„Избор на изпълнител за техническо обслужване на МПС, включващо oсновен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари за нуждите на ЦУ и 9 бр. ТП ДГС/ДЛС към ЮЗДП ДП Published by Tenders Electronic Daily

„Избор на изпълнител за техническо обслужване на МПС, включващо oсновен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари за нуждите на ЦУ и 9 бр. ТП ДГС/ДЛС към ЮЗДП ДП

Application deadline

05.06.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
    50110000-9
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
"Зора" №.18
2700 гр. Благоевград
Bulgaria
Tel.: +359 885203922
E-Mail: pl_lalev@abv.bg
Website: https://www.uzdp.bg/

assignment

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е периодично техническо обслужване на МПС собственост и/или предоставени за управление на Централно управление и териториални поделения „ДЛС Витошко – Студена”, „ДГС Елин Пелин” „ДЛС Искър” „ДГС Ихтиман” „ДЛС Кричим” „ДГС Пирдоп” „ДГС София” „ДГС Сливница” „ДГС Тетевен” на “Югозападно държавно предприятие” ДП”.В предмета на поръчката се включва поддръжка, извършване на текущи и аварийни ремонти на автомобилите и доставка на необходимите резервни части и аксесоари. В техническата спецификация са посочени автомобилите, за които се отнася поръчката (марка/модел, година на производство, обем на двигател, вид на двигател – бензин/дизел). При необходимост, изпълнителят ще трябва да поддържа и ремонтира автомобили, които не са изрично посочени в техническата спецификация. Възложителят е посочил най-често сменяни авточасти, консумативи и услуги.
Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е периодично техническо обслужване на МПС собственост и/или предоставени за управление...
Show more

Description of procurement /scope of services

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е периодично техническо обслужване на МПС собственост и/или предоставени за управление на Централно управление и териториални поделения „ДЛС Витошко – Студена”, „ДГС Елин Пелин” „ДЛС Искър” „ДГС Ихтиман” „ДЛС Кричим” „ДГС Пирдоп” „ДГС София” „ДГС Сливница” „ДГС Тетевен” на “Югозападно държавно предприятие” ДП”.В предмета на поръчката се включва поддръжка, извършване на текущи и аварийни ремонти на автомобилите и доставка на необходимите резервни части и аксесоари. В техническата спецификация са посочени автомобилите, за които се отнася поръчката (марка/модел, година на производство, обем на двигател, вид на двигател – бензин/дизел). При необходимост, изпълнителят ще трябва да поддържа и ремонтира автомобили, които не са изрично посочени в техническата спецификация. Възложителят е посочил най-често сменяни авточасти, консумативи и услуги.Възложителят ще заявява в рамките на настоящата обществена поръчка услуга по техническо обслужване на моторни превозни средства /МПС/, включващо oсновен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари, след писмени заявки изпращани по куриер, електронна поща или телефон. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените видове и количества резервни части. Доставяните резервни части, следва да отговарят на марката и модела на техниката, описани в заявката на Възложителя, нови, неупотребявани и с гаранционен срок. Дейностите по ремонт и техническо обслужване и доставката на резервни части по поръчката се извършват от Възложителя до изтичане срока на договора (което от двете настъпи по-рано).
Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е периодично техническо обслужване на МПС собственост и/или предоставени за управление...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG4 ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)

България-Благоевград: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

2022/S 090-247864

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
Национален регистрационен номер: 201627506
Пощенски адрес: "Зора" №.18
Град: гр. Благоевград
код NUTS: BG4 Югозападна и Южна централна България / Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Пламен Лалев
Електронна поща: pl_lalev@abv.bg
Телефон: +359 885203922
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.uzdp.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2450
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/208767
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/208767
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Управление на горски територии - държавна собственост, ловностопански дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на изпълнител за техническо обслужване на МПС, включващо oсновен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари за нуждите на ЦУ и 9 бр. ТП ДГС/ДЛС към ЮЗДП ДП

II.1.2)Основен CPV код
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е периодично техническо обслужване на МПС собственост и/или предоставени за управление на Централно управление и териториални поделения „ДЛС Витошко – Студена”, „ДГС Елин Пелин” „ДЛС Искър” „ДГС Ихтиман” „ДЛС Кричим” „ДГС Пирдоп” „ДГС София” „ДГС Сливница” „ДГС Тетевен” на “Югозападно държавно предприятие” ДП”.

В предмета на поръчката се включва поддръжка, извършване на текущи и аварийни ремонти на автомобилите и доставка на необходимите резервни части и аксесоари. В техническата спецификация са посочени автомобилите, за които се отнася поръчката (марка/модел, година на производство, обем на двигател, вид на двигател – бензин/дизел). При необходимост, изпълнителят ще трябва да поддържа и ремонтира автомобили, които не са изрично посочени в техническата спецификация. Възложителят е посочил най-често сменяни авточасти, консумативи и услуги.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG4 Югозападна и Южна централна България / Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е периодично техническо обслужване на МПС собственост и/или предоставени за управление на Централно управление и териториални поделения „ДЛС Витошко – Студена”, „ДГС Елин Пелин” „ДЛС Искър” „ДГС Ихтиман” „ДЛС Кричим” „ДГС Пирдоп” „ДГС София” „ДГС Сливница” „ДГС Тетевен” на “Югозападно държавно предприятие” ДП”.

