Usluge osiguranja Published by Tenders Electronic Daily

Usluge osiguranja

Application deadline

23.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Insurance services
  66510000-8
Language

Croatian

Contracting authority / owner

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
A. VRANICZANYA 2
47000 KARLOVAC
Croatia
Tel.: +385 47666260
Fax: +385 47666261
E-Mail: nikolina.zuzic@kazup.hr
Website: www.kazup.hr

assignment

Usluge osiguranja

Lots 1

Job / name

Grupa 1. - zdravstvene ustanove

Description of procurement /scope of services

Usluge osiguranja

Others CPV Codes
 • Insurance services
  66510000-8
Project adress

Karlovačka županija

Lots 2

Job / name

Grupa 2. - osnovne i srednje škole

Description of procurement /scope of services

Usluge osiguranja

Others CPV Codes
 • Insurance services
  66510000-8
Project adress

Karlovačka županija

Lots 3

Job / name

Grupa 3. - ostale županijske ustanove

Description of procurement /scope of services

Usluge osiguranja

Others CPV Codes
 • Insurance services
  66510000-8
Project adress

Karlovačka županija

Hrvatska-Karlovac: Osigurateljne usluge

2022/S 077-210170

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Nacionalni registracijski broj: 65050537368
Poštanska adresa: A. VRANICZANYA 2
Mjesto: KARLOVAC
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikolina Žužić
E-pošta: nikolina.zuzic@kazup.hr
Telefon: +385 47666260
Telefaks: +385 47666261
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kazup.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0015679
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge osiguranja

Referentni broj: 23-59/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66510000 Osigurateljne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge osiguranja

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 542 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1. - zdravstvene ustanove

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66510000 Osigurateljne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Karlovačka županija

II.2.4)Opis nabave:

Usluge osiguranja

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isplate osigurnine / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 685 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2. - osnovne i srednje škole

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66510000 Osigurateljne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Karlovačka županija

II.2.4)Opis nabave:

Usluge osiguranja

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isplate osigurnine / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3. - ostale županijske ustanove

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66510000 Osigurateljne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Karlovačka županija

II.2.4)Opis nabave:

Usluge osiguranja

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isplate osigurnine / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 357 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/05/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/05/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Karlovačka županija, A. Vranyczanya 2, 47000 Karlovac

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/04/2022