot depune pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor portabil poluare aer (Ozon)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38432100 Analizoare de gaz
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Centrul de cercetare fix al infrastructurii de cercetare REXDAN din str. George Coșbuc nr. 98, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia publică de furnizare Analizor portabil poluare aer (Ozon), conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 35 282.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 9
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Camera UV de gaze (SO2)

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38344000 Aparate de monitorizare a gradului de poluare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Centrul de cercetare fix al infrastructurii de cercetare REXDAN din str. George Coșbuc nr. 98, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia publică de furnizare Camera UV de gaze (SO2), conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 196 049.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 9
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Spectrometru FTIR

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38433300 Analizoare de spectru
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Centrul de cercetare fix al infrastructurii de cercetare REXDAN din str. George Coșbuc nr. 98, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia publică de furnizare Spectrometru FTIR, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 551 226.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 9
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa nr. 1:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile de excludere menționate la art. 59-60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii/entităţii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), pentru sediul principal, valabile la momentul prezentării, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat, datorate;

- cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în ţara de origine sau ţara în care este stabilit ofertantul/ terţul susţinător/ subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe proprie răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Informatii despre conducerea executiva:

Prof. univ. dr. ing. Puiu - Lucian GEORGESCU - Rector

Prof. univ. dr. Nicoleta BĂRBUȚĂ - MIȘU - PRORECTOR responsabil cu managementul financiar și strategiile administrative

Prof. dr. ing. Elena MEREUȚĂ - PRORECTOR responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius STANCIU - PRORECTOR responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și parteneriatul cu mediul economico-social

Conf. dr. ing. Ciprian VLAD - PRORECTOR responsabil cu strategiile universitare și parteneriatul cu studenții

Asist. univ. dr. Alexandru NECHIFOR - PRORECTOR responsabil cu strategiile si relatiile institutionale

Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU - Director C.S.U.D.

Informatii despre persoanele care semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:

Ing. Romeu HORGHIDAN - Director Direcția Generală Administrativă

Ec. Maricica FELEA - Director Interimar - Directia Economica

Dragoş Alexandru OPREANU - Director, Direcția Juridică și Resurse Umane

Prof. univ. dr. habil. Cătălina ITICESCU - Profesor în cadrul Facultății de Științe și Mediu

Ec. Marian DĂNĂILĂ - Director Interimar Direcția Achiziții Publice și Monitorizare Contracte

Mariana BĂLBĂRĂU - Sef Serviciu Interimar - Serviciul Financiar

Neculai SAVA - Administrator financiar

Margareta DĂNĂILĂ - Administrator financiar

Laura Luminița BUCUR - Administrator financiar

Aurelia-Daniela MODIGA - Sef Serviciu Interimar - Serviciul Contabilitate

Doina SABABEI - Administrator financiar

Oana CHICOȘ - Consilier juridic

Elena-Marinela OPREA - Consilier juridic

Andreea ALEXA - Consilier juridic

Informatii despre persoanele care fac parte din comisia de evaluare:

Dragoş Alexandru OPREANU – Director, Direcția Juridică și Resurse Umane

Ec. Marian DĂNĂILĂ – Director Interimar Direcția Achiziții Publice și Monitorizare Contracte

Ing. Virginia TĂCHIȚĂ - Administrator de patrimoniu

Ec. Daniela Mădălina STĂNCULEA - Administrator de patrimoniu

Dr. ing. Daniel-Eduard CONSTANTIN - Doctor Inginer în cadrul Facultății de Științe și Mediu

Lector dr. Adrian ROȘU - Lector în cadrul Facultății de Științe și Mediu

Lector dr. ing. Maxim ARSENI - Lector în cadrul Facultății de Științe și Mediu

Prof. dr. Mirela VOICULESCU - Profesor dr. în cadrul Facultății de Științe și Mediu

Cerința nr. 1:

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială cu informaţiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informaţii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorităţii/entităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării documentului.

In situaţia în care vor fi executate părţi din contract de către subcontractanţi, dovada înregistrării și corespondenţa activităţilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziţiei se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanţi, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei.

În cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, trebuie să fie însoţite de traducere autorizată în limba română. (semnătura și ștampila traducătorului autorizat va fi pe fiecare pagină). Înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului clasat pe primul loc, să prezinte pentru conformitate documentul în original/copie legalizată.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareSe va/vor preciza partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul va prezenta DUAE în care va include informatiile cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi indeplinita de acestia si exprimarea valorică si procentuala a acestor parti, la care se ataseaza Acordul de subcontractare. Proportia de subcontractare va fi declarata de catre fiecare subcontractant, dupa caz.Fiecare subcontractant va completa DUAE.Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantiinominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate.In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile desubcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.Informatii suplimentare privind subcontractantii se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/05/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 09/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/05/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul în care 2 sau mai multe oferte contin în cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, atunci, în vederea atribuirii contractului de achizitie publică, se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi, de documente care contin noi preturi.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire prin care se indică un anumit producător, o anumită origine, un anumit procedeu, mărci, licențe de fabricație, calificare profesională, brevete, tipuri, standarde naționale, standarde europene, origine sau o producție specifică, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicii solicitate și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „echivalent” în sensul prevederilor art.156 din Legea nr.98/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104642
Fax: +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

10 zile, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia Juridica și Resurse Umane a Universitatii
Adresă: Str. Domneasca nr. 47
Localitate: Galati
Cod poștal: 800008
Țară: România
Telefon: +40 336130123
Fax: +40 236419177
Adresă internet: www.ugal.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/03/2022