Dostawa materiałów do wykonania tramwajowej sieci trakcyjnej i materiałów kolejowych (5 części) Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa materiałów do wykonania tramwajowej sieci trakcyjnej i materiałów kolejowych (5 części)

Application deadline

07.06.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Electrical supplies and accessories
  31680000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
Poland
Tel.: +48 225326140
E-Mail: zampubl@tw.waw.pl
Website: www.tw.waw.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do wykonania tramwajowej sieci trakcyjnej i materiałów kolejowych (5 części),w tym:1. w części nr 1 – dostawa materiałów separacyjnych;2. w części nr 2 – dostawa osprzętu sieci trakcyjnej;3. w części nr 3 – dostawa materiałów do sieci trakcyjnej;4. w części nr 4 – dostawa materiałów kolejowych do sieci trakcyjnej;5. w części nr 5 – dostawa tyczek ze szkłolaminatu.Przedmiot zamówienia dla każdej części określono szczegółowo w rozdziale II SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do wykonania tramwajowej sieci trakcyjnej i materiałów kolejowych (5 części),w tym:1. w części nr 1 – dostawa materiałów separacyjnych;2. w części nr 2 – dostawa osprzętu sieci trakcyjnej;3. w części nr 3 – dostawa materiałów do sieci...
Show more

Lots 1

Job / name

Dostawa materiałów separacyjnych

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest dostawa materiałów separacyjnych, w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale II SWZ.

Others CPV Codes
 • Electrical supplies and accessories
  31680000-6
Project adress

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa.

Lots 2

Job / name

Dostawa osprzętu sieci trakcyjnej

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest dostawa osprzętu sieci trakcyjnej, w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale II SWZ.

Others CPV Codes
 • Parts of electricity distribution or control apparatus
  31230000-7
Project adress

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa.

Lots 3

Job / name

Dostawa materiałów do sieci trakcyjnej

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest dostawa materiałów do sieci trakcyjnej, w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale II SWZ.

Others CPV Codes
 • Parts of electricity distribution or control apparatus
  31230000-7
 • Electrical supplies and accessories
  31680000-6
 • Railway-track construction materials and supplies
  34946000-0
Project adress

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa.

Lots 4

Job / name

Dostawa materiałów kolejowych do sieci trakcyjnej

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia w części nr 4 jest dostawa materiałów kolejowych do sieci trakcyjnej, w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale II SWZ.

Others CPV Codes
 • Parts of electricity distribution or control apparatus
  31230000-7
 • Electrical supplies and accessories
  31680000-6
 • Railway-track construction materials and supplies
  34946000-0
Project adress

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa.

Lots 5

Job / name

Dostawa tyczek ze szkłolaminatu

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia w części nr 5 jest dostawa tyczek ze szkłolaminatu, w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale II SWZ.

Others CPV Codes
 • Railway-track construction materials and supplies
  34946000-0
Project adress

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa.

Polska-Warszawa: Elektryczne artykuły i akcesoria

2022/S 090-248865

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Siedmiogrodzka 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-232
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Krzyżanowska
E-mail: zampubl@tw.waw.pl
Tel.: +48 225326140
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: https://tw.ezamawiajacy.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tw.ezmamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów do wykonania tramwajowej sieci trakcyjnej i materiałów kolejowych (5 części)

Numer referencyjny: DWZ/16/2022
II.1.2)Główny kod CPV
31680000 Elektryczne artykuły i akcesoria
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do wykonania tramwajowej sieci trakcyjnej i materiałów kolejowych (5 części),

w tym:

1. w części nr 1 – dostawa materiałów separacyjnych;

2. w części nr 2 – dostawa osprzętu sieci trakcyjnej;

3. w części nr 3 – dostawa materiałów do sieci trakcyjnej;

4. w części nr 4 – dostawa materiałów kolejowych do sieci trakcyjnej;

5. w części nr 5 – dostawa tyczek ze szkłolaminatu.

Przedmiot zamówienia dla każdej części określono szczegółowo w rozdziale II SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 010 306.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów separacyjnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31680000 Elektryczne artykuły i akcesoria
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest dostawa materiałów separacyjnych, w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale II SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 372 888.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa osprzętu sieci trakcyjnej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31230000 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest dostawa osprzętu sieci trakcyjnej, w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale II SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 951 039.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów do sieci trakcyjnej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31230000 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31680000 Elektryczne artykuły i akcesoria
34946000 Kolejowe materiały konstrukcyjne i wyroby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest dostawa materiałów do sieci trakcyjnej, w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale II SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 139 494.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów kolejowych do sieci trakcyjnej

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31230000 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31680000 Elektryczne artykuły i akcesoria
34946000 Kolejowe materiały konstrukcyjne i wyroby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 4 jest dostawa materiałów kolejowych do sieci trakcyjnej, w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale II SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 216 225.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa tyczek ze szkłolaminatu

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34946000 Kolejowe materiały konstrukcyjne i wyroby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części nr 5 jest dostawa tyczek ze szkłolaminatu, w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale II SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 330 660.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lub uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);

2. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) /zwanej dalej: ustawa sankcyjna/;

4. art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

B. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie "JEDZ" - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

2. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.,

3. odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, albo dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze,

4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

C. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy Pzp, tj. w zakresie braku podstaw wykluczenia:

1. oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.;

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1.:

4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (z wyjątkami określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);

5. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

5.1. pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;

5.2. pkt 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym mowa w pkt 4 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (z uwzględnieniem przepisu art. 393 ust. 4 ustawy Pzp).

6. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 5.2 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia:

7.1. JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia,

7.2. pozostałe dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych.

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1.:

D. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia.

E. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r. poz. 2452).

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 31 000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych), w tym:

1. dla części nr 1 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych);

2. dla części nr 2 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

3. dla części nr 3 – 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych);

4. dla części nr 4 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);

5. dla części nr 5 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający zapłaci kwotę wynikającą z cen jednostkowych netto określonych w ofercie Wykonawcy, pomnożoną przez liczbę sztuk/kpl/kg/mb dostarczonych wyrobów, powiększoną o podatek VAT obliczony przy zastosowaniu stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego, prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury po dostawie. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na fakturach numeru umowy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących rozdział III SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w Projektowanych postanowieniach umowy, w stosunku do treści oferty, na warunkach określonych w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2023 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy;

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: brak
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: brak
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp Dział IX „Środki ochrony prawnej”: odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia i lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022