Dostawa wkłuć centralnych Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa wkłuć centralnych

There are changes or additional information to this announcement. Dostawa wkłuć centralnych (13.05.2022 20:18)

Application deadline

23.05.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Medical consumables
  33140000-3
Language

Polish

Contracting authority / owner

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
M.C. Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
Poland
Tel.: +48 323733668
E-Mail: przetargi@sccs.pl
Website: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych materiałów w zakresie aseptyki szpitala szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i nr 7 do SWZ.Zamówienie jest podzielone na 10 Pakietów – każdy pakiet zawiera jeden rodzaj wkłuć.

Lots 1

Job / name

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE 6

Description of procurement /scope of services

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE, DLUGOŚĆ 6 cm

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 2

Job / name

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE 8

Description of procurement /scope of services

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE, DŁUGOŚC 8 cm

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 3

Job / name

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE 12-13

Description of procurement /scope of services

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE, DŁUGOŚĆ 12-13 cm

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 4

Job / name

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE

Description of procurement /scope of services

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE, DŁUGOŚĆ 8 cm

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 5

Job / name

CEWNIK ŻYLNY DZIECIĘCY TRZYKANAŁOWY

Description of procurement /scope of services

CEWNIK ŻYLNY DZIECIĘCY TRZYKANAŁOWY IMPREGNOWANY ANTYBIOTYKIEM (RIFAMPICIN I MICONALE)

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 6

Job / name

CEWNIK DOTĘTNICZY 4

Description of procurement /scope of services

CEWNIK DOTĘTNICZY 4 cm

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 7

Job / name

CEWNIK DOTĘTNICZY 10

Description of procurement /scope of services

CEWNIK DOTĘTNICZY 10 cm

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 8

Job / name

WKŁUCIE CENTRALNE 4 ŚWIATŁOWE

Description of procurement /scope of services

WKŁUCIE CENTRALNE 4 ŚWIATŁOWE ANTYBAKTERYJNE

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 9

Job / name

CEWNIK CZTERODROŻNY

Description of procurement /scope of services

CEWNIK CZTERODROŻNY

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Lots 10

Job / name

CEWNIK TRÓJDROŻNY

Description of procurement /scope of services

CEWNIK TRÓJDROŻNY

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Polska-Zabrze: Materiały medyczne

2022/S 080-214604

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Adres pocztowy: M.C. Skłodowskiej 9
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek
E-mail: przetargi@sccs.pl
Tel.: +48 323733668
Adresy internetowe:
Główny adres: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wkłuć centralnych

Numer referencyjny: 42/EZP/22
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych materiałów w zakresie aseptyki szpitala szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i nr 7 do SWZ.

Zamówienie jest podzielone na 10 Pakietów – każdy pakiet zawiera jeden rodzaj wkłuć.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE 6

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE, DLUGOŚĆ 6 cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE 8

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE, DŁUGOŚC 8 cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE 12-13

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE, DŁUGOŚĆ 12-13 cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

WKŁUCIE DLA DZIECI 3-ŚWIATŁOWE, DŁUGOŚĆ 8 cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CEWNIK ŻYLNY DZIECIĘCY TRZYKANAŁOWY

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

CEWNIK ŻYLNY DZIECIĘCY TRZYKANAŁOWY IMPREGNOWANY ANTYBIOTYKIEM (RIFAMPICIN I MICONALE)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CEWNIK DOTĘTNICZY 4

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

CEWNIK DOTĘTNICZY 4 cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CEWNIK DOTĘTNICZY 10

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

CEWNIK DOTĘTNICZY 10 cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

WKŁUCIE CENTRALNE 4 ŚWIATŁOWE

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

WKŁUCIE CENTRALNE 4 ŚWIATŁOWE ANTYBAKTERYJNE

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CEWNIK CZTERODROŻNY

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

CEWNIK CZTERODROŻNY

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CEWNIK TRÓJDROŻNY

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

CEWNIK TRÓJDROŻNY

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ);

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

4) Oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5) Oświadczenie zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ)

6) Oświadczenie zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ)

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego Rozdziału– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego Rozdziału– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury- wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

nie stawia się warunku

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

nie stawia się warunku

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zgodnie z załącznikiem towary odpowiadające wymogom stawianym w specyfikacji.

2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania towaru zgodnie z zamówieniem w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia w formie e-mail .

3. Faktura musi zawierać następujące elementy :

• numer serii,

• data ważności

• numer katalogowy ,

jeżeli faktura nie będzie zawierała, w/w elementów zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

4. Zamawiający wymaga przesyłania faktury oraz ich korekt w formie PDF drogą elektroniczną na adres: faktury.ez@sccs.pl.

5. Numer rachunku bankowego na który Zamawiający będzie dokonywał płatności za przedmiot umowy:: ……………………………………

§ 4

1. Dostawca sprzedaje a Zamawiający kupuje produkty posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP.

2. Towar dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach, z napisami oraz ulotką w języku polskim. Na opakowaniu musi być umieszczona nazwa, seria, data ważności oraz nazwa i adres wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowań niezgodnych z wymogami SWZ , oznaczonych niezgodnie z przepisami o wyrobach medycznych i nie posiadających ulotek w języku polskim.

4. Realizacja zamówienia obejmuje okres 24 m-cy od podpisania umowy z możliwością jednostronnego przez Zamawiającego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy o nie więcej niż 20% lub przedłużenia czasu trwania umowy nie więcej niż o 3 miesiące.

§ 5

1. Dostawa nastąpi do magazynu Zamawiającego.

2. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko.

3. Przyjęcie musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru którego dokona pracownik magazynu .

§ 6

Zapłata za otrzymany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu na konto Dostawcy do 60 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Dostawcy , dotyczy to należności głównych jak i odsetek.

§ 8

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% wartości brutto za przedmiot umowy wskazanej w § 1 ust. 3 jednak nie mniej niż 100 zł dziennie, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

b) w wysokości 10 % wartości brutto za przedmiot umowy wskazanej w § 1 ust. 3 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Naliczenie kar umownych nastąpi poprzez wystawienie i doręczenie Wykonawcy noty obciążeniowej.

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto za przedmiot umowy wskazanej w § 1 ust. 3.

§ 9

1. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

2. W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość . Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia towaru posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

§ 10

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

pozostałe zapisy w SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Wejście na platformę poprzez link: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na platformie https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/ i dokonywane jest przez Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:

1) Wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,

2) Wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ (Pakiet).

wadium wynosi

Pakiet nr 1 740,00 zł

Pakiet nr 2 550,00 zł

Pakiet nr 3 880,00 zł

Pakiet nr 4 660,00 zł

Pakiet nr 5 1 440,00 zł

Pakiet nr 6 160,00 zł

Pakiet nr 7 160,00 zł

Pakiet nr 8 2 100,00 zł

Pakiet nr 9 4 200,00 zł

Pakiet nr 10 2 800,00 zł

Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub w terminie 15 dni jeżeli informacja została przekazana w inny sposób

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2022