GŘ OL - OOP na ochranu dýchacích cest (DNS) Published by Tenders Electronic Daily

GŘ OL - OOP na ochranu dýchacích cest (DNS)

Application deadline

10.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Safety visors
    18142000-6
Language

Czech

Contracting authority / owner

Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a
14000 Praha
Czechia
Tel.: +420 244024981
E-Mail: rskopalik@grvs.justice.cz
Website: www.vscr.cz

assignment

Předmětem veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému (dále také „DNS“) je nákup prostředků na ochranu dýchacích cest, konkrétně filtračních polomasek (respirátorů) jakékoli třídy s výdechovým ventilem i bez, roušek a nano roušek (dále také „zboží“). Předmět veřejné zakázky, resp. technické parametry požadovaného zboží, bude blíže vymezen ve výzvách k podání nabídek po zavedení tohoto DNS. Technické parametry a skutečné množství poptávaného zboží, včetně frekvence nákupů budou vycházet z aktuálních potřeb zadavatele daných zejména opatřeními proti onemocnění COVID-19 a epidemiologické situaci v ČR.
Předmětem veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému (dále také „DNS“) je nákup prostředků na ochranu dýchacích cest, konkrétně filtračních polomasek (respirátorů) jakékoli třídy s výdechovým ventilem i bez, roušek a nano roušek (dále také „zboží“). Předmět...
Show more

Description of procurement /scope of services

Předmětem veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému (dále také „DNS“) je nákup prostředků na ochranu dýchacích cest, konkrétně filtračních polomasek (respirátorů) jakékoli třídy s výdechovým ventilem i bez, roušek a nano roušek (dále také „zboží“). Předmět veřejné zakázky, resp. technické parametry požadovaného zboží, bude blíže vymezen ve výzvách k podání nabídek po zavedení tohoto DNS. Technické parametry a skutečné množství poptávaného zboží, včetně frekvence nákupů budou vycházet z aktuálních potřeb zadavatele daných zejména opatřeními proti onemocnění COVID-19 a epidemiologické situaci v ČR.
Předmětem veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému (dále také „DNS“) je nákup prostředků na ochranu dýchacích cest, konkrétně filtračních polomasek (respirátorů) jakékoli třídy s výdechovým ventilem i bez, roušek a nano roušek (dále také „zboží“). Předmět...
Show more

Others CPV Codes
  • Safety visors
    18142000-6
Project adress

Region (NUTS code): CZ ČESKÁ REPUBLIKA

Česko-Praha: Ochranné obličejové masky

2022/S 070-183535

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Vězeňská služba České republiky
Národní identifikační číslo: 00212423
Poštovní adresa: Soudní 1672/1a
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 14000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Roman Skopalík
E-mail: rskopalik@grvs.justice.cz
Tel.: +420 244024981
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.vscr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/VSCR
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00007907
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/portal/mwclient/?zp=N006-22-V00007907
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

GŘ OL - OOP na ochranu dýchacích cest (DNS)

II.1.2)Hlavní kód CPV
18142000 Ochranné obličejové masky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému (dále také „DNS“) je nákup prostředků na ochranu dýchacích cest, konkrétně filtračních polomasek (respirátorů) jakékoli třídy s výdechovým ventilem i bez, roušek a nano roušek (dále také „zboží“). Předmět veřejné zakázky, resp. technické parametry požadovaného zboží, bude blíže vymezen ve výzvách k podání nabídek po zavedení tohoto DNS. Technické parametry a skutečné množství poptávaného zboží, včetně frekvence nákupů budou vycházet z aktuálních potřeb zadavatele daných zejména opatřeními proti onemocnění COVID-19 a epidemiologické situaci v ČR.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18142000 Ochranné obličejové masky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ Česko
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému (dále také „DNS“) je nákup prostředků na ochranu dýchacích cest, konkrétně filtračních polomasek (respirátorů) jakékoli třídy s výdechovým ventilem i bez, roušek a nano roušek (dále také „zboží“). Předmět veřejné zakázky, resp. technické parametry požadovaného zboží, bude blíže vymezen ve výzvách k podání nabídek po zavedení tohoto DNS. Technické parametry a skutečné množství poptávaného zboží, včetně frekvence nákupů budou vycházet z aktuálních potřeb zadavatele daných zejména opatřeními proti onemocnění COVID-19 a epidemiologické situaci v ČR.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 120
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá ve zřízení dynamického nákupního systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/05/2022
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/04/2022