В предмета на поръчката се включва поддръжка, извършване на текущи и аварийни ремонти на автомобилите и доставка на необходимите резервни части и аксесоари. В техническата спецификация са посочени автомобилите, за които се отнася поръчката (марка/модел, година на производство, обем на двигател, вид на двигател – бензин/дизел). При необходимост, изпълнителят ще трябва да поддържа и ремонтира автомобили, които не са изрично посочени в техническата спецификация. Възложителят е посочил най-често сменяни авточасти, консумативи и услуги.

Възложителят ще заявява в рамките на настоящата обществена поръчка услуга по техническо обслужване на моторни превозни средства /МПС/, включващо oсновен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари, след писмени заявки изпращани по куриер, електронна поща или телефон. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените видове и количества резервни части. Доставяните резервни части, следва да отговарят на марката и модела на техниката, описани в заявката на Възложителя, нови, неупотребявани и с гаранционен срок. Дейностите по ремонт и техническо обслужване и доставката на резервни части по поръчката се извършват от Възложителя до изтичане срока на договора (което от двете настъпи по-рано).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий, свързан с разходи - Име: Цена на работа нормочас / Тежест: 20 т.
Критерий, свързан с разходи - Име: Цена на посочените авточасти, консумативи и услуги / Тежест: 50 т.
Критерий, свързан с разходи - Име: Надценка над фактурната стойност за придобиване на непосочените авточасти или консумативи / Тежест: 30 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).

2. Участникът трябва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на поръчката, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП – техническо оборудване.

3. Всеки участник следва да разполага с минимум 5 (пет) на брой технически лица, включени или не в структурата на участника, които да са пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

4. Участникът да разполага с валиден сертификат, издаден от акредетирани лица за контрол на качеството отговарящи на условията на чл. 64, ал. 5 от ЗОП., удостоверяващ съответствието му със стандарт за управление на качеството по BG EN ISO-9001 или еквивалент с обхват на дейност - сервизно обслужване и ремонт на автомобили.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.1 Минимално изискване:

Участникът да е изпълнил, минимум 1 (една) услуга през последните три години, чийто предмет и обем е идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.

* За услуга, „идентична или сходна“ с предмета и обема на обществената поръчката, се приема изпълнената през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, услуга включваща дейности по извършване на сервизно извънгаранционно обслужване на МПС, чрез осъществяване на технически прегледи, извършване на тенекеджийски и бояджийски дейности, техническо обслужване и/или периодично техническо обслужване и/или текущ ремонт на МПС на минимум 75 бр. автомобили.

*Под „изпълнена услуга“ се разбира такава, която независимо от датата на възлагането й, е приключила в посочения по-горе период.

Съответствието с тези критерии за технически и професионални възможности става чрез деклариране на обстоятелствата в част IV, буква В от еЕЕДОП. Декларираните обстоятелства се доказват със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказватаизвършената услуга.

2.1 Минимално изискване: участникът трябва да разполага с минимум 2 (две) технически оборудвани сервизни бази на територията на гр. София.

Всяка сервизна база трябва да бъде снабдена със следното минимално техническо оборудване за изпълнение на поръчката:

• минимум 1 бр. стенд реглаж на преден/заден мост с писмен рапорт за състоянието на автомобила;

• минимум 1 бр. спирачен стенд;

• минимум 1 бр. апаратура за диагностика на двигателите, включително стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели;

• минимум 5 бр. подемници, от които минимум 1 на брой да имат възможност да обслужват автомобили с тежест над 3 тона;

• минимум 1 бр. стационарен баланс;

• Минимум 1 бр. стенд за обслужване на климатични системи на МПС;

• денонощен телефон за оказване на пътна помощ;

Съответствието с тези критерии за технически и професионални възможности става чрез деклариране на обстоятелствата в част IV, буква В от еЕЕДОП. Документът за поставения критерий, който се представя при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника определен за изпълнител преди сключване на договора е: списък на сервизната база на територията на гр. София с посочване на адрес, телефон или лице за контакт, както и декларация по смисъла на чл. 64, ал. 1. т. 9 от ЗОП в свободен текст, но задължително наличие на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.

Минимална информация:

- точен адрес на сервизната база;

- техническите характеристики, посочване на производителя, търговското наименование на модела, годината на производството и техническото състояние на изискваните техническите средства;

- телефонният номер, на който може да бъде потърсена пътната помощ, която участникът смята да ангажира в изпълнението на поръчката.

3. 1. Съответствието с този критерий за технически и професионални възможности става чрез деклариране на обстоятелството в част IV буква В от еЕЕДОП. Документът за поставения критерий, който се представя при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника определен за изпълнител преди сключване на договора е: списък по смисъла на чл. 64, ал. 1. т. 3 от ЗОП в свободен текст, но задължително съдържащ три имена, длъжност и мобилен телефон за контакт.

4.1. Съответствието с тези критерии за технически и професионални възможности става чрез деклариране на обстоятелствата в част IV, буква Г от ЕЕДОП. Документът за поставения критерий, който се представя при поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника определен за изпълнител преди сключване на договора е: оригинал или заверено копие от сертификата по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/06/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/05/2